Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Der Beitrag ist bisher unveröffentlicht und wurde auch keiner anderen Zeitschrift vorgelegt (andernfalls ist eine Erklärung in "Kommentare für die Redaktion" beigefügt).
 • Die Datei liegt im Format Microsoft Word, RTF oder WordPerfect vor.
 • Soweit möglich, wurden den Literaturangaben URLs beigefügt.
 • Der Text liegt mit einfachem Zeilenabstand vor, Schriftgröße 12, gegebenenfalls kursiv, nicht unterstrichen (mit Ausnahme der URL-Adressen); alle Illustrationen, Grafiken und Tabellen sind an geeigneter Stelle im Text eingefügt und nicht am Textende.
 • Der Text folgt den stilistischen und bibliografischen Vorgaben in Richtlinien für Autor/innen , die unter "Über uns" zu finden sind.

Wytyczne dla autorów

Instrukcja oraz informacje dla autorów publikujących w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”

Przyjęcie artykułu do druku w papierowym wydaniu pisma jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na upowszechnienie tekstu w elektronicznych bazach danych, z którymi współpracuje redakcja.

Plik powinien być zapisany w formacie Microsoft Word (doc lub docx) lub RTF.

Na pierwszej stronie należy umieścić imię i nazwisko autora, nazwę uczelni lub instytucji, którą się reprezentuje, miasto, tytuł artykułu.

Tekst:

 1. czcionka: Times New Roman, 12 pkt.;
 2. interlinia: 1,5;
 3. justowanie; 
 4. numeracja: prawy dolny róg;
 5. obce wyrazy, zwroty, zdania należy wyodrębniać kursywą;
 6. wyróżnienia pochodzące od autora tekstu należy wyodrębniać pismem pogrubionym;
 7. cytaty należy umieścić w cudzysłowie;
 8. cytat w cytacie należy umieścić w cudzysłowie francuskim, np. «tak»;
 9. tytuły dzieł w tekście należy zapisywać kursywą;
 10. zdjęcia, rysunki, tabele powinny być podpisane i ponumerowane; zdjęcia należy przesłać w osobnym pliku (format JPG lub TIFF);
 11. przypisy bibliograficzne według modelu MLA – w tekście w nawiasie kwadratowym: nazwisko autora, data wydania, numer strony bądź zakres stron, np. [Kowalski 1999: 5];
 12. po tekście należy umieścić spis stosowanych w artykule skrótów;
 13. na końcu tekstu należy umieścić wykaz alfabetyczny cytowanej literatury i wykorzystanych stron internetowych (bibliografia załącznikowa), np.:
 • książka: Kowalski Adam (1999), Poetyka, Wydawnictwo Alfa, Warszawa; 
 • artykuł w pracy zbiorowej: Nowak Anna (2000), Strategiczna reorganizacja firmy, w: Podręcznik reorganizacji firmy, red. Maciej Michałowski, Wydawnictwo Alfa, Warszawa, s. 223–245; 
 • artykuł w Internecie: Nowak Olga (2005), Nowe horyzonty [online], Wrocław [dostęp: 5 lipca 2014] https://www.google.pl/?gws_rd=ssl; 
 • artykuł w czasopiśmie: Wilkoń Aleksander (1999), Typologia współczesnych stylów literackich. Style poetyckie, „Zeszyty Literackie”, z. 11, 111–132.

Do artykułu należy załączyć:

 1. bibliografię cytowanych prac (w przypadku cytowanych artykułów posiadających numer DOI, należy ten numer uwzględnić w bibliografii), 
 2. streszczenie w języku polskim bądź angielskim (do 1000 znaków ze spacjami), 
 3. słowa klucze,
 4. notkę zawierającą informacje o afiliacji autora, jego pracach oraz zainteresowaniach badawczych, adres mailowy autora (prywatny bądź służbowy), 
 5. ewentualne ilustracje i wykresy w osobnych plikach (w przypadku materiałów ikonograficznych, które objęte są prawami autorskimi, autorzy proszeni są o uzyskanie stosownych zezwoleń na ich publikację oraz o przekazanie kopii zezwolenia redakcji).

 

Część monograficzna

Tytuł zmienia się w zależności od tematyki numeru

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.