O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

„Czasopismo Prawno-Historyczne”/„Journal of Law and History” (CPH/JLH) jest periodykiem poświęconym najważniejszym ideom i instytucjom filozofii, historii prawa, prawa rzymskiego i kanonicznego, zarówno w kontekście historycznoprawnym, prawnoporównawczym, jak i dziejów najnowszych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy euroatlantyckiej (w tym prawa polskiego, europejskiego, i amerykańskiego).

Jako jedno z najstarszych polskich czasopism naukowych „Czasopismo Prawno-Historyczne”/„Journal of Law and History” (CPH/JLH) stawia sobie za cel uczestniczenie w debacie o najważniejszych problemach prawa, państwa i polityki w ujęciu koncepcji długiego trwania (longue durée) oraz w kontekście historii najnowszej, zwłaszcza współczesnych przemian w ramach demokracji liberalnej XXI wieku.


Wydawca i polityka wydawnicza

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji UAM (http://prawo.amu.edu.pl/)

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w CPH są bezpłatne.

Autorzy zachowują pełne prawa do artykułu. Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie.

Zgłoszenie artykułu do CPH oznacza zgodę na zdeponowanie tekstu w wersji elektronicznej w repozytoriach, bazach i na platformach indeksujących i upowszechniających treści naukowe, z którymi współpracuje czasopismo. 

Od 2021 r. wersja elektroniczna jest pierwotną wersją czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (CC BY 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Proces recenzji

1. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje dwóch recenzentów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).

2. Autor publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

3. Recenzje muszą być przygotowane w formularzu i zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku są pozytywne recenzje.

5. Wykaz recenzentów za cały rok kalendarzowy jest publikowany w zeszycie 2.

Zasady etyki

Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Czasopisma Prawno-Historycznego” t. 64 i 65 to zadanie finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

***

Czasopismo finansowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM.