O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Prezentacja badań naukowych z zakresu archeologii pradziejowej i średniowiecznej do czasów wspólczesnych oraz orientalnej i antycznej, a także ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce i Europie. Więcej niż połowa autorów, którzy publikują w czasopiśmie jest spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiwiecza w Poznaniu.

Proces recenzji

Wszystkie nadesłane artykuły o charakterze naukowym podlegają procedurze oceny, zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu wykonanym przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011 r.) Przekazane teksty oceniane są przez Redakcję, a następnie przekazywane są do zrecenzowania, przynajmniej dwóm niezależnym specjalistom z danej dziedziny będącym spoza jednostki. Do publikacji kwalifikowane są jedynie te z manuskryptów, które uzyskały pozytywnie zaopiniowane. Autorzy zostają poinformowani o rezultatach wszczętej procedury oceniania, a także o ewentualnych uwagach

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Redakcja zakłada, że przekazane materiały nie zostały wcześniej opublikowane, ani też nie przedłożono ich do publikacji w innym miejscu. Złożenie manuskryptu musi być zatwierdzone przez wszystkich autorów oraz jednostki, w których dana praca była wykonywana. Od autorów wymagana jest jawność wkładu poszczególnych podmiotów w powstanie manuskryptów, co związane jest z zabezpieczeniem się przed zjawiskiem ghostwriting.

Recenzenci są wybierani zgodnie z tematyką nadesłąnych artykułów i reprezentują polskie ośrodki naukowe oraz zagraniczne

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Folia Praehistorica Posnaniensia vol. 10/11(2003), vol. 12(2004), vol.13/14(2005), vol.16(2011) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.