Zakres i zasięg czasopisma

„Czasopismo Prawno-Historyczne” jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH publikują renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych, w tym autorzy rozpraw, prac drobnych i materiałów oraz tekstów polemicznych i krytycznych.

CPH istnieje od 1948 r. Zostało założone przez wybitnego historyka prawa profesora Zygmunta Wojciechowskiego. Funkcję redaktora naczelnego CPH pełnili: Zygmunt Wojciechowski, Karol Koranyi, Zygmunt Lisowski, Zygmunt Wojciechowski, Zygmunt Wojciechowski, Michał Sczaniecki, Henryk Olszewski oraz Małgorzata Materniak-Pawłowska.

Wydawca i polityka wydawnicza

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji UAM (http://prawo.amu.edu.pl/)

Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w CPH są bezpłatne.

Autorzy zachowują pełne prawa do artykułu. Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie.

Od 2021 r. wersja elektroniczna jest pierwotną wersją czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Proces recenzji

1. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje dwóch recenzentów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).

2. Autor publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

3. Recenzje muszą być przygotowane w formularzu i zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku są pozytywne recenzje.

5. Wykaz recenzentów za cały rok kalendarzowy jest publikowany w zeszycie 2.

Zasady etyki

Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Czasopisma Prawno-Historycznego” t. 64 i 65 to zadanie finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

***

Czasopismo finansowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM.