Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Aktualny numer

Nr 62 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 29

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; Arianta; CEEOL; CEJSH; CEON Biblioteka Nauki, ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat; MOST Wiedzy

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 70 punktów ICV 2018: 59.00

DOI: 10.14746/rrpr

ISSN: 2353-1428 LICENCJA:
Licencja Creative Commons
Publikacje w czasopismie "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna za lata 2010-2013, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 listopada 5
Paweł Churski
5-11
Wprowadzenie
PDF

Artykuły

Ryszard Necel
13-29
Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami
PDF
Joanna Dominiak
31-45
Sektor usług w aglomeracji poznańskiej – zmiany w obliczu pandemii COVID-19
PDF
Maria Halamska, Arkadiusz Ptak
47-62
Lokalny wymiar pandemii COVID-19. Studium przypadku wielkopolskiej gminy
PDF
Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska
63-85
Osie rywalizacji w wyborach do Sejmu w województwie wielkopolskim w XXI w.: wybrane zagadnienia
PDF
Adam Gawryluk, Monika Kulisz, Agnieszka Komor
87-109
Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
pdf
Dawid Kozubek, Barbara Konecka-Szydłowska
111-130
Potencjał Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
pdf
Eugeniusz Kwiatkowski, Agata Szymańska
131-149
Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w powiatach województwa wielkopolskiego
pdf
Sebastian Kubala
151–161
Oddziaływanie kierunku produkcji gospodarstw rolnych regionów Wielkopolski i Śląska na koszty ogólnogospodarcze
pdf
Agata Malak-Rawlikowska, Edward Majewski, Paweł Kobus, Renata Giedych, Gabriela Maksymiuk, Barbara Szulczewska
163-182
Ocena wpływu krajobrazów wiejskich na konkurencyjność regionów metodą Bayesian Belief Network – przypadek Wielkopolski w Polsce
pdf (English)
Iwona Gorzeń-Mitka
183-197
Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych – porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA
pdf
Agnieszka Mrozińska
199-215
Podaż najmu krótkoterminowego w województwie wielkopolskim na przykładzie użytkowników serwisu Airbnb
pdf
Mateusz Smolarski
217-237
Granica województwa a powiązania regionalnym transportem kolejowym na przykładzie Wielkopolski
pdf
Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik
239-258
Analiza porównawcza tożsamości wizualnej marek terytorialnych województw wielkopolskiego i śląskiego
pdf
Paweł Motek
259-281
Zróżnicowanie polityki podatkowej gmin województwa wielkopolskiego w latach 2018–2021
pdf
Anna Białek-Jaworska, Robert Jaworski, Artur Wachowiak
283-302
Przychody pozabudżetowe a limit zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego w Wielkopolsce
pdf (English)
Agnieszka Teterycz, Anna Białek-Jaworska, Michał Woźniak, Monika Piosik
303-323
Czy spółki sektora gier komputerowych odnoszą korzyści z IP Box? Perspektywa międzynarodowa, polska i województwa wielkopolskiego
pdf (English)
Borys Martela
325-341
Znaczenie budżetu obywatelskiego w rozwoju zrównoważonego transportu. Analiza projektów wybranych przez mieszkańców wielkopolskich miast w latach 2020–2021
pdf
Marta Szejnfeld
343-359
Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku
pdf (English)
Paweł Piotr Szumigała
361-389
Metoda Historycznych Kodów Przestrzennych w diagnozie stanu ochrony krajobrazu w aspekcie planowania przestrzennego na przykładzie powiatu poznańskiego
pdf
Dorota Rynio, Alicja Zakrzewska-Półtorak
389-404
Zasady polityki przestrzennej deklarowane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich województwa wielkopolskiego
pdf
Natalia Dziarmakowska
405-421
Wpływ regionalnych wytycznych na aktywność gmin w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na przykładzie województwa wielkopolskiego
pdf
Wojciech Korbel
423-441
Miejscowy Plan Rewitalizacji „Jabłkowskiego– Podgórze” w Kaliszu – nadzieja zmian w kreacji polityki przestrzennej w Polsce
pdf
Wyświetl wszystkie wydania