Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Prosimy Szanownych Autorów o przygotowania tekstów zgłaszanych do „Slavii Occidentalis. Linguistica” wg następujących zasad:

 1. Wersję elektroniczną tekstu należy sporządzić w formacie MicrosoftWord.
 2. Prosimy nie używać funkcji dzielenia wyrazów.
 3. Czcionka w całym tekście – Times New Roman:
  • tekst główny – wielkość czcionki 12, interlinia 1,5;
  • przypisy – wielkość czcionki 10, interlinia 1.
 4. W górnym lewym rogu podajemy:
  • imię i nazwisko Autora;
  • afiliację (pełna nazwa instytucji);
  • numer ORCID;
  • e-mail.
 5. Tytuł – wyśrodkowany.
 6. Streszczenie i słowa kluczowe (do 5) w języku tekstu oraz tytuł, streszczenie i słowa kluczowe (do 5) po angielsku – czcionka wielkości 11.
 7. W tekście głównym formy językowe wyróżniamy kursywą, pojęcia – ‘pojedynczym cudzysłowem’. Dla wyróżnienia stosujemy pismo pogrubione.
 8. Cytaty:
  • do trzech linijek – w tekście głównym zapisujemy pismem prostym w cudzysłowie,
  • powyżej trzech wierszy – zapisujemy pismem prostym, czcionką wielkości 11, z interlinią 1, odstępem nad i pod (bez cudzysłowu),
  • pominięcie fragmentu tekstu – zaznaczane wielokropkiem w nawiasie kwadratowym [...].
 9. Przypisy bibliograficzne umieszczamy wewnątrz tekstu w nawiasie (Stich 1991: 59), natomiast przypisy dolne służą do uzupełnień tekstu głównego.
 10. Nazwiska w tekście głównym – po raz pierwszy pełne imię i nazwisko, kolejne przywołanie – inicjał imienia i nazwisko.
 11. Materiały graficzne (wykresy, schematy, fotografie) prosimy dostarczyć w osobnych plikach, w tekście wskazując jedynie miejsce, w którym powinny się znaleźć.
 12. Po tekście głównym podajemy rozwiązania skrótów, spis źródeł i literaturę.
 13. Stosujemy przecinkowy zapis bibliograficzny. Pozycje w alfabecie innym niż łaciński transliterujemy. Przykłady:
  • wydawnictwa zwarte:

Pajdzińska A., Krzyżanowski P. (red.), 1998, Przeszłość w językowym obrazie świata, Lublin.

Witaszek-Samborska M., 1993, Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, Poznań.

 • artykuł w czasopiśmie:

Przybylska R., 2021, Uchodźca i inne nazwy osób opuszczających swój kraj, „Język Polski” 101, z. 3, s. 47-60.

Stich A., 1991, O počátcích moderní spisovné češtiny, „Naše řeč“ 74, s. 57-62.

 • rozdział w monografii:

Pelcowa H., 2015, Wartości w ludowej interpretacji świata, w: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 8: Wartości w języku i kulturze, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin, s. 155-165.

Yastremska T., 2019, Kontsept «verkh»: leksyko-semantychna interpretatsiia v dialektnomu prostori, w: Hrytsenko P., Khobzei N. (red.), Dialektolohichnii studii. 12. Dialekt i pamatka, Lviv, s. 163-239.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.