O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik, na łamach którego podejmowane są aktualne problemy z zakresu historii oraz teorii literatury. Pismo ukazuje się w Poznaniu i jest redagowane przez badaczy związanych z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Każdego roku ukazują się dwa numery pisma (pierwszy w czerwcu – materiały do tego numeru zbierane są do końca lutego każdego roku; drugi w grudniu – materiały do tego numeru zbierane są do końca września każdego roku).

Proces recenzji

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

Etapy recenzji:

  1. Pierwsza lektura artykułu nadesłanego do publikacji w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” jest lekturą redakcyjną – pozytywna ocena redacji jest warunkiem skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej;
  2. Recenzenci zewnętrzni legitymują się tytułem naukowym doktora habilitowanego, a zakres ich kompetencji jest zgodny z treścią artykułów przesłanych do recenzji;
  3. Redakcja pisma zwraca uwagę na to, by procedura recenzowania była wolna od wszelkiego rodzaju konfliktu interesów;
  4. Procedura recenzowania ma charakter poufny – recenzent nie zna nazwiska autora artykułu, a autor nie poznaje nazwiska recenzenta (double-blind review proces);
  5. Opinia na temat każdego artykułu kończy się jasno sformułowaną konkluzją (a. tekst nadaje się do druku; b. tekst nie nadaje się do druku; c. tekst nadaje się do druku po wskazanych przez recenzenta zmianach lub uzupełnieniach);
  6. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzą autora na pytania recenzenta trafiają do archiwum pisma;
  7. Co roku lista recenzentów współpracujących z pismem jest publikowana na stronie internetowej pisma.

Formularz recenzji

Review Form

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Recenzenci

Recenzenci artykułów publikowanych w latach 2009-2022

dr hab. Alina Biała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
prof. dr hab. Barbara Bobrowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Agnieszka Czechowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagielloński)
dr Dorota Karwacka-Pastor (Uniwersytet Gdański)
dr Marzena Karwowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Elżbieta M. Kur, prof.  UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Anita Magowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Michał Mencfel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Iwona Morawska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Maria Olszewska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. prof. UŚ Danuta Opacka-Walasek (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Dominika Oramus, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Krystyna Pietrych, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Dariusz Pniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Magdalena Siwiec (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales")
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski)
dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marek Wilczyński, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Zasady etyki

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik, na łamach którego podejmowane są aktualne problemy z zakresu historii oraz teorii literatury. Historia pisma, redagowanego przez badaczy związanych z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, sięga początków lat 70. dwudziestego wieku. Mimo iż od tego czasu parokrotnie zmieniał się skład zespołu redakcyjnego (od roku 2015 na stałe współpracującego z radą naukową pisma, w skład której wchodzą renomowani badacze polscy oraz zagraniczni), niezmienne pozostały wysokie standardy naukowe i normy etyczne związane z procesem publikacji. Przyjęte przez redakcję zasady, obowiązujące zarówno członków redakcji oraz rady naukowej, jak również autorów, recenzentów i wydawców pisma, są w pełni zgodne z ustaleniami zawartymi w dokumentach COPE (Committee on Publication Ethics). Redakcja dokłada też wszelkich starań, by artykuły publikowane w piśmie były powszechnie i w sposób nieograniczony dostępne dla czytelników (polityka open access) – dlatego pełne, elektroniczne wersje artykułów publikowanych na łamach pisma są niezwłocznie po wydaniu nowego numeru w wersji papierowej umieszczane na Platformie Otwartych Czasopism Naukowych UAM (http://pressto.amu.edu.pl).

Zasady etyczne obowiązujące redakcję 

Redakcja pisma – w porozumieniu z międzynarodową radą naukową – dokonuje wstępnej oceny oraz selekcji artykułów nadsyłanych do druku. Do dalszych prac kierowane są studia odznaczające się oryginalnością tez, poprawnością językową i metodologiczną. Konsekwencją negatywnej opinii redakcji jest rezygnacja z publikacji zgłoszonego artykułu – w takim przypadku autor zostaje powiadomiony pisemnie o decyzji redakcji, która ma prawo do umieszczenia artykułu wraz z odpowiednią adnotacją w archiwum pisma, ale nie może wykorzystać teksu w żaden inny sposób bez zgody autora. Jeśli wstępna opinia redakcji jest pozytywna, artykuł zostaje skierowany do dwóch niezależnych recenzentów – procedura recenzowania ma charakter poufny i jest przeprowadzana zgodnie ze standardem double-blind review proces (tzw. recenzja podwójnie ślepa). W takim przypadku autor informowany jest zarówno o wstępnej decyzji redakcji, jak i decyzji ostatecznej, która uwzględnia uwagi recenzentów. W procesie oceny artykułów (przez redakcję i przez recenzentów) istotne są wyłącznie elementy o charakterze merytorycznym i językowym; redakcja nie formułuje ocen o charakterze personalnym, odnoszących się do narodowości, wyznania bądź płci autorów. Redakcja zapewnia autorom możliwość zapoznania się z pełną treścią recenzji, dbając jednocześnie o zachowanie jej anonimowego charakteru.

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck. CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate, mająca zapewnić profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikacji prac naruszających prawa autorskie oraz innym formom nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców. Teksty, które będą zawierały cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane, zostaną przez redakcję odrzucone, zaś naruszenie praw autorskich bądź dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Autor zgłaszający artykuł do druku jest odpowiedzialny za jakość oraz oryginalność przedkładanego tekstu. Wszelkie przejawy naukowej nierzetelności (wykorzystanie – bez odpowiedniego przypisu – prac innych osób, ukrycie autorstwa bądź wsparcia zapewnianego przez instytucje finansujące badania) będą skutkowały odrzuceniem artykułu przez redakcję. Autor gwarantuje również, iż zgłaszany szkic nie był nigdy wcześniej drukowany w takiej samej postaci. Jeśli tekst jest zmodyfikowaną wersją wcześniejszej publikacji, powinno być to wyraźnie zaznaczone przy jego zgłoszeniu – w takiej sytuacji, jeśli redakcja zdecyduje się na druk przedkładanego artykułu, będzie on musiał być opatrzony odpowiednią adnotacją, informującą o jego pierwotnej postaci i miejscu publikacji.

W przypadku pracy zbiorowej zgłaszający publikację zobowiązany jest do ujawnienia rzeczywistej liczby autorów oraz ich wkładu w powstanie pracy (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem poszczególnych części, tez, metodologii etc.). Autor zobowiązany jest także podać ewentualną informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych informacji ponosi autor zgłaszający tekst. W przypadku pracy wieloautorskiej artykułowi powinno towarzyszyć własnoręcznie podpisane oświadczenie każdego autora, że akceptuje treść pracy i gwarantuje rzetelność napisanych przez siebie fragmentów. 

Redakcja przypomina, że ghostwriting (ukrycie czyjegoś istotnego wkładu w powstanie publikacji) oraz guest authorship (honorary authorship; podanie jako autora osoby, której udział w powstaniu pracy był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) są przejawami nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego typu będą ujawniane. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zgłoszenie artykułu do druku następuje za pośrednictwem Platformy Otwartych Czasopism Naukowych UAM (zobacz). Takie rozwiązanie umożliwia natychmiastową archiwizację pierwotnego pliku z tekstem, który – decyzją redakcji – przekazywany jest do dwóch recenzentów zewnętrznych. Dzięki Platformie możliwe jest też archiwizowanie kolejnych wersji artykułu (uwzględniających np. uwagi recenzentów bądź korekty naniesione przez autora). Gwarantuje to przejrzystość i eliminuje możliwe błędy (wynikające np. z wykorzystania niewłaściwego pliku do publikacji). 

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Recenzent nie powinien być angażowany w proces recenzyjny, jeśli zachodzi choćby najmniejsze podejrzenie dotyczące konfliktu interesów wynikającego ze współpracy bądź innych relacji wiążących recenzenta z autorem. Informacja o braku konfliktu interesów powinna zostać sformułowana w formie podpisanego oświadczenia. 

Recenzent zobowiązany jest do przygotowania merytorycznej opinii na temat przedłożonego mu artykułu; opinia powinna być wolna od wszelkich uwag o charakterze osobistym bądź sądów wartościujących, które nie zostały poparte argumentami. Opinia recenzenta powinna zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w formularzu recenzenckim (za dostarczenie formularza recenzentowi odpowiedzialna jest redakcja pisma – dla ułatwienia formularz w postaci pliku pobrać można ze strony pisma umieszczonej na Platformie Otwartych Czasopism Naukowych UAM. Recenzja musi zawierać jasną deklarację – pozytywną bądź negatywną – dotyczącą publikacji przedkładanego artykułu. W przypadku, gdy recenzenci przedstawiają rozbieżne lub sprzeczne opinie, redakcja powołuje trzeciego recenzenta lub zwraca się o ocenę do kompetentnego w danej problematyce członka rady naukowej pisma. Uzyskana w tym trybie opinia eksperta jest dla redakcji wiążąca.

Wydruki recenzji, podpisane przez recenzentów i opatrzone datą ich wykonania, gromadzone są w archiwum pisma.

Recenzent nie ma prawa wykorzystywać recenzowanych artykułów bądź ich fragmentów do własnych celów bez zgody autora wyrażonej na piśmie.

Historia czasopisma

Pierwszy numer „Poznańskich Studiów Polonistycznych” ukazał się w 1973 roku i był redagowany przez zespół pod opieką prof. Tadeusza Witczaka. W roku 1994 nastąpił podział pisma na „Serię Literacką” oraz „Serię Językoznawczą”. Redaktorkami „Serii Literackiej” zostały wówczas Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka oraz Barbara Sienkiewicz. Kolejna zmiana nastąpiła w roku 2002, kiedy pismo zaczęli radagować Przemysław Czapliński, Zbigniew Przychodniak i Piotr Śliwiński. Wszystkie wymienione zespoły redakcyjne budowały historię pisma rzetelnego, uważnie reagującego na przemiany dyscypliny, otwartego na różne punkty widzenia. Do tej tradycji nawiązywali też Wiesław Wydra, Marcin Jaworski i Piotr Śniedziewski, którzy kierowali pismem od roku 2009; w roku 2014 do redakcji dołączyli: Elżbieta Winiecka, Grzegorz Raubo, Wiesław Ratajczak. Od roku 2017 zespół redakcyjny tworzą: Elżbieta Winiecka, Marcin Jaworski, Wiesław Ratajczak, Grzegorz Raubo oraz Piotr Śniedziewski.