O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zamieszczane w czasopiśmie prace dotyczą języków i literatur zachodniosłowiańskich, kultury i słowiańskiej komparatystyki literackiej. Autorzy serii "Linguistica" zajmują się głównie gramatyką historyczną i historią języka polskiego, historią kaszubszczyzny i języków łużyckich, rzadziej problematyką języka czeskiego i języka słowackiego.

Proces recenzji

1. Nadesłane do "SO. Linguistica" artykuły oceniają najpierw członkowie Komitetu Redakcyjnego, kierując się zgodnością z tematyką czasopisma, wymogami formalnymi i merytorycznymi.
2. Wstępnie przyjęte teksty przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor.
3. Recenzowanie tekstów odbywa się wg modelu "double-blind review proces" (podwójna ślepa recenzja), tj. autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
4. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez okres 2 lat.
7. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, z nieumotywowanymi opiniami krytycznymi bądź pochwałami, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
8. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny (korzystając ze wsparcia członków Komitetu Redakcyjnego), na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
9. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa lub czasopisma.
10. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy przedstawiają wyniki swojej pracy, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i etyką naukową. Obowiązkiem autorów jest wyraźne oddzielanie badań i poglądów własnych od badań i poglądów referowanych oraz wskazanie udziału innych naukowców współpracujących przy tworzeniu publikacji, jak też podmiotów finansujących badania. Redakcja uznaje za niedopuszczalne praktyki typu ghostwriting i guest authorship, a w razie stwierdzenia takich przypadków powiadomi o nich instytucje macierzyste autorów.

SERIA LINGUISTICA:
W wypadku tekstów doktorantów, asystentów, adiunktów i wykładowców prosimy o wstępną opinię samodzielnego pracownika naukowego z konkretnego ośrodka naukowego. Recenzenci składają oświadczenie, że w odniesieniu do opiniowanego tomu lub artykułu nie zachodzi konflikt interesów, jak również opiniowany tom/artykuł "leży w głównym nurcie badań recenzenta".

SERIA LITTERARIA:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. „Ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Recenzenci

2020:

Renata Bura
Marek Majer
Tomasz Mika
Jerzy Sierociuk

2019:

Richard Bigl
Tomasz Mika
Magdalena Hawrysz
Jerzy Sierociuk
Andrzej Sieradzki

2018:

Dorota Kozaryn
Jerzy Sierociuk
Wiesław Wydra

2017:

Renata Bura
Magdalena Hawrysz
Tomasz Mika
Jerzy Sierociuk

2016:

Józef Kość
Zdzisława Krążyńska
Tomasz Mika
Jerzy Sierociuk
Siergiej Skorwid

2015:

Monika Adamczyk-Garbowska
Monika Brzóstowicz-Klajn
Anna Car
Joanna Czaplińska 
Jan Doktór
Joanna Goszczyńska
Michał Kondratiuk
Ewa Kraskowska
Michał Kuziak
Joanna Maleszyńska
Tomasz Mika
Sylwia Nowak-Bajcar
Paweł Próchniak
Jerzy Sierociuk
Leszek Szaruga
Iwona Węgrzyn
Lidia Wiśniewska
Józef Wróbel
Józef Zarek
Leszek Szaruga
Iwona Węgrzyn
Lidia Wiśniewska
Józef Wróbel
Józef Zarek

2015 ("SO. Linguistica"):

Michał Kondratiuk
Tomasz Mika
Jerzy Sierociuk

Historia czasopisma

Tom 1. rocznika "Slavia Occidentalis" założonego przez Mikołaja Rudnickiego, redaktora pisma w latach 1921-1950, ukazał się w 1921 roku. Do wybuchu II wojny światowej opublikowano 17 tomów wydanych przez Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim. Dwa tomy powojenne 18. (1939/47) i 19. (1948) ukazały się nakładem Komitetu Redakcyjnego w składzie M. Rudnicki i L. Zabrocki.
W latach 1949–1959 czasopismo nie ukazywało się. Kolejny 20. tom opublikował w 1960 roku Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN, który samodzielnie patronował rocznikowi do roku 1999, kiedy to ukazał się 56. jego tom. Od roku 2000 po dziś "Slavia Occidentalis" jest wydawana wspólnie przez PTPN i UAM.
W roku 2013 wyodrębniono dwie serie czasopisma: LINGUISTICA (redaktor naczelny Tadeusz Lewaszkiewicz) oraz LITERARIA (redaktor naczelny Bogusław Bakuła), a periodyk został półrocznikiem.