Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów

Objętość artykułu przeznaczonego do druku nie powinna przekraczać 20 stron łącznie z bibliografią, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami, streszczeniem (pół strony) oraz zestawem słów kluczowych.
Artykuł powinien zawierać również: tytuł, streszczenie oraz zestaw słów kluczowych w języku angielskim.
Artykuł powinien zostać przygotowany w edytorze Microsoft Word lub Open Office (preferowany format .doc lub .odt).

Oprócz artykułu przekazywanego do druku, w odrębnym pliku elektronicznym przesłane powinny zostać dane o autorze. Powinny one zawierać imię i nazwisko autora, pełną nazwę miejsca pracy i nazwę miejscowości, adres do korespondencji oraz tytuł artykułu.

Artykuł przeznaczony do druku należy przygotować do druku z podwójną interlinią. Preferowana czcionka tekstu podstawowego: Times New Roman/Courier.

Tytuł artykułu: 16pt, pogrubiony, wyśrodkowany.
Tytuły paragrafu: 13pt, pogrubiony, do lewej.
Tekst główny: 12pt.
Literatura: 9pt.

Stosowane są przypisy umieszczane u dołu strony.

Odnośniki do literatury należy umieszczać w tekście zasadniczym według formatu: nawias, nazwisko, data wydania, strona, nawias. Tytuł czasopisma, zbioru artykułów lub książki kursywą.
Na końcu artykułu zamieścić należy spis literatury, według formatu podanego w przykładach:

Artykuł w czasopiśmie
Przykład: Allman, J.M., Kaas, J.H. (1971). Represenstation in the Visual Field in Striate and Adjoining Cortex of the Owl Monkey. Brain Research 35, 86-106.

Artykuł w pracy zbiorowej
Przykład: Maruszewski, T. (2001). Zjawiska intruzywne jako automatyczny proces kontrolowany. W: Ohme, R.K., Jarymowicz, M., Reykowski, J. (red.) Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 85-102.

Książki
Przykład: Arnheim, R. (1956). Art and visual perception. Berkeley, CA: University of California Press.

Ryciny powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający, następujący po zapisie “Ryc.1:”, “Ryc.2:” etc. Zdjęcia oraz złożone schematy wchodzące w skład rycin powinny zostać dostarczone redakcji w postaci osobnych plików graficznych. Powinny one zostać wykonane i zapisane z należytą starannością; powinny być czytelne.

Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi i wyposażone w krótki podpis objaśniający następujący po zapisie “Tab.1:”, “Tab.2:”. Obowiązuje taki sama procedura ich przygotowywania i przekazywania redakcji jak w przypadku rycin.

Na końcu artykułu należy umieścić streszczenie w języku angielskim, które nie powinno przekraczać 1 strony. Po streszczeniu należy umieścić słowa kluczowe (max. 5).

 

Główne wytyczne dla autorów

Osoba przesyłająca pracę musi być autorem pracy bądź występować w imieniu wszystkich współautorów pracy.
Praca nie może być wcześniej opublikowana w żadnym czasopiśmie lub wydawnictwie naukowym.
W czasopiśmie publikowane są nie drukowane wcześniej teksty o postaci (i) teoretycznych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, (ii) sprawozdania z badań empirycznych, (iii) przeglądy badań i stanowisk, (iv) recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem. Jeżeli nadesłana praca nie spełnia zakresu tematycznego czasopisma, nie zostanie rozpoczęty proces recenzyjny.
Praca powinna zostać nadesłana wyłącznie elektronicznie, na adres e-mail Redakcji (skfu@amu.edu.pl).
Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 20 stron z bibliografią i powinna spełniać wymogi techniczne przedstawione w innym miejscu.

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.