Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie został wcześniej opublikowany
  • Tekst należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP
  • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi)
  • Tematyka artykułu powinna być dostosowana do tematyki numeru.
  • Autor podaje w nagłówku artykułu afiliację, adres mailowy i numer ORCID.
  • Autor dołącza do artykułu streszczenie w języku angielskim, 4-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz bibliografię załącznikową.

Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego.
Tekst powinien być złożony w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, ciągła paginacja). Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com.
Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca.
Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor.
Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum.

Przypisy prosimy formułować według następujących zasad:
Cytaty do trzech linijek w tekście zaznaczamy cudzysłowem, zaś powyżej trzech linijek zapisujemy w „bloczku” czcionką Times New Roman 10.

Wzór przypisów
Książka – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. W przypadku dzieł tłumaczonych podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza po tytule książki. Np.:

H. Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa filozofii, Warszawa 2003, ss. 17-18.

P. Sloterdijk, Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, s. 6.
Praca zbiorowa (pod redakcją) – inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona. Np.:

J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1999, ss. 22-23.

Rozdział pracy zbiorowej pod redakcją: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, (w:) inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona, np.:

J. Assmann, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, (w:) M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 55.
Artykuł z czasopisma – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, strony, np.:

R. Koschany, Semiotyka miasta: od lektury „tekstu” do interpretacji jako praktyki miejskiej, „Studia Kulturoznawcze” 1(3)/2013, s. 109.

Artykuł z czasopisma internetowego – inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, „tytuł czasopisma w cudzysłowie”, rok, numer, adres www, [data dostępu], np.:

M. Kamińska, Praktyki żałobne w Internecie, „Kultura i Historia” nr 23, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4803, [3.05.2013].

Skróty
Jeżeli cytujemy daną publikację kilka razy z rzędu, stosujemy skrót „Tamże”, pisany prostą czcionką.
Jeżeli cytujemy daną publikację w kilku miejscach artykułu, stosujemy skrócony tytuł, np.:

P. Sloterdijk, Gorliwość Boga…, s. 56.

Jeżeli cytujemy więcej niż jedną publikację tego samego autora, pierwszy raz dany tytuł podajemy w pełnej formie, zaś przy kolejnych cytowaniach skrót tytułu.