Serdecznie witamy wszystkie Redakcje na portalu czasopism PRESSto, zapraszamy do współpracy i zapoznania z materiałami pomocniczymi.

W ostatnich latach obserwowany jest ciągły rozwój elektronicznych form publikowania, który doprowadził do zmian w organizacji pracy Redakcji czasopism naukowych oraz konieczności dostępu do elektronicznych narzędzi zarządzania czasopismem. Dostrzegając te potrzeby, PRESSto, jedna z pierwszych polskich platform uniwersyteckich publikujących otwarte czasopisma naukowe powstałe z inicjatywy pracowników naukowych wydziałów UAM, dokłada wszelkich starań, aby cały czas rozwijać swoje usługi oraz zapewniać jak najlepszą obsługę i pomoc w pracy Redakcji czasopism.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie publikowania elektronicznych wydań czasopism naukowych w uznanym systemie informatycznym (Open Journal Systems) na Platformie PRESSto – miejscu wspólnej prezentacji czasopism UAM oraz ich promocji – upowszechniającej treści w obiegu naukowym poprzez indeksację w międzynarodowych bazach danych i obecność na uczelniach oraz bibliotekach na całym świecie.


Wspieramy Redakcje czasopism na każdym kroku prowadzenia pełnego procesu publikacyjnego, zapewniając:

- utrzymanie i rozwój technologicznie zaawansowanego poziomu zarządzania czasopismami z jednoczesną redukcją kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej dzięki integracji czasopism na jednej platformie;

- bieżące wsparcie informatyczne, tworzenie zindywidualizowanych profili stron czasopism i ich obsługa przez jeden zespół w zakresie: działania stron, uruchamiania i aktualizacji wtyczek, aktualizacji oprogramowania itp.;

- pomoc w dostosowaniu dokumentacji do aktualnych wymogów prawnych i formalnych obowiązujących czasopisma;

- niezależność od zewnętrznych firm i ochronę dorobku czasopisma przed ewentualną utratą danych;

- stałe podnoszenie praktyk wydawniczych czasopism, szkolenia, bieżące informacje ministerialne oraz informacje o trendach ogólnoświatowych;

- zwiększenie widoczności czasopisma w przestrzeni cyfrowej;

- doradztwo w zakresie przygotowania czasopisma do indeksowania w bazach danych oraz wytycznych MEiN.


Redakcje zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu: pressto@amu.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenia dotyczące funkcjonowania czasopism naukowych UAM:

Zarządzenie Dyrektora BUP nr 7/2022 dotyczące wprowadzenia Regulaminu elektronicznej Platformy Otwartych Czasopism Naukowych UAM – PRESSto.

Zarządzenie nr 238/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz Platformy Otwartych Czasopism Naukowych UAM – PRESSto
____________________________________________________________________________________________________________

Formularz Zgłoszeniowy / Aktualizacyjny PRESSto
____________________________________________________________________________________________________________

Materiały pomocnicze:

Poznajemy OJS3. Praktyczny przewodnik po funkcjach Open Journal System Wersja 3.0+. Public Knowledge Project, Szkoła Główna Handlowa, 2015 CC BY SA– do pobrania

Deponowanie artykułów do nowego numeru czasopisma – instrukcja

Zgłoszenie tekstu do czasopisma – instrukcja dla Autorów (en)

Polityka wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu

Umowa autorska – wersja polska

Umowa autorska – wersja angielska

Zgoda na wykorzystanie cudzego utworu w publikacji

Porozumienie ze współwydawcą czasopisma - wersja polska

Porozumienie ze współwydawcą czasopisma - wersja angielska

PRESSto – klauzula informacyjna

Klauzula zgody
____________________________________________________________________________________________________________

Otwarty dostęp do publikacji naukowych (Open Access):

Instrukcja_Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów UAM


Etyka publikacyjna:

Wzorcowe wytyczne dotyczące polityki publikacyjnej udostępnia Committee on Publication Ethics (COPE) w formie elektronicznej z prawem do dalszego wykorzystania. Wśród materiałów COPE znajdują się m.in. wytyczne, kodeksy postępowania, opisy przypadków naruszeń, a także diagramy (http://publicationethics.org/resources)

Polskie tłumaczenie procedur COPE (w zakresie plagiatu) można znaleźć tutaj: http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
lub w zakładce Download na stronie: Polish: all flowcharts | COPE: Committee on Publication Ethics.  

Diagramy COPE – Opracowane dla COPE przez Liz Wager z Sideview (www.lizwager.com)© 2013 Committee on Publication Ethics. Tłumaczenie: Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska. Diagramy są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Współautorka tłumaczeń, Ewa Rozkosz o podnoszeniu jakości czasopisma i diagramach COPE.

Można skorzystać również z rozwiązań proponowanych przez:
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA),
World Association of Medical Editors (WAME),
Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)

Dostępne są także polskie wytyczne:
Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011)
Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej (2012)
Kodeks Etyki Pracownika Naukowego 
Zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, przyjęte i stosowane przez wydawnictwa akademickie i naukowe zrzeszone w Polskiej Izbie Książki (2019)


Ocena czasopisma – wytyczne baz danych

Webinar: Scopus: kryteria oraz proces oceny czasopism (Passcode: L?3&0iqX)
Webinar: Scopus: jak zwiększyć szansę czasopisma na indeksację w bazie? (Passcode: 6g9@@E17)
Webinar: Clarivate Czasopisma wschodzące z Emerging Source Citation index
Usługa oceny wstępnej Scopus
Indeksowanie czasopism naukowych w bazie Scopus (elsevier.com) 2018
Web of Science Journal Evaluation Process and Selection Criteria
WoS-selection-process-Graphic_Journals_web-1.jpg (1416×1480) (clarivate.com)


Poradniki

Rozkosz, E. A. (2018). Rozwój czasopisma naukowego: poradnik dla redaktorów i wydawców. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. DOI: 10.6084/m9.figshare.6244331

Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism (ceon.pl)


Inne:

Public Knowledge Project
Open Journal Systems
Licencje CC
Committee on Publication Ethics (COPE)
DOI
Crossref
iThenticate

____________________________________________________________________________________________________________

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w roku 2017 i 2018 realizowała projekt Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na UAM w Poznaniuktóry został dofinansowany w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach działania na platformie czasopism naukowych PRESSto posadowiono 254 archiwalne numery periodyków wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRESSto poszerzyło swoje zasoby o następujące pełno tekstowe tytuły:

 1. Annales Missiologici Posnanienses ISSN: 1731-6170
 2. Czasopismo Prawno-Historyczne ISSN: 0070-2471
 3. Studia z Dziejów Wielkopolski ISSN: 1731-0679
 4. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna ISSN:  2299-1875
 5. Folia Praehistorica Posnaniensia ISSN (Print): 0239-8524 
 6. Folia Scandinavica Posnaniensia ISSN: 2299-6885
 7. Glottodidactica ISSN: 0072-4769
 8. Interdisciplinary Studies in Musicology ISSN: 1734-2406
 9. Investigationes Linguisticae ISSN: 1426-188X
 10. Kultura Społeczeństwo Edukacja ISSN: 2300-0422
 11. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog ISSN: 2391-470X
 12. Porównania ISSN: 1733-165X
 13. Poznańskie Studia Teologiczne ISSN: 0209-3472
 14. Przegląd Politologiczny ISSN: 1426-8876
 15. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ISSN: 2083-9782
 16. Przestrzenie Teorii ISSN: 2450-5765
 17. Refleksje ISSN: 2081-8270
 18. Roczniki Integracji Europejskiej ISSN: 1899-6256
 19. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna ISSN: 2353-1428
 20. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ISSN: 0035-9629
 21. Studia Germanica Posnaniensia ISSN: 0137-2467
 22. Studia Romanica Posnaniensia ISSN (Print): 0137-2475
 23. Studia Rossica Posnaniensia ISSN: 0081-6884
 24. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne ISSN: 1731-7517
 25. Teologia Praktyczna ISSN: 1642-6738