Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH CZASOPISMA PRAWNO-HISTORYCZNEGO (CPH)

Dane osobowe przesyłane do CPH będą wykorzystywane wyłącznie do określonych poniżej celów i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej osobie.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) dalej jako RODO:

I. Administratorem danych osobowych (i podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z prawem) jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Adres korespondencyjny: Redakcja Czasopisma Prawno-Historycznego, Collegium Iuridicum Novum UAM, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań. E-mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl.

II. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest dr Justyna Baksalary, e-mail: iod@amu.edu.pl.

III. Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe autorów i recenzentów są przetwarzane przez Redakcję CPH: w zakresie danych autorów, którzy starają się o publikację artykułu w czasopiśmie bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów – w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

IV. Przetwarzanie danych na potrzeby CPH.

 1. W odniesieniu do autorów, którzy starają się o publikację artykułu w CPH bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów przetwarzane przez Redakcję dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania lub zameldowania, adresy e-mail, numery telefonów, stopnie bądź tytuły naukowe, afiliacje, zainteresowania naukowe, informacje o uzyskanych grantach, informacje o osobach współpracujących naukowo z autorem bądź związanych z nim relacjami osobistymi lub relacjami podległości zawodowej oraz ewentualne inne informacje przekazywane przez wskazane wyżej osoby.
 2. Dane, o których mowa w niniejszym pkt, mogą być udostępniane:
  a) członkom Redakcji CPH;
  b) wydawnictwu publikującemu CPH;
  c) podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych (w zakresie danych niezbędnych dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego);
  d) organom władzy publicznej na ich prawnie uzasadnione żądanie.
 3. Dane, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane:
  a) w odniesieniu do danych niezbędnych do udokumentowania i oceny jakości przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego – przez okres 10 lat od daty publikacji artykułu w CPH bądź zakończenia procesu recenzyjnego (autorzy bądź recenzenci);
  b) w odniesieniu do pozostałych danych do dnia wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat od momentu wskazanego w literze a).
 4. Dane, o których mowa w pkt 1 mogą być udostępniane podmiotom (zainteresowanym w związku z ich prawnie uzasadnionymi interesami), które są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie wymogów prawa lub przepisów prawnych.

V. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

          Swoje prawa można zgłaszać pod adresem e-mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl.

VI. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia i realizacji celów wskazanych w pkt III.