Pressto.

Nagłowek strony

Czasopismo Prawno-Historyczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) zostało założone w 1948 r. przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. W 2013 r. minęło 65 lat jego istnienia. Funkcję Redaktora CPH pełnili: Zygmunt Wojciechowski, Karol Koranyi, Zygmunt Lisowski, Zygmunt Wojciechowski, Zygmunt Wojciechowski, Michał Sczaniecki oraz Henryk Olszewski. CPH ukazuje się regularnie co pół roku, od 2010 r. również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej AMUR. Jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH piszą renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych. CPH udostępnia swych szpalt autorom rozpraw, autorom prac drobnych i materiałów oraz autorom tekstów polemicznych i krytycznych. Każdy tom, składający się z dwóch zeszytów, zawiera obszerny dział kroniki życia naukowe.

INDEKSOWANE W:

CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/cph
ISSN: 0070-2471

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

88561

Aktualności

 

Finansowanie czasopisma

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne vol. 64, vol. 65 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Opublikowane: 2018-11-03 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 70, Nr 1 (2018)

Spis treści

Rozprawy

Rosyjskie czynniki rządowe wobec reformy szkolnej Aleksandra Wielopolskiego w świetle petersburskiego rękopisu ekspertyzy prawnej zatytułowanej Uwagi nad projektem stworzenia instytucji naukowych w Królestwie Polskim opublikowanym w polskiej gazecie »Dziennik Powszechny« PDF
Dariusz Szpoper 11-66
Armenii droga do leninowsko-kemalowskiego rozbioru (1917–1921) PDF
Adam Lityński 67-109
Reforma rolna po drugiej wojnie światowej. Ustawodawstwo państwa polskiego PDF
Robert Jastrzębski 111-151
Polska godność narodowa w świetle prawa karnego PDF
Witold Kulesza 153-185

Prace drobne i materiały

Koncepcje suwerenności i prawa do oporu w De iure regni apud Scotos („O władzy królewskiej wśród Szkotów”) George’a Buchanana PDF
Maciej Wilmanowicz 187-224
Prawo karne Królestwa Polskiego w latach 1815−1905 a sprawowanie kultu religijnego PDF
Paweł Ludwiczak 225-238
Powtórzenie (recydywa) przestępstw w rosyjskim prawie karnym XIX w. PDF
Joanna Machlańska 239-255
Ewolucja instrumentów prawnych ochrony wiarygodności dokumentów w systemie common law na przykładzie Irlandii zależnej i niepodległej PDF
Izabela Jankowska-Prochot 257-272
„Jesteśmy tu dla Polski”. III Rada Narodowa RP wobec wydarzeń w kraju (1949–1951) PDF
Krzysztof Tarka 273-289

Z dziejów nauki i nauczania historii prawa

Periodyki późnej epoki stanisławowskiej jako źródła dla historyka prawa ustrojowego. O „Gazecie Narodowej i Obcej” oraz „Pamiętniku Historyczno-Polityczno-Ekonomicznym” PDF
Anna Tarnowska 291-312

Debiuty

Kariera agens vice praefectorum praetorio Luciliusa Crispusa i chronologia utworzenia stanowiska wikariusza diecezjalnego w Poncie PDF
Łukasz Smorczewski 313-334
Korespondencja więźniów z obozu w Auschwitz w świetle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie z lat 1946–1950 PDF
Sylwia Przewoźnik 335-344

Jubileusz siedemdziesięciolecia "Czasopisma Prawno-Historycznego"

Siedemdziesiąt lat „Czasopisma Prawno-Historycznego” PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska, Marek Krzymkowski 345-352
Profesor Henryk Olszewski wspomina... PDF
Henryk Olszewski 353-364

Recenzje i noty recenzyjne

Prawo i Literatura. Szkice, red. naukowa Jarosław Kuisz i Marek Wąsowicz. Wydawnictwo Naukowe Scholar; t. I: 2015 ss. 210; t. II: 2017 ss. 253 PDF
Anna Rosner 365-371
Przemysław Marcin Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie w latach 1918–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, stron 574; idem, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939. Źródła, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, stron 514 PDF
Henryk Olszewski 371-373

In Memoriam

Józef Mélèze-Modrzejewski (1930−2017) PDF
Witold Wołodkiewicz 375-382
Janusz Sondel (1937−2017) PDF
Maria Zabłocka 383-386
Marek Waldenberg (1926–2018) PDF
Henryk Olszewski 386-389

Kronika

Kronika PDF
Jarosław Kuisz, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Zdzisław Zarzycki, Marek Strzała, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Piotr Pilarczyk, Marcin Głuszak 391-409


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo