About Journal

 • Annales Missiologici Posnanienses

  OPIS CZASOPISMA Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla..
 • Artium Quaestiones

  „Artium Quaestiones" jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1979 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM i od początku koncentrowało..
 • Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna

  Czasopismo to jest szeroko rozpowszechniane w kraju. Wśród prac zamieszczanych w rekomendowanym periodyku znajdują się nie tylko uznane osobistości świata nauki, a także, co zasługuje na szczególne podkreślenie, młodzi adepci nauki polskiej. Czasopismo wyróżnia się ponadregionalnym zasięgiem i ma..
 • Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika

  Czasopismo recenzowane Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika jest rocznikiem. Publikuje w języku polskim lub angielskim artykuły i notatki naukowe z dziedzin: geobotanika (fitosocjologia, florystyka, geografia roślin), hydrobiologia, ekologia roślin, mykologia, lichenologia i ochrona..
 • Balcanica Posnaniensia Acta et studia

  Czasopismo założone z inicjatywy Prof. Włodzimierza Pająkowskiego OPIS CZASOPISMA Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Instytut Historii UAM. Poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują..
 • Biblioteka

  Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania..
 • Biuletyn Historii Wychowania

  Czasopismo jest na rynku wydawniczym od 1995, jest organem Zarządu Głównego Towarzystwa Historii Edukacji a jednocześnie jest wydawane przez renomowane Wydawnictwo PTPN we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnym UAM. Zdaniem redakcji wydawnictwa spełnia obowiązujące standardy – międzynarodowy..
 • Bohemistyka

  Podobnie jak redaktorzy "Poradnika", tak i polscy bohemiści są dziś przekonani, że w Polsce brakuje pisma, które stawiałoby sobie za cel dyskusję nad problemami bohemistycznymi, nad którymi pracuje się nie tylko w Czechach, ale także poza granicami tego państwa. Przystępując jednak, pomimo tak..
 • Comparative Legilinguistics

  INTRODUCTION: Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) is published four times a year by the Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. We are pathfinders in mapping the contours of legal linguistics and legal..
 • Czasopismo Prawno-Historyczne

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. W 2018 r. minęło 70 lat jego istnienia. Funkcję Redaktora CPH pełnili: Zygmunt Wojciechowski, Karol Koranyi,..
 • Człowiek i Społeczeństwo

  "Człowiek i Społeczeństwo" - czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wydawane jest od 1984 roku w wersji..
 • Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski

  OPIS CZASOPISMA „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” jest czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy tom ukazał się w 2003 roku. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu historii Kościoła w Wielkopolsce w jej granicach..
 • Ethics in Progress

  INTRODUCTION: The scope: Ethics in Progress provides a crossdisciplinary & crosscultural global forum for the examination and discussion of innovative research in ethics across disciplines. EiP especially encourages submissions that use a range of empirical and experimental research..
 • Filozofia Chrześcijańska

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo "Filozofia Chrześcijańska" prezentuje wyniki badań filozoficznych. Znajduje się ono na ministerialnej liście czasopism. Poszczególne numery dedykowane są osobnym tematom. Każdy numer powstaje we współpracy z autorami z różnych ośrodków naukowych. Oprócz artykułów..
 • Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

  OPIS CZASOPISMA "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z..
 • Folia Praehistorica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (po przekształceniu Instytutu Prahistorii 1. X. 2019 roku). Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich..
 • Folia Scandinavica Posnaniensia

  INTRODUCTION : Folia Scandinavica Posnaniensia is an international, peer-reviewed journal of Scandinavian studies, established and edited by the Department of Scandinavian Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland). The journal carries scholarly articles on Scandinavian..
 • Forum Poetyki

  „Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki. „Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest..
 • Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics

  OPIS CZASOPISMA Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii..
 • Gwary Dziś

  „Gwary Dziś” to czasopismo, którego początki sięgają roku 2001, kiedy to ukazał się pierwszy tom serii pod tym samym tytułem i pod redakcją J. Sierociuka. W roku 2015 seria została przekształcona w czasopismo on-line, stając się nieformalnym organem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym..
 • Historia@Teoria

  OPIS CZASOPISMA Już w XX wieku okazało się, że wszystko co ludzkie godne jest zainteresowań historyków. To, co ludzkie wyznacza nie tylko uniwersum historycznych stanów rzeczy, ale i znajduje się w polu dociekań nauk humanistycznych i społecznych. Historia skazana więc jest na dialog z innymi..
 • Homo Ludens

  OPIS CZASOPISMA: „Homo Ludens” – (ISSN 2080-4555) pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens...
 • Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” jest półrocznikiem o profilu naukowym. Poszczególne numery pisma mają charakter monograficzny i poświęcone są najważniejszym zjawiskom współczesnej kultury..
 • Interdisciplinary Studies in Musicology

  OPIS CZASOPISMA Od 1991 roku Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. dr hab. Jana Stęszewskiego i dra Macieja Jabłońskiego, organizowała spotkania muzykologów z całej Europy – międzynarodowe konferencje pod nazwą..
 • Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności..
 • International Journal of Korean Humanities and Social Sciences

  INTRODUCTION: International Journal of Korean Humanities and Social Sciences is published once a year by the Institute of Linguistics (Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland). It contains articles, reviews and reports in English. It is devoted..
 • Investigationes Linguisticae

  OPIS CZASOPISMA POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA AKTUALNY NUMER ARCHIWUM INDEKSOWANE W: JSTOR; CEEOL; Google Scholar; WorldCat WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: --> DOI: 10.14746/il ISSN: 1426-188X ISSN (online): 1733-1757
 • Język. Komunikacja. Informacja

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo "Język. Komunikacja. Informacja" poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami. POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA AKTUALNY NUMER ARCHIWUM..
 • Journal of Applied Cultural Studies

  INTRODUCTION: The Journal of Applied Cultural Studies is an international scientific journal directed at researchers representing all fields of the humanities and social sciences. The editorial board of the journal publishes original scientific articles, focused on the concept of culture. The..
 • Karaite Archives

  INTRODUCTION : Karaite Archives is a peer-reviewed print journal which will appear annually and which focuses on the literature, languages, history and culture of the Karaites in Eastern Europe. It is designed as a forum for Karaite scholars to promote research and exchange ideas. The journal..
 • Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

  OPIS CZASOPISMA Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w..
 • Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog

  OPIS CZASOPISMA „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ono propozycją wydawniczą adresowaną do naukowców (również obcokrajowców), którzy zainteresowani są badaniami..
 • Nauka i Szkolnictwo Wyższe

  OPIS CZASOPISMA „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów..
 • Neodidagmata

  Neodidagmata to czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej. POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA AKTUALNY NUMER..
 • Neofilolog

  OPIS CZASOPISMA  Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego..
 • Peitho. Examina Antiqua

  OPIS CZASOPISMA Peitho. Examina Antiqua jest międzynarodowym czasopismem poświęconym badaniom starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i bizantyjskiej. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły, tłumaczenie, recenzje i krótsze teksty w zakresie filozofii, literatury, historii i języka. „Peitho...
 • Polish Journal of Landscape Studies

  INTRODUCTION: "Polish Journal of Landscape Studies" is an online journal published by the AMU Institute of European Culture in Gniezno, in collaboration with the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The journal is an interdisciplinary publication which aims to expand and contribute to..
 • Polonistyka. Innowacje

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w..
 • Porównania

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo "Porównania" ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad..
 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez prof. Zdzisławę Krążyńską i prof. Zygmunta Zagórskiego, redaktorów pierwszego tomu (wówczas serii wydawniczej) z 1996 roku ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej..
 • Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno..
 • Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji..
 • Poznańskie Studia Slawistyczne

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Slawistyczne” są półrocznikiem współwydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (wcześniej wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM). Czasopismo zostało powołane na Wydziale Filologii Polskiej i..
 • Poznańskie Studia Teologiczne

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Teologiczne” są czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które obok artykułów dotyczących zagadnień związanych z kanonem nauk teologicznych (egzegezą biblijną, teologią patrystyczną, dogmatyczną, fundamentalną, moralną,..
 • Praktyka Teoretyczna

  OPIS CZASOPISMA Praktyka Teoretyczna to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego..
 • Przegląd Krytyczny

  OPIS CZASOPISMA Przegląd Krytyczny  (ISSN 2657-8964) jest czasopismem naukowym wydawanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady,..
 • Przegląd Politologiczny

  OPIS CZASOPISMA Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji..
 • Przegląd Prawa Rolnego

  „Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Stał się on formą wymiany myśli w skali światowej, służąc rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką rolno-żywnościową, także z punktu widzenia polskiego prawa. Logo umieszczone..
 • Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

  The Adam Mickiewicz University Law Review is an international, peer-reviewed scientific journal centred at the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University. The journal is published annually in an open access format under the supervision of a Scientific Board drawn from..
 • Przegląd Strategiczny

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r. Ma zasięg międzynarodowy. Czasopismo zachęca do współpracy naukowców i praktyków zainteresowanych problematyką..
 • Przestrzenie Teorii

  OPIS CZASOPISMA „Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały..
 • Quaestiones Geographicae

  OPIS CZASOPISMA „Quaestiones Geographicae” jest czasopismem, w którym artykuły są recenzowane i które ukazuje się w języku angielskim. Publikowane jest kwartalnie w wersji drukowanej przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe oraz w wersji elektronicznej na platformie de Gruyter. Wydawcą jest Wydział..
 • Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Naszym głównym celem jest stworzenie forum, w ramach którego studenci i studentki oraz doktorantki i doktoranci będą mogli zaprezentować..
 • Rocznik Integracji Europejskiej

  OPIS CZASOPISMA Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących..
 • Rocznik Pedagogiczny

  Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym..
 • Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej...
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

  OPIS CZASOPISMA Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. Kwartalnik jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest..
 • Scripta Neophilologica Posnaniensia

  Czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia jest czasopismem ogólnowydziałowym Wydziału Neofilologii UAM o charakterze rocznika, poświęconym zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Scripta Neophilologica Posnaniensia jest przede wszystkim forum publikacyjnym..
 • Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

  OPIS CZASOPISMA Interdyscyplinarny rocznik o miedzynarodowym zasiegu poświęcony szeroko pojetym dziejom Słowiańszczyny. Ukazuje się od roku 1948, publikujac prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo wydawane przez Instytut Archeologii..
 • Slavia Occidentalis

  OPIS CZASOPISMA "Slavia Occidentalis. Linguistica" publikuje artykuły dotyczące zarówno problematyki zachodniosłowiańskiego językoznawstwa diachronicznego, jak i językoznawstwa synchronicznego. Dominuje jednak problematyka diachroniczna. Autorzy piszą najczęściej o polszczyźnie, kaszubszczyźnie..
 • Society Register

  ABOUT THE JOURNAL SOCIETY REGISTER is an international peer reviewed journal that publishes in English empirical, conceptual, and theoretical articles that make substantial contributions to the field in all areas of social sciences including sociology, economics, political science, psychology,..
 • Studia Azjatystyczne

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę..
 • Studia Edukacyjne

  Studia Edukacyjne   to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej;..
 • Studia Europaea Gnesnensia

  OPIS CZASOPISMA Studia Europaea Gnesnensia to czasopismo naukowe powstałe z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Gnieźnie. Instytut ten ex definitione zawiera w sobie postulat interdyscyplinarności, prowadzone w nim..
 • Studia Germanica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy..
 • Studia Prawa Publicznego

  Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem otwartym..
 • Studia Kulturoznawcze

  Czasopismo naukowe "Studia Kulturoznawcze" jest międzynarodowym półrocznikiem wydawanym od roku 2011 przez jeden z wiodących ośrodków badań kulturoznawczych w Polsce - Instytut Kulturoznawstwa UAM. Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnej dyskusji nad szeroko pojętą..
 • Studia Romanica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA : „Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków..
 • Studia Rossica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest..
 • Studia Ukrainica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły..
 • Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

  OPIS CZASOPISMA Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii,..
 • Studies in Second Language Learning and Teaching

  INTRODUCTION: Studies in Second Language Learning and Teaching (ISSN 2083-5205) is a refereed journal published four times a year by the Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz, Poland. The language of publication is English...
 • Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

  OPIS CZASOPISMA „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz..
 • Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki..
 • Teologia i Moralność

  OPIS CZASOPISMA "Teologia i Moralność" jest czasopismem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się ono dwa razy do roku pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Na jego łamach prezentowane są bieżące zagadnienia..
 • Teologia Praktyczna

  OPIS CZASOPISMA Nawet bardzo pobieżny przegląd polskich czasopism teologicznych zajmujących się tematyką pastoralną pokazuje, że nie mamy w Polsce profesjonalnego periodyku poświęconego zagadnieniom teologii praktycznej, jak nazywa się często dyscyplinę teologii pastoralnej. Więcej, sygnalizuje..
 • Wole Oko. Nowa Seria

  OPIS CZASOPISMA Półrocznik "Wole Oko. Nowa seria" zostało założone w 2016 roku przez studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UAM, aby umożliwić publikację prac naukowych młodym badaczom. Chcemy podążać za rozumieniem sztuki proponowanym przez Autorów artykułów, by wraz z nimi i..
 • Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein

  OPIS CZASOPISMA „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania –..
 • Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting

  The Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting carries selected papers based on presentations at the Poznań Linguistic Meeting , a leading European linguistics conference. Readers wishing to keep abreast of the research presented at Poznań Linguistic Meetings will find the Yearbook a..