Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego.

 • Autorzy artykułów publikowanych w CPH wyrażają zgodę na jednoczesne ich udostępnianie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Repozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl).

 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), w tekście zastosowano odstępy 1,5, czcionkę Times New Roman wielkości 12; numerację stron; przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).

Wytyczne dla autorów

 1. Zgłoszenia tekstów należy dokonywać na platformie PRESSto.
 2. Rozprawy oraz prace drobne i materiały powinny zawierać: streszczenie w języku polskim (do 200 słów), streszczenie w języku angielskim (do 200 słów), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 5).
 3. Do wszystkich przesłanych materiałów należy dołączyć podstawowe informacje o autorze: nazwę macierzystej instytucji naukowej, adres poczty elektronicznej i numer ORCID.
 4. W przypadku opracowań zespołowych redakcja oczekuje informacji o indywidualnym wkładzie każdego z autorów.
 5. W przypadku finansowania badań, których efektem jest proponowania publikacja, konieczne jest wskazanie źródła finansowania, wkład instytucji naukowo-badawczej czy innych podmiotów (financial disclosure). Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 6. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji „Czasopisma Prawno-Historycznego”.
 7. Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w CPH są bezpłatne.
 8. Zgłoszenie artykułu do CPH oznacza zgodę na zdeponowanie tekstu w wersji elektronicznej w repozytoriach, bazach i na platformach indeksujących i upowszechniających treści naukowe, z którymi współpracuje czasopismo. 
 9. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów dotyczących przesyłanych tekstów:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstęp między wierszami 1,5
 • numeracja stron
 • przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.