Zakres i zasięg czasopisma

Zamieszczane w czasopiśmie prace dotyczą języków i literatur zachodniosłowiańskich, kultury i słowiańskiej komparatystyki literackiej. Autorzy serii "Linguistica" zajmują się głównie gramatyką historyczną i historią języka polskiego, historią kaszubszczyzny i języków łużyckich, rzadziej problematyką języka czeskiego i języka słowackiego.

Proces recenzji

Nadesłane do "SO. Linguistica" artykuły oceniają najpierw członkowie Komitetu Redakcyjnego: Tadeusz Lewaszkiewicz (redaktor naczelny) oraz Jolanta Migdał (sekretarz i redaktor językowy). Następnie jeden recenzent ocenia całość materiału, inni recenzenci opiniują poszczególne artykuły.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

SERIA LINGUISTICA:
W wypadku tekstów doktorantów, asystentów, adiunktów i wykładowców prosimy o wstępną opinię samodzielnego pracownika naukowego z konkretnego ośrodka naukowego. Recenzenci składają oświadczenie, że w odniesieniu do opiniowanego tomu lub artykułu nie zachodzi konflikt interesów, jak również opiniowany tom/artykuł "leży w głównym nurcie badań recenzenta".

SERIA LITTERARIA:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. „Ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Recenzenci

2015:

Monika Adamczyk-Garbowska
Monika Brzóstowicz-Klajn
Anna Car
Joanna Czaplińska 
Jan Doktór
Joanna Goszczyńska
Michał Kondratiuk
Ewa Kraskowska
Michał Kuziak
Joanna Maleszyńska
Tomasz Mika
Sylwia Nowak-Bajcar
Paweł Próchniak
Jerzy Sierociuk
Leszek Szaruga
Iwona Węgrzyn
Lidia Wiśniewska
Józef Wróbel
Józef Zarek
Leszek Szaruga
Iwona Węgrzyn
Lidia Wiśniewska
Józef Wróbel
Józef Zarek

2015 ("SO. Linguistica"):

Michał Kondratiuk
Tomasz Mika
Jerzy Sierociuk

Historia czasopisma

Tom 1. rocznika "Slavia Occidentalis" założonego przez Mikołaja Rudnickiego, redaktora pisma w latach 1921-1950, ukazał się w 1921 roku. Do wybuchu II wojny światowej opublikowano 17 tomów wydanych przez Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim. Dwa tomy powojenne 18. (1939/47) i 19. (1948) ukazały się nakładem Komitetu Redakcyjnego w składzie M. Rudnicki i L. Zabrocki.
W latach 1949–1959 czasopismo nie ukazywało się. Kolejny 20. tom opublikował w 1960 roku Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN, który samodzielnie patronował rocznikowi do roku 1999, kiedy to ukazał się 56. jego tom. Od roku 2000 po dziś "Slavia Occidentalis" jest wydawana wspólnie przez PTPN i UAM.
W roku 2013 wyodrębniono dwie serie czasopisma: LINGUISTICA (redaktor naczelny Tadeusz Lewaszkiewicz) oraz LITERARIA (redaktor naczelny Bogusław Bakuła), a periodyk został półrocznikiem.