O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

Problematyka tekstów publikowanych na łamach czasopisma dotyczy szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Poruszane problemy odnoszą się zarówno do podstaw teoretycznych określających ramy oraz umożliwiających interpretację tych procesów, jak również wyników badań empirycznych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania dobrych praktyk z tego zakresu pochodzących z Polski i z zagranicy. Zasięg terytorialny analiz można usystematyzować w układzie trzech układów przestrzennych: europejskiego, krajowego oraz regionalnego. Począwszy od 2016r. Redakcja przewiduje wydawanie raz w roku numeru poświęconego stricte Wielkopolsce. Głównym celem czasopisma jest stworzenie możliwości do wymiany poglądów oraz promowania wyników badań regionalnych zmierzających do określenia przyczyn, zaplanowania działań oraz oceny wyników przedsięwzięć odnoszących się do tworzenia i wzmacniania czynników rozwoju regionalnego, które podejmuje się na etapie programowania, realizacji i ewaluacji polityki regionalnej.

Proces recenzji

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
  3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publiczne wiadomości listę współpracujących recenzentów.
  7. Co najmniej 75% recenzentów zgłoszonych publikacji stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.

Formularz recenzji do pobrania


Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.
Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Redakcja przeciwdziała przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, które traktowane są jako przejawy nierzetelności naukowej i których wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane. Redakcja zastrzega, że wśród autorów zgłaszanej pracy winny się znajdować tylko osoby, które miały rzeczywisty wkład w jej powstanie. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w powstawanie artykułu powinny być umieszczone w gronie autorskim lub informacja o ich udziale powinna zostać umieszczona w postaci podziękowań. Prosi się autorów o informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publiczne wiadomości listę współpracujących recenzentów. Zastosowanie mają zasady COPE w przypadku wykrycia zachowań nieetycznych, wdrażane są proponowane przez COPE procedury.

Historia czasopisma

Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął kształcenie w specjalności rozwój regionalny w ramach przedsięwzięcia 5.4.3 – Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu było opracowanie koncepcji i rozpoczęcie publikacji nowego ogólnopolskiego czasopisma: Biuletynu z serii Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Wydawnictwo zostało przygotowane w formule serii wydawniczej stwarzającej możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej w Polsce. W celu zwiększenia podjętych działań zgłoszono Biuletyn do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem umieszczenia tego periodyku na liście czasopism punktowanych. Obecnie czasopismo posiada 70 punktów.

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna za lata 2010-2013, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.