Pressto.

Nagłowek strony

Zgłoś swój artykuł: 2018, nr 33

Temat numeru: Pisarze i mózg
Redaktorka tematyczna: dr hab. Aneta Grodecka, prof. UAM (anetgrodecka@wp.pl
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – 31 grudnia 2017

Opis projektowanego numeru: Temat numeru zawiera odwołanie do kategorii „ucieleśnionego umysłu”, która w nowy sposób ujmuje relacje pomiędzy świadomością a materią, oraz zawiera propozycję, by usytuować literaturę w kontekście neurofenomenologii. Ten kierunek zakłada nowy tryb interpretacji, opisywany m.in. w kompendiach Raoula Schrotta i Arthura Jakobsa (Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren, 2011) i Marka Johnsona (Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, przeł. J. Płuciennik, 2015). Zakres tematyczny numeru mieści różne ujęcia odnoszące się nie tylko literatury pięknej, ale również szeroko pojętego piśmiennictwa. Otwiera studia nad twórczością literacką neurologów i neurochirurgów, takich jak m.in. Theodor Meynert, Carl Ludwig Schleich, Hoeimar Ditfurth, James Hudson. Zachęca do reinterpretacji twórczości pisarzy, którzy studiowali zagadnienia neurologii, jak np. Stanisław Przybyszewski i Stanisław Lem; oraz tych, którzy mieli bliskie związki z neuronauką, jak np. Aldous Huxley, którego przyrodni brat zajmował się badaniem aksonów kałamarnicy. Inne możliwe ścieżki to badanie wpływu chorób neurologicznych i zaburzeń rozwoju (m.in. alzheimer, zespół Aspergera, zespół Wallenberga) na twórczość oraz nowy namysł nad figurami myśli (ironią, aposiopesis, metaforą). Zakładamy, że temat numeru może prowadzić w przestrzeń badań interdyscyplinarnych, przywołuje bowiem inne niż literackie formy artystyczne (kino i sztuki multimedialne), które często podejmują wątki neuronalne i proponują nowe środki wyrazu, wychodzące poza mimetyczną reprezentację. Zaproponowany zakres tematyczny nie wyczerpuje wszystkich pomysłów, czekamy na Państwa propozycje.

Redakcja pisma informuje, że nadsyłanie artykułów do działów niezwiązanych z tematem głównym nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich nadsyłania i – po pozytywnej opinii redakcji oraz dwóch recenzentów zewnętrznych – publikowane w najbliższych możliwych numerach pisma.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo