Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Wytyczne dla autorów

Tekst
Tekst należy przygotować w edytorze MS Word. Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Marginesy standardowe. Tekst powinien zajmować objętość około jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków typograficznych wraz ze spacjami). Tekst musi być poprzedzony danymi autora obejmującymi:

 • imię i nazwisko oraz afiliację (czcionka Times New Roman 12 pkt, bold),
 • adres e-mail,
 • ORCID ID,
 • tytuł artykułu (czcionka Times New Roman 14 pkt, bold),
 • zarys treści w języku polskim (czcionka Times New Roman, 10 pkt, maksymalnie 100 słów),
 • słowa kluczowe (czcionka Times New Roman, maksymalnie 5 haseł),
 • wymagane jest stosowanie abstraktów poszerzonych w języku angielskim, tj. zawierających co najmniej 1500 znaków, w przypadku artykułów pisanych po polsku,

Na końcu tekstu, po literaturze, należy umieścić spis rycin i tabel oraz tytuł oraz streszczenie (zawierające co najmniej 1500 znaków, w przypadku artykułów pisanych po polsku) wraz ze słowami kluczowymi w języku angielskim (czcionka Times New Roman, 10 pkt).

Obowiązuje system cytowania harwardzki: na końcu przytoczonego cytatu lub odwołania do czyjejś pracy umieszczone zostaje w nawiasie nazwisko autora oraz rok wydania pracy cytowanej. W Literaturze zamieszczonej na końcu artykułu znajduje się zapis przytaczanej pozycji.


Literatura
powinna być zestawiona według schematu:

Artykuł w czasopiśmie
Chojnicki Z., Czyż T. 2003. Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 75: 23–29.

Rozdział w pracy zbiorowej
Parysek J., Ratajczak W. 2002. Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych. [W:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 61–73.

Publikacja książkowa
Kaczmarek T. 1996. Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Tabele
1. Tabele powinny posiadać zwięzłą, nie za bardzo rozbudowaną główkę,
2. Tabele można umieścić we właściwym miejscu w tekście, na jego końcu lub w oddzielnych plikach.

Ilustracje

 1. Przygotowane w programach MS Excel, MS Word, Corel Draw.
  Należy dostarczyć w formacie programu w którym zostały przygotowane. Rycin przygotowanych w programie Corel Draw nie należy zapisywać jako *.tif lub *.jpg.
 2. Ryciny skanowane.
  Należy zapisać w formacie *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg to z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością – im mniejszy plik tym gorsza jakość, czego należy unikać) w rozdzielczości minimum 300 dpi przy szerokości 126 mm.
 3. Ryciny przygotowane w innych programach.
  Należy wyeksportować, najlepiej do formatu *.wmf. *.emf lub *.eps, jeżeli nie jest to możliwe to jako *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg to z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością) w rozdzielczości minimum 300 dpi przy szerokości 126 mm.
 4. Pliki z rycinami najlepiej nazwać zgodnie z numeracją w tekście, a nie opisowo.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.