Folia Praehistorica Posnaniensia

Aktualny numer

Tom 27 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 29

OPIS CZASOPISMA
Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (po przekształceniu Instytutu Prahistorii 1. X. 2019 roku). Ukazuje się od 1985 roku (tom I- za 1984 rok), w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Wydziału Archeologii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną, a także ochronę dziedzictwa archeologicznego. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:
CEJSH; INDEX COPERNICUS; ERIH; ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 70DOI:
10.14746/fpp ISSN (Print): 0239-8524 ISSN (Online) 2450-5846
Publikacje w czasopiśmie dostępne są na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Licencja Creative Commons

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

 Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Folia Praehistorica Posnaniensia vol. 10/11(2003), vol. 12(2004), vol.13/14(2005), vol.16(2011) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Więcej…

2018 grudnia 20
Wyświetl wszystkie wydania