Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Przesyłając tekst do publikacji, autor potwierdza zapoznanie się z wymogami czasopisma zamieszczonymi w zakładce „Dla autorów” oraz zgodność zgłoszonej publikacji z tymi wymogami.
  • Autor akceptuje zasady polityki otwartego dostępu przyjęte w czasopiśmie [link] i w przypadku publikacji przyjętej do druku udziela wydawcy licencji na wykorzystanie utworu zgodnie z oświadczeniem autora. Do przesłanej propozycji publikacji – jako osobny plik (skan lub zdjęcie) – należy dołączyć podpisane oświadczenie autora dotyczące udzielenia licencji do utworu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie).
  • Autor oświadcza, że składany tekst nie został wcześniej opublikowany ani nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Autor potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz został poinformowany o zasadach ochrony jego danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem autora.
  • W przypadku prac współautorskich autorzy załączają informację o procentowym udziale we współautorstwie utworu każdego ze współautorów.
  • Zgłoszenie artykułu do CPH oznacza zgodę na zdeponowanie tekstu w wersji elektronicznej w repozytoriach, bazach i na platformach indeksujących i upowszechniających treści naukowe, z którymi współpracuje czasopismo.

 

Wytyczne dla autorów oraz wymogi edytorskie

Wymogi dotyczące zasad etyki

Informacje dotyczące procesu recenzyjnego

Polityka wydawnicza i polityka otwartego dostępu

Polityka prywatności i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.