O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Problematyka tekstów publikowanych na łamach czasopisma dotyczy szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Poruszane problemy odnoszą się zarówno do podstaw teoretycznych określających ramy oraz umożliwiających interpretację tych procesów, jak również wyników badań empirycznych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania dobrych praktyk z tego zakresu pochodzących z Polski i z zagranicy. Zasięg terytorialny analiz można usystematyzować w układzie trzech układów przestrzennych: europejskiego, krajowego oraz regionalnego. Począwszy od 2016r. Redakcja przewiduje wydawanie raz w roku numeru poświęconego stricte Wielkopolsce. Głównym celem czasopisma jest stworzenie możliwości do wymiany poglądów oraz promowania wyników badań regionalnych zmierzających do określenia przyczyn, zaplanowania działań oraz oceny wyników przedsięwzięć odnoszących się do tworzenia i wzmacniania czynników rozwoju regionalnego, które podejmuje się na etapie programowania, realizacji i ewaluacji polityki regionalnej. Czasopismo publikowane jest w formule kwartalnika. Nabór tekstów do kolejnych numerów jest ciągły. Zgromadzone propozycje artykułów trafiają do recenzentów w styczniu, maju, lipcu i październiku. Warunkiem publikacji tekstu jest pozytywna weryfikacja formalna tekstu, przeprowadzana przez Redakcję oraz uzyskanie dwóch pozytywnych merytorycznych recenzji przygotowanego opracowania (lub dokonanie korekt w wersji pierwotnej zgodnie ze wskazówkami Recenzenta, o ile dopuszcza On możliwość publikacji tekstu po korekcie).

Proces recenzji

  1. do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
  2. w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym, państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji,
  3. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  4. recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (patrz załącznik nr 1),
  5. kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji (patrz załącznik nr 1) są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
  6. nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publiczne wiadomości listę współpracujących recenzentów,
  7. co najmniej 75% recenzentów zgłoszonych publikacji stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma,

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Redakcja przeciwdziała przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, które traktowane są jako przejawy nierzetelności naukowej i których wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane. Redakcja zastrzega, że wśród autorów zgłaszanej pracy winny się znajdować tylko osoby, które miały rzeczywisty wkład w jej powstanie. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w powstawanie artykułu powinny być umieszczone w gronie autorskim lub informacja o ich udziale powinna zostać umieszczona w postaci podziękowań. Prosi się autorów o informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna za lata 2010-2013, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako jedna z dwóch instytucji w Polsce – rozpoczął kształcenie w specjalności rozwój regionalny w ramach przedsięwzięcia 5.4.3 – Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu było opracowanie koncepcji i rozpoczęcie publikacji nowego ogólnopolskiego czasopisma: Biuletynu z serii Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Wydawnictwo zostało przygotowane w formule serii wydawniczej stwarzającej możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej w Polsce. W pierwotnie przyjętej koncepcji Biuletyn składał się z trzech części: artykułów, doświadczeń praktycznych oraz nowości wydawniczych i recenzji. Biuletyn stanowił ważne źródło informacji dla studentów specjalności rozwój regionalny na temat aktualnych wyników badań z zakresu rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Zapewnił im możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z wdrażania programów regionalnych. Ważnym uzupełnieniem każdego numeru były informacje na temat nowych publikacji z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, jakie ukazały się na polskim i zagranicznym rynku wydawniczym poparte ich recenzjami. Po zakończeniu projektu 5.4.3 – Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2011r., Instytut podjął trud kontynuacji serii wydawniczej (nr 17/18 i 19), która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród czytelników, zwłaszcza w środowisku osób prowadzących badania i działających w praktyce polityki rozwoju. W celu zwiększenia podjętych działań zgłoszono Biuletyn do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem umieszczenia tego periodyku na liście czasopism punktowanych. W związku z pozytywną decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Biuletyn umieszczono na liście B czasopism punktowanych, podjęto działania zmierzające do utrzymania oraz zwiększenia w najbliższym czasie uzyskanej punktacji: • poszerzając grono odbiorców podjęto decyzję o zmianie nazwy czasopisma na Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, • poszerzono skład Rady Redakcyjnej o członków reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, • przyjęto nowe zasady publikacji, uruchamiając obok wersji drukowanej, wersję elektroniczną czasopisma, • określono strukturę czasopisma, przyjmując zasadę publikacji nie mniej niż 24 artykułów rocznie, w tym dwóch w językach kongresowych, • wdrożono nowe zasady recenzji prac zgłoszonych do publikacji na łamach Czasopisma, co z pewnością zaowocuje podniesieniem jakości publikowanych artykułów, • podjęto działania przeciwdziałające przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”.