O prawo do różnicy – o postawie zaangażowanej w pisarstwie Predraga Matvejevicia (szkic)

Main Article Content

Damian Kubik

Abstrakt

The article attempts to analyse the concept of engagement (commitment) in the books of Predrag Matvejević, a remarkable Croatian intellectual. Starting with a short presentation of his nonconformist views on political, social and cultural issues, the article focuses on highlighting the main features of his fight for the right to be different, one of the most important rights in the eyes of an intellectual.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubik, D. (2018). O prawo do różnicy – o postawie zaangażowanej w pisarstwie Predraga Matvejevicia (szkic). Slavia Occidentalis, (73/2), 163-174. https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.37
Dział
Wschodnie tematy

Referencje

 1. Bréchon R., Predrag Matvejević: građanin jedne nenalazive Evrope, prev. N. Ivić, [w:] Predrag Matvejević. Književnost-kultura-angažman, prired. S. Roić i N. Ivić, Zagreb 2003, s. 47–58.
 2. Ćosić D., Predragu Matvejeviću (Beograd, 4. V 1984), [w:] P. Matvejević, Otvorena pisma. Moralne vježbe, Zagreb 1985, s. 60–66.
 3. Jančar D., Eseje, przeł. J. Pomorska, wyb. i wstęp K. Czyżewski, Sejny 1999.
 4. Kermauner T., Recenzija Matvejevićevih „Otvorenih pisama”, prev. I. Cesar, [w:] P. Matvejević, Otvorena pisma. Moralne vježbe, Zagreb 1985, s. 189–193.
 5. Kubik D., O „pragnieniu źródła” – judeochrześcijańskie i śródziemnomorskie korzenie Europy w eseistyce Predraga Matvejevicia, [w:] Źródła humanistyki europejskiej, t. 3, red. K. Korus, Kraków 2010, s. 15–28.
 6. Kubik D., Predrag Matvejević: Jugosłowianin na emigracji, czyli między azylem i egzylem, „Pamiętnik Słowiański” 2011/2, t. LXI, s. 127–145.
 7. Kubik D., O potrzebie tożsamości w czasach nowoczesnych: tożsamość kulturowa Zbigniewa Herberta i Predraga Matvejevicia, „Pamiętnik Słowiański” 2009, t. LIX, z. 1, s. 33–53.
 8. Magris C., Filologia morza, [w:] P. Matvejević, Brewiarz śródziemnomorski, przeł. D. Ćirlić-Straszyńska, Sejny 2003, s. 5–10.
 9. Matvejević P., Akademiku Josipu Vidmaru (Zagreb, 28. II 1983), [w:] P. Matvejević, Otvorena pisma. Moralne vježbe, Zagreb 1985, s. 73–79.
 10. Matvejević P., Brewiarz śródziemnomorski, przeł. D. Ćirlić-Straszyńska, Sejny 2003.
 11. Matvejević P., Dobrici Ćosiću (Zagreb, 16. IV 1984), [w:] P. Matvejević, Otvorena pisma. Moralne vježbe, Zagreb 1985, s. 58–60.
 12. Matvejević P., Dobrici Ćosiću (Zagreb, 22. V 1984). Post scriptum, [w:] P. Matvejević, Otvorena pisma. Moralne vježbe, Zagreb 1985, s. 66–72.
 13. Matvejević P., Jugoslavenstvo danas: pitanja kulture, Zagreb 1982.
 14. Matvejević P., Kruh naš, Zagreb 2009.
 15. Matvejević P., Mit nacije i sablasti nacionalizma. Nacionalna kultura i mondijalizacija, „Rukovet: časopis za književnost, umetnost i kulturu” 2006, br. 1–3, s. 32–34.
 16. Matvejević P., Prema novom kulturnom stvaralaštvu, II prošireno izd., Zagreb 1977.
 17. Matvejević P., Razgovori s Miroslavom Krležom, Zagreb 1969.
 18. Matvejević P., Slobodanu Mašiću, nezavisnom izdavaču (Zagreb, 9. V 1985), [w:] P. Matvejević, Otvorena pisma. Moralne vježbe, Zagreb 1985, s. 9–13.
 19. Matvejević P., Srednja Evropa, emigracija, književnost: Josef Škvorecký, [w:] J. Škvorecký, Mirákl: politički krimić, predgovor M. Kundera, prijev. D. Ruljančić, Zagreb 1987, s. 511–517.
 20. Ostolski A., Lewica po stronie prawdy, [w:] S. Žižek, Kruchy absolut. Czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. M. Kropiwnicki, wstęp J. Kutyła, Warszawa 2009, s. 167–173.