Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Informacje dla autorów

Objętość artykułu przeznaczonego do druku nie powinna przekraczać 20 stron łącznie z bibliografią, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami, streszczeniem (pół strony) oraz zestawem słów kluczowych.
Artykuł powinien zawierać również: tytuł, streszczenie oraz zestaw słów kluczowych w języku angielskim.
Artykuł powinien zostać przygotowany w edytorze Microsoft Word lub Open Office (preferowany format .doc lub .odt).

Oprócz artykułu przekazywanego do druku, w odrębnym pliku elektronicznym przesłane powinny zostać dane o autorze. Powinny one zawierać imię i nazwisko autora, pełną nazwę miejsca pracy i nazwę miejscowości, adres do korespondencji oraz tytuł artykułu.

Artykuł przeznaczony do druku należy przygotować do druku z podwójną interlinią. Preferowana czcionka tekstu podstawowego: Times New Roman/Courier.

Tytuł artykułu: 16pt, pogrubiony, wyśrodkowany.
Tytuły paragrafu: 13pt, pogrubiony, do lewej.
Tekst główny: 12pt.
Literatura: 9pt.

Stosowane są przypisy umieszczane u dołu strony.

Odnośniki do literatury należy umieszczać w tekście zasadniczym według formatu: nawias, nazwisko, data wydania, strona, nawias. Tytuł czasopisma, zbioru artykułów lub książki kursywą.
Na końcu artykułu zamieścić należy spis literatury, według formatu podanego w przykładach:

Artykuł w czasopiśmie
Przykład: Allman, J.M., Kaas, J.H. (1971). Represenstation in the Visual Field in Striate and Adjoining Cortex of the Owl Monkey. Brain Research 35, 86-106.

Artykuł w pracy zbiorowej
Przykład: Maruszewski, T. (2001). Zjawiska intruzywne jako automatyczny proces kontrolowany. W: Ohme, R.K., Jarymowicz, M., Reykowski, J. (red.) Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 85-102.

Książki
Przykład: Arnheim, R. (1956). Art and visual perception. Berkeley, CA: University of California Press.

Ryciny powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający, następujący po zapisie “Ryc.1:”, “Ryc.2:” etc. Zdjęcia oraz złożone schematy wchodzące w skład rycin powinny zostać dostarczone redakcji w postaci osobnych plików graficznych. Powinny one zostać wykonane i zapisane z należytą starannością; powinny być czytelne.

Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający następujący po zapisie “Tab.1:”, “Tab.2:”. Obowiązuje taki sama procedura ich przygotowywania i przekazywania redakcji jak w przypadku rycin.

Na końcu artykułu należy umieścić streszczenie w języku angielskim, które nie powinno przekraczać 1 strony. Po streszczeniu należy umieścić słowa kluczowe (max. 5).

 

Główne wytyczne dla autorów

Osoba przesyłająca pracę musi być autorem pracy bądź występować w imieniu wszystkich współautorów pracy.
Praca nie może być wcześniej opublikowana w żadnym czasopiśmie lub wydawnictwie naukowym.
W czasopiśmie publikowane są nie drukowane wcześniej teksty o postaci (i) teoretycznych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, (ii) sprawozdania z badań empirycznych, (iii) przeglądy badań i stanowisk, (iv) recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem. Jeżeli nadesłana praca nie spełnia zakresu tematycznego czasopisma, nie zostanie rozpoczęty proces recenzyjny.
Praca powinna zostać nadesłana wyłącznie elektronicznie, na adres e-mail Redakcji (skfu@amu.edu.pl).
Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 20 stron z bibliografią i powinna spełniać wymogi techniczne przedstawione w innym miejscu.