Informacje ogólne

Platforma PRESSto zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PRESSto.

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.


Treść niedostępna

- nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
- brak możliwości zmiany kontrastu oraz wielkości tekstu,
- występują problemy ze skalowalnością motywu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-29.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu. Badanie wykazało, iż serwis spełnia wymagania w 85.44%.


Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można korzystać ze  skrótów klawiaturowych.
Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza);
Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza);
Enter: uaktywnia odnośnik i przyciski.                                                                                                                      Ctrl+F: szybkie wyszukiwanie w tekście.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada redakcja PRESSto,  e-mail: pressto@amu.edu.pl


Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres:
ul. F. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań. PL

Kontakt:
tel. 618 29 3866
mail: pressto@amu.edu.pl