Folia Praehistorica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 26 (2021)
Opublikowany 2021 grudnia 30

OPIS CZASOPISMA
Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (po przekształceniu Instytutu Prahistorii 1. X. 2019 roku). Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Wydziału Archeologii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną, a także ochronę dziedzictwa archeologicznego. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; INDEX COPERNICUS; ERIH; ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70DOI:
10.14746/fpp ISSN (Print): 0239-8524 ISSN (Online) 2450-5846
Publikacje w czasopiśmie dostępne są na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Licencja Creative Commons

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

 Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Folia Praehistorica Posnaniensia vol. 10/11(2003), vol. 12(2004), vol.13/14(2005), vol.16(2011) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Więcej…

2018 grudnia 20

STUDIA – DYSKUSJE

Olga Antowska-Gorączniak, Włodzimierz Lajsner
9-40
Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.01
PDF
Agnieszka Góralczyk
41-57
Rola południowej Galii w produkcji i handlu winem w VI w. p.n.e. – II w. n.e. na tle przemian politycznych w zachodniej części Morza Śródziemnego
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.02
PDF
Tomasz Gralak
59-87
Biada zwyciężonym – gospodarka i relacje społeczne w kulturze lateńskiej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.03
PDF
Kasper Hanus
89-121
Were the oasis-cities of the southern branch of the Silk Road in Tarim Basin, China, dispersed urban complexes?
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.04
PDF (English)
Dawid Kobiałka
123-144
„Jakaś groza wieje od tych pól ponurych” – świadkowie i dziedzictwo masowych, drugowojennych zbrodni w Dolinie Śmierci w Chojnicach
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.05
PDF
Danuta Minta-Tworzowska
145-169
Metodologia archeologii/prahistorii profesora dr. hab. Jana Żaka (1923–1990) po 30 latach. Między modernistycznymi dążeniami a postmodernistyczną rzeczywistością
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.06
PDF
Jagoda Mizerka
171-226
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.07
PDF
Daniel Makowiecki
227-239
Zwierzęce szczątki kostne z dawnego grodu w Dusinie, stanowisko 1, gm. Gostyń
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.08
PDF
Mateusz Napierała
241-279
Żelazo meteorytowe w starożytnym Egipcie przed okresem późnym
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.09
PDF
Aleksandra Olbryś
281-307
Przedstawienia grzybów psychoaktywnych w ewidencji archeologicznej i ich interpretacje
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.10
PDF
Michał Pawleta
309-329
The attitudes of the contemporary Poles towards the archaeological past
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.11
PDF (English)
Michał Pawleta
331-345
Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.12
PDF
Magdalena Piotrowska, Karolina Kot-Legieć
347-372
Pottery from the well and its context. Searching for differences and similarities
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.13
PDF (English)
Mikołaj Pokorski
373-397
Próba interpretacji zjawiska rytualnego składania ofiar z ludzi na Słowiańszczyźnie Zachodniej
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.14
PDF
Michał Przeździecki
399-422
Obozowisko łowieckie ludności kultury świderskiej na stanowisku Sulejówek 4, pow. miński, woj. mazowieckie
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.15
PDF
Patrycja Wagner
423-430
Czego oczy nie widzą, tego archeologom żal – nowe metody dokumentacji sztuki naskalnej (RTI, DSTRETCH)
https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.16
PDF
Wyświetl wszystkie wydania