Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Instrukcja oraz informacje dla autorów publikujących w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”

Przyjęcie artykułu do druku w papierowym wydaniu pisma jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na upowszechnienie tekstu w elektronicznych bazach danych, z którymi współpracuje redakcja.

Plik powinien być zapisany w formacie Microsoft Word (doc lub docx) lub RTF.

Na pierwszej stronie należy umieścić imię i nazwisko autora, nazwę uczelni lub instytucji, którą się reprezentuje, miasto, tytuł artykułu.

Tekst:

 1. czcionka: Times New Roman, 12 pkt.;
 2. interlinia: 1,5;
 3. justowanie; 
 4. numeracja: prawy dolny róg;
 5. obce wyrazy, zwroty, zdania należy wyodrębniać kursywą;
 6. wyróżnienia pochodzące od autora tekstu należy wyodrębniać pismem pogrubionym;
 7. cytaty należy umieścić w cudzysłowie;
 8. cytat w cytacie należy umieścić w cudzysłowie francuskim, np. «tak»;
 9. tytuły dzieł w tekście należy zapisywać kursywą;
 10. zdjęcia, rysunki, tabele powinny być podpisane i ponumerowane; zdjęcia należy przesłać w osobnym pliku (format JPG lub TIFF);
 11. przypisy bibliograficzne według modelu MLA – w tekście w nawiasie kwadratowym: nazwisko autora, data wydania, numer strony bądź zakres stron, np. [Kowalski 1999: 5];
 12. po tekście należy umieścić spis stosowanych w artykule skrótów;
 13. na końcu tekstu należy umieścić wykaz alfabetyczny cytowanej literatury i wykorzystanych stron internetowych (bibliografia załącznikowa), np.:
 • książka: Kowalski Adam (1999), Poetyka, Wydawnictwo Alfa, Warszawa; 
 • artykuł w pracy zbiorowej: Nowak Anna (2000), Strategiczna reorganizacja firmy, w: Podręcznik reorganizacji firmy, red. Maciej Michałowski, Wydawnictwo Alfa, Warszawa, s. 223–245; 
 • artykuł w Internecie: Nowak Olga (2005), Nowe horyzonty [online], Wrocław [dostęp: 5 lipca 2014] https://www.google.pl/?gws_rd=ssl; 
 • artykuł w czasopiśmie: Wilkoń Aleksander (1999), Typologia współczesnych stylów literackich. Style poetyckie, „Zeszyty Literackie”, z. 11, 111–132.
Do artykułu należy załączyć:
 1. bibliografię cytowanych prac (w przypadku cytowanych artykułów posiadających numer DOI, należy ten numer uwzględnić w bibliografii), 
 2. streszczenie w języku polskim bądź angielskim (do 1000 znaków ze spacjami), 
 3. słowa klucze,
 4. notkę zawierającą informacje o afiliacji autora, jego pracach oraz zainteresowaniach badawczych, adres mailowy autora (prywatny bądź służbowy), 
 5. ewentualne ilustracje i wykresy w osobnych plikach (w przypadku materiałów ikonograficznych, które objęte są prawami autorskimi, autorzy proszeni są o uzyskanie stosownych zezwoleń na ich publikację oraz o przekazanie kopii zezwolenia redakcji).

 

 

Prawa autorskie

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

 • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
 • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo