Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo naukowe "Studia Kulturoznawcze" jest międzynarodowym półrocznikiem wydawanym od roku 2011 przez jeden z wiodących ośrodków badań kulturoznawczych w Polsce - Instytut Kulturoznawstwa UAM. Redakcja "Studiów Kulturoznawczych" zaprasza do współpracy badaczy wszystkich specjalności zainteresowanych zagadnieniami komunikacji kulturowej i najróżnorodniejszymi wątkami historii kultury, a także takimi nurtami myśli humanistycznej, kierunkami badań i orientacjami badawczymi jak studia kulturowe (cultural studies), semiotyka, poststrukturalizm, studia nad postkolonializmem, kulturowe studia miejskie, visual studies, kulturoznawczo zorientowane medioznawstwo, badania kultury popularnej, teoria krytyczna, postmodernizm, dekonstrukcja, pamięć kulturowa, etyka biznesu, badania nad sztuką, hermeneutyka filozoficzna, etyka czy performatyka.
Celem czasopisma jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnej dyskusji nad szeroko pojętą problematyką kultury. Realizowany jest on przez publikację recenzowanych artykułów naukowych, ale także rozmów, wywiadów, polemik i recenzji książkowych.

Proces recenzji

Po otrzymaniu artykułu przez redakcję wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji zostaje przesłana do autora drogą mailową. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje między redakcją, recenzentem i autorem odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzowania – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście etapu recenzji wewnętrznej (redakcyjnej) oznacza zakwalifikowanie tekstów do wejścia w zasadniczy proces recenzji, czyli do przesłania ich do recenzentów zewnętrznych.
Po uzyskaniu recenzji zewnętrznej autor zostaje przez redakcję poinformowany o jej wyniku i otrzymuje treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznie sformułowanym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku obecności w recenzji uwag krytycznych autor powinien wprowadzić do tekstu sugerowane poprawki. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu doń postulowanych przez recenzentów zmian i uzyskaniu ostatecznej pozytywnej recenzji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekście drobnych poprawek edycyjnych oraz językowych bez porozumienia z autorem.
Redakcja dokłada wszelkich starań, by recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanego tekstu nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych. Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej. Podczas procedury recenzyjnej zachowywane są zasady poufności i anonimowości.

Harmonogram publikacji

Czasopismo Studia Kulturoznawcze ukazuje sie raz na pół roku. Wersją pierwotną jest papierowa wersja czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia  otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z licencją CC-BY-ND, która pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (bez tworzenia utworów zależnych).

Zasady etyki

Wszelkie wykryte w proponowanych artykułach przypadki ghostwritingu, guest authorship, plagiatu i autoplagiatu są demaskowane przez redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE). Wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej pod: http://studiakulturoznawcze.amu.edu.pl/images/COPE_PL.pdf.

Recenzenci

Dr Magdalena Kamińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Mikołaj Jazdon, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Katarzyna Thiel-Jańczuk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Dr Radosław Bomba, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Karolina Golinowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr Marcin Jewdokimow, Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Marta Kosińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Dorota Muszytowska, Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Piotr Pławuszewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Olga Urban, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Ewa Wójtowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dr hab. Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Hubert Kowalski, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Paweł Sitkiewicz, Uniwersytet Gdański
Dr Leszek Zinkow, Akademia Ignatianum w Krakowie
Dr Karolina Sikorska, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie
Prof. dr hab. Hanna Mamzer, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Grad, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Przemysław Rotengruber, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Grzegorz Stunża, Uniwersytet Gdański
Dr Monika Górska-Olesińska, Uniwersytet Opolski
Dr Tomasz Żaglewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Historia czasopisma

Ukazująca się od 1995 do 2011 roku seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu nosząca pierwotnie tytuł "Studia Kulturoznawcze" zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy prowadzone przez znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych. Jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. W 2011 roku przekształcono „Studia Kulturoznawcze” z serii wydawniczej w regularnie ukazujące się czasopismo o charakterze półrocznika i analogicznym profilu. Pismo w roku 2015 zostało wpisane na listę B MNiSW, otrzymując 7 punktów.