OPIS CZASOPISMA
Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; Arianta; CEEOL; CEJSH; CEON Biblioteka Nauki, ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat; MOST Wiedzy

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 70 punktów
ICV 2018: 59.00

DOI: 10.14746/rrpr

ISSN: 2353-1428
LICENCJA:
Licencja Creative Commons
Publikacje w czasopismie "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Finansowanie czasopisma

2018-11-05

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna za lata 2010-2013, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Nr 54 (2021)

Opublikowane: 2021-05-14

Wprowadzenie

Anna Tobolska, Justyna Weltrowska, Emilia Bogacka

5-8

Od Redakcji

Paweł Churski

9

Prof. UAM dr hab. Roman Matykowski – o Jubilacie

Anna Tobolska, Justyna Weltrowska, Emilia Bogacka

11–33

Wyświetl wszystkie numery