OPIS CZASOPISMA
Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (po przekształceniu Instytutu Prahistorii 1. X. 2019 roku). Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Wydziału Archeologii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną, a także ochronę dziedzictwa archeologicznego. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:

CEJSH; INDEX COPERNICUS; ERIH; ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MNiSW: 40ISSN (Print): 0239-8524 ISSN (Online) 2450-5846
Licencja:
Publikacje w czasopiśmie dostępne są na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Licencja Creative Commons

Finansowanie czasopisma

2018-12-20

 
Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Folia Praehistorica Posnaniensia vol. 10/11(2003), vol. 12(2004), vol.13/14(2005), vol.16(2011) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tom 25 (2020)

Opublikowane: 2020-12-15

Profesor Stanisław Tabaczyński (1930–2020) – wybitny uczony i intelektualista

Dorota Cyngot, Hanna Kowalewska-Marszałek, Anna Izabella Zalewska, Danuta Minta-Tworzowska

9-36

Rotunda na Kopcu Krakusa?

Leszek P. Słupecki

291-313

Wyświetl wszystkie numery