About Journal

 • Annales Missiologici Posnanienses

  OPIS CZASOPISMA Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla..
 • Artium Quaestiones

  „Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1979 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM i od początku koncentrowało..
 • Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna

  Czasopismo to jest szeroko rozpowszechniane w kraju. Wśród prac zamieszczanych w rekomendowanym periodyku znajdują się nie tylko uznane osobistości świata nauki, a także, co zasługuje na szczególne podkreślenie, młodzi adepci nauki polskiej. Czasopismo wyróżnia się ponadregionalnym zasięgiem i ma..
 • Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika

  Czasopismo recenzowane Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika jest rocznikiem. Publikuje w języku polskim lub angielskim artykuły i notatki naukowe z dziedzin: geobotanika (fitosocjologia, florystyka, geografia roślin), hydrobiologia, ekologia roślin, mykologia, lichenologia i ochrona..
 • Balcanica Posnaniensia Acta et studia

  Czasopismo założone z inicjatywy Prof. Włodzimierza Pająkowskiego OPIS CZASOPISMA Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Wydział Historii UAM. Poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują..
 • Biblioteka

  Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady, Recenzje. Artykuły oraz..
 • Biuletyn Historii Wychowania

  Czasopismo jest na rynku wydawniczym od 1995, jest organem Zarządu Głównego Towarzystwa Historii Edukacji a jednocześnie jest wydawane przez renomowane Wydawnictwo PTPN we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnym UAM. Zdaniem redakcji wydawnictwa spełnia obowiązujące standardy – międzynarodowy..
 • Bohemistyka

  Podobnie jak redaktorzy "Poradnika", tak i polscy bohemiści są dziś przekonani, że w Polsce brakuje pisma, które stawiałoby sobie za cel dyskusję nad problemami bohemistycznymi, nad którymi pracuje się nie tylko w Czechach, ale także poza granicami tego państwa. Przystępując jednak, pomimo tak..
 • Comparative Legilinguistics

  INTRODUCTION: Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) is published four times a year by the Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. We are pathfinders in mapping the contours of legal linguistics and legal..
 • Czasopismo Prawno-Historyczne

  OPIS CZASOPISMA „Czasopismo Prawno-Historyczne” (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dziś. CPH publikowane jest co pół roku, od 2010 r. również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie..
 • Człowiek i Społeczeństwo

  "Człowiek i Społeczeństwo" - czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wydawane jest od 1984 roku w wersji..
 • Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski

  OPIS CZASOPISMA „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” jest czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy tom ukazał się w 2003 roku. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu historii Kościoła w Wielkopolsce w jej granicach..
 • Ethics in Progress

  INTRODUCTION: The scope: Ethics in Progress provides a crossdisciplinary & crosscultural global forum for the examination and discussion of innovative research in ethics across disciplines. EiP especially encourages submissions that use a range of empirical and experimental research..
 • Filozofia Chrześcijańska

  OPIS CZASOPISMA "Filozofia Chrześcijańska" prezentuje badania z obszaru filozofii. Spektrum konotacji może jednak sięgać do innych nauk humanistycznych, w tym teologii. Do tej pory czasopismo miało zasięg krajowy. Celem rocznika jest badanie problemów obecnych we współczesnej kulturze z..
 • Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

  OPIS CZASOPISMA "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z..
 • Folia Praehistorica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (po przekształceniu Instytutu Prahistorii 1. X. 2019 roku). Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich..
 • Folia Scandinavica Posnaniensia

  INTRODUCTION : Folia Scandinavica Posnaniensia is an international, peer-reviewed journal of Scandinavian studies, established and edited by the Department of Scandinavian Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland). The journal carries scholarly articles on Scandinavian..
 • Forum Poetyki

  „Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki. „Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest..
 • Geologos

  INTRODUCTION: Geologos is an international, peer-reviewed journal publishing research results and review articles covering all earth-science disciplines, with a focus on the geology of central and eastern Europe. Manuscripts dealing with the geology of these areas will get priority...
 • Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics

  OPIS CZASOPISMA Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki,..
 • Gwary Dziś

  „Gwary Dziś” to czasopismo, którego początki sięgają roku 2001, kiedy to ukazał się pierwszy tom serii pod tym samym tytułem i pod redakcją J. Sierociuka. W roku 2015 seria została przekształcona w czasopismo on-line, stając się nieformalnym organem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym..
 • Historia@Teoria

  OPIS CZASOPISMA Już w XX wieku okazało się, że wszystko co ludzkie godne jest zainteresowań historyków. To, co ludzkie wyznacza nie tylko uniwersum historycznych stanów rzeczy, ale i znajduje się w polu dociekań nauk humanistycznych i społecznych. Historia skazana więc jest na dialog z innymi..
 • Homo Ludens

  OPIS CZASOPISMA: „Homo Ludens” – (ISSN 2080-4555) pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens...
 • Humaniora. Czasopismo Internetowe

  „Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.   POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA AKTUALNY NUMER ARCHIWUM..
 • Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” jest półrocznikiem o profilu naukowym. Poszczególne numery pisma mają charakter monograficzny i poświęcone są najważniejszym zjawiskom współczesnej kultury..
 • Interdisciplinary Studies in Musicology

  OPIS CZASOPISMA Od 1991 roku Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. dr hab. Jana Stęszewskiego i dra Macieja Jabłońskiego, organizowała spotkania muzykologów z całej Europy – międzynarodowe konferencje pod nazwą..
 • Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności..
 • International Journal of Korean Humanities and Social Sciences

  INTRODUCTION: International Journal of Korean Humanities and Social Sciences is published once a year by the Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. It contains articles, reviews and reports in English. It is devoted mainly to works dealing with..
 • Investigationes Linguisticae

  OPIS CZASOPISMA POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA AKTUALNY NUMER ARCHIWUM INDEKSOWANE W: JSTOR; CEEOL; Google Scholar; WorldCat WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: --> DOI: 10.14746/il ISSN: 1426-188X ISSN (online):..
 • Język. Komunikacja. Informacja

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo "Język. Komunikacja. Informacja" poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami. W 2019 roku wraz z 14. tomem czasopismo zakończyło działanie. ARCHIWUM..
 • Journal of Applied Cultural Studies

  INTRODUCTION: The Journal of Applied Cultural Studies is an international scientific journal directed at researchers representing all fields of the humanities and social sciences. The editorial board of the journal publishes original scientific articles, focused on the concept of culture. The..
 • Journal of Gender and Power

  Journal of Gender and Power is aimed at providing an international forum for discussing various issues and processes of gender construction. It is a scholarly, interdisciplinary journal, which features articles in all fields of gender studies, drawing on various paradigms and approaches. We..
 • Karaite Archives

  INTRODUCTION : Karaite Archives is a peer-reviewed print journal which will appear annually and which focuses on the literature, languages, history and culture of the Karaites in Eastern Europe. It is designed as a forum for Karaite scholars to promote research and exchange ideas. The journal..
 • Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

  OPIS CZASOPISMA „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie półrocznika. Czasopismo istnieje od roku 2012. Artykuły w nim publikowane są w języku polskim oraz angielskim, jak..
 • Lingua Posnaniensis

  International journal published by the The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences and the Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland; Established in 1949; Focuses on general, comparative and historical linguistics; Publishes original..
 • Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog

  OPIS CZASOPISMA „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe działające przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ono propozycją wydawniczą adresowaną do naukowców (również obcokrajowców), którzy..
 • Nauka i Szkolnictwo Wyższe

  OPIS CZASOPISMA „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów..
 • Neodidagmata

  Neodidagmata to czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej. POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA AKTUALNY NUMER..
 • Neofilolog

  OPIS CZASOPISMA  Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego..
 • Pedagogika Społeczna Nova

  Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach..
 • Peitho. Examina Antiqua

  INTRODUCTION: Peitho / Examina Antiqua is an international, peer-reviewed journal devoted to investigation of ancient Greek, Roman and Byzantine thought. The journal publishes original research articles, discussions and reviews in the fields of ancient philosophy, science, literature,..
 • Polish Journal of Landscape Studies

  INTRODUCTION: "Polish Journal of Landscape Studies" is an online journal published by the AMU Institute of European Culture in Gniezno, in collaboration with the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The journal is an interdisciplinary publication which aims to expand and contribute to..
 • Polonistyka. Innowacje

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w..
 • Porównania

  Czasopismo "Porównania" ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem,..
 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez prof. Zdzisławę Krążyńską i prof. Zygmunta Zagórskiego, redaktorów pierwszego tomu (wówczas serii wydawniczej) z 1996 roku ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej myśli..
 • Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno..
 • Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji..
 • Poznańskie Studia Slawistyczne

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Slawistyczne” są półrocznikiem współwydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (wcześniej wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM). Czasopismo zostało powołane na Wydziale Filologii Polskiej i..
 • Poznańskie Studia Teologiczne

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Studia Teologiczne” są czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1972 roku (początkowo jako rocznik, a obecnie jako półrocznik) w formie drukowanej (wersja pierwotna) i elektronicznej. Jego..
 • Praktyka Teoretyczna

  OPIS CZASOPISMA Praktyka Teoretyczna to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego..
 • Przegląd Krytyczny

  OPIS CZASOPISMA Przegląd Krytyczny (ISSN 2657-8964) jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady, recenzje..
 • Przegląd Politologiczny

  OPIS CZASOPISMA Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji..
 • Przegląd Prawa Rolnego

  „Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Obejmuje ono obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie) i obszarów wiejskich w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym...
 • Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewic za / Adam Mickiewicz University Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym dedykowanym teoretycznemu, interdyscyplinarnemu, komparatystycznemu oraz dogmatycznemu  podejściu do nauk prawnych. Profil czasopisma sięga po szeroko..
 • Przegląd Strategiczny

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo “Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r. Ma zasięg międzynarodowy. Czasopismo zachęca do współpracy naukowców i praktyków zainteresowanych problematyką..
 • Przestrzenie Teorii

  OPIS CZASOPISMA „Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się..
 • Quaestiones Geographicae

    OPIS CZASOPISMA „Quaestiones Geographicae” jest czasopismem, w którym artykuły są recenzowane i które ukazuje się w języku angielskim. Publikowane jest kwartalnie w wersji drukowanej przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe oraz w wersji elektronicznej na platformie de Gruyter. Wydawcą..
 • Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

  [Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową Refleksji -  refleksje.amu.edu.pl ] OPIS CZASOPISMA Czasopismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Naszym głównym celem jest..
 • Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej

  „Res Facta Nova” to pismo naukowe poświęcone muzyce współczesnej. Od początku istnienia (od roku 1967), niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej, pismo stanowi istotny element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i okołomuzycznej w Polsce. Do grona jego..
 • Rocznik Integracji Europejskiej

  OPIS CZASOPISMA Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących..
 • Rocznik Pedagogiczny

  Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym..
 • Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej...
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

  OPIS CZASOPISMA Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest..
 • Scripta Neophilologica Posnaniensia

  Czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia jest czasopismem ogólnowydziałowym Wydziału Neofilologii UAM o charakterze rocznika, poświęconym zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Scripta Neophilologica Posnaniensia jest przede wszystkim forum publikacyjnym..
 • Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

  OPIS CZASOPISMA Interdyscyplinarny rocznik o miedzynarodowym zasiegu poświęcony szeroko pojetym dziejom Słowiańszczyny. Ukazuje się od roku 1948, publikując prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo jest wydawane przez Wydział..
 • Slavia Occidentalis

  OPIS CZASOPISMA "Slavia Occidentalis. Linguistica" publikuje artykuły dotyczące zarówno problematyki zachodniosłowiańskiego językoznawstwa diachronicznego, jak i językoznawstwa synchronicznego. Dominuje jednak problematyka diachroniczna. Autorzy piszą najczęściej o polszczyźnie, kaszubszczyźnie..
 • Society Register

  ABOUT THE JOURNAL SOCIETY REGISTER is an international peer reviewed journal that publishes in English empirical, conceptual, and theoretical articles that make substantial contributions to the field in all areas of social sciences including sociology, economics, political science, psychology,..
 • Studia Azjatystyczne

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę..
 • Studia Edukacyjne

  Studia Edukacyjne   to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej;..
 • Studia Europaea Gnesnensia

  Studia Europaea Gnesnensia  to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych.  Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych..
 • Studia Germanica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy..
 • Studia Historiae Oeconomicae

  SHO to rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania oraz badają je w kontekście uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych. ..
 • Studia Prawa Publicznego

  Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem otwartym..
 • Studia Kulturoznawcze

  Czasopismo naukowe "Studia Kulturoznawcze" jest międzynarodowym półrocznikiem wydawanym od roku 2011 przez jeden z wiodących ośrodków badań kulturoznawczych w Polsce - Instytut Kulturoznawstwa UAM. Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni dla interdyscyplinarnej dyskusji nad szeroko pojętą..
 • Studia Romanica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA : „Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków..
 • Studia Rossica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo Studia Rossica Posnaniensia wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest..
 • Studia Ukrainica Posnaniensia

  WYDAWCA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań OPIS CZASOPISMA Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i..
 • Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

  OPIS CZASOPISMA Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii,..
 • Studies in Second Language Learning and Teaching

  Founding Editor and Editor in Chief Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University, Kalisz, Poland) pawlakmi@amu.edu.pl Editors Kata Csizér (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary) wein.kata@btk.elte.hu Mariusz Kruk (University of Zielona Góra, Poland) mkruk@uz.zgora.pl..
 • Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

  OPIS CZASOPISMA „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz..
 • Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki..
 • Teologia i Moralność

  OPIS CZASOPISMA "Teologia i Moralność" jest czasopismem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się ono dwa razy do roku pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Na jego łamach prezentowane są bieżące zagadnienia..
 • Teologia Praktyczna

  OPIS CZASOPISMA Nawet bardzo pobieżny przegląd polskich czasopism teologicznych zajmujących się tematyką pastoralną pokazuje, że nie mamy w Polsce profesjonalnego periodyku poświęconego zagadnieniom teologii praktycznej, jak nazywa się często dyscyplinę teologii pastoralnej. Więcej, sygnalizuje..
 • Testy psychologiczne w praktyce i badaniach

  Czasopismo drukuje naukowe prace dotyczące testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych. Poświęcone jest także badaniom procesu diagnozowania i jego kontekstu oraz analizom wyników stosowania psychologicznych narzędzi pomiarowych. Czasopismo łączy wiedzę z obszaru psychologii i..
 • Wole Oko. Nowa Seria

  OPIS CZASOPISMA Półrocznik "Wole Oko. Nowa seria" zostało założone w 2016 roku przez studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UAM, aby umożliwić publikację prac naukowych młodym badaczom. Chcemy podążać za rozumieniem sztuki proponowanym przez Autorów artykułów, by wraz z nimi i..
 • Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein

  OPIS CZASOPISMA „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania –..
 • Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting

  About the journal Current issue Archive issues DOI: 10.14746//yplm ISSN: 2449-7525   Indexed in: Arianta; Baidu Scholar; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); CNKI Scholar (China National Knowledge..