Informacje dla autorów

Wymogi dotyczące przesyłania tekstów do publikacji

 1. Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy autorów o zapoznanie się z wymogami zamieszczonymi w zakładce „Polityka wydawnicza” na stronie CPH, a także z niniejszymi wymogami.
 2. CPH przyjęło do stosowania oraz działa na podstawie zasad etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE) i zaleceniami tej organizacji w procesie publikacji. Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych znajdują się w zakładce „Polityka wydawnicza”. Autor nadsyłając do redakcji tekst, oświadcza, że zapoznał się z tymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Do przesłanej propozycji publikacji – jako osobny plik (skan lub zdjęcie) – należy dołączyć podpisane oświadczenie autora dotyczące udzielenia licencji do utworu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie).
 4. W CPH publikowane są teksty zwłaszcza w językach polskim i angielskim, ale przyjmowane są także prace w językach niemieckim, francuskim i włoskim.
 5. Rozprawy, prace drobne i materiały oraz artykuły recenzyjne powinny zawierać:
 • tytuł;
 • abstrakt: maksymalnie 200 słów, odpowiednio w języku polskim i angielskim dla tekstów w języku polskim, jeśli tekst jest w innym języku niż język polski, to abstrakt powinien być w języku angielskim;
 • słowa kluczowe (4–7);
 • przypisy zredagowane według wytycznych podanych niżej;
 • bibliografię załącznikową – wykaz powołanej literatury w porządku alfabetycznym od nazwiska autora według wytycznych podanych niżej;
 • informację o ewentualnych źródłach finansowania pracy (np. z grantu);
 • w przypadku opracowań zespołowych informację o indywidualnym wkładzie każdego z autorów.
 1. Wymagania dotyczące abstraktu. Abstrakt powinien zawierać: cel, tezę artykułu, główne zagadnienia i konkluzje. Pozwala on podjąć decyzję, czy warto przeczytać cały artykuł, m.in. recenzentowi. Abstrakty służą również do indeksowania artykułów w polskich i zagranicznych naukowych bazach danych, dlatego powinny zawierać słowa kluczowe i frazy ułatwiające wyszukiwanie adekwatnych treści. Zaleca się stosowanie krótkich zdań, które w jasny i konkretny sposób określają problem podjęty w artykule. Nie należy używać wielosłownych sformułowań, podawać informacji i definicji nieujętych w artykule ani zamieszczać w abstraktu cytowań lub jakichkolwiek innych odwołań.
 2. Należy podać następujące informacje o autorze, wypełniając odpowiednie rubryki w systemie PRESSto:
 • imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy,
 • afiliację naukową i/lub zawodową,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • identyfikator ORCID – można go bezpłatnieuzyskać przez założenie konta na stronie https://orcid.org/.
 1. Teksty, który nie zostały napisane w języku ojczystym autorów, powinny być przesłane po korekcie właściwego rodzimego użytkownika języka.
 2. Materiały do publikacji (w osobnych plikach tekst i oświadczenie oraz ewentualne materiały dodatkowe) należy zgłosić tutaj.

 Wymogi edytorskie

Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów dotyczących przesyłanych tekstów.

 1. Wymogi ogólne:
 • tekst główny: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
 • przypisy dolne: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia 1,0, numeracja ciągła z zastosowaniem cyfr arabskich,
 • podział tekstu na jednostki redakcyjne opatrzone śródtytułami (można stosować maksymalnie dwa poziomy podziału),
 • nie należy stosować wyróżnień graficznych,
 • cytaty należy oznaczać cudzysłowem i opatrywać przypisem,
 • wyrażenia obcojęzyczne należy wyróżniać kursywą.
 1. Przypisy bibliograficzne:
 • Książka:
  Imię Nazwisko, Tytuł książki, miejsce wydania, rok.
 • Książka napisana pod redakcją:
  Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki, miejsce wydania, rok.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Imię Nazwisko, Tytuł rozdziału [w:] Y. Nazwisko, Z. Nazwisko (red.), Tytuł książki, miejsce wydania, rok, strony.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Imię Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer, strony.
 • Akt prawny:
  Ustawa z dnia… o… (Dz.U. rok, Nr, poz.)
 • Źródło internetowe:
  Imię Nazwisko, Tytuł tekstu, data publikacji, adres strony internetowej [data dostępu].
 • przy ponownym cytowaniu:
  Nazwisko, Skrócony tytuł tekstu…
  w bezpośrednim sąsiedztwie stosować skróty: ibidem, idem, eadem.
 1. Wykaz bibliografii załącznikowej w porządku alfabetycznym:
 • Książka:
  Nazwisko, Imię, Tytuł książki, miejsce wydania, rok.
 • Książka napisana pod redakcją:
  Nazwisko, Imię (red.), Tytuł książki, miejsce wydania, rok.
 • Rozdział w pracy zbiorowej:
  Nazwisko, Imię, Tytuł rozdziału [w:] Y. Nazwisko, Z. Nazwisko (red.), Tytuł książki, miejsce wydania, rok, strony.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Nazwisko, Imię, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer, strony.
 • Akt prawny:
  Ustawa z dnia… o… (Dz.U. rok, Nr, poz.)
 • Źródło internetowe:
  Nazwisko, Imię, Tytuł tekstu, data publikacji, adres strony internetowej [data dostępu].

 

W przypadku innych wątpliwości można sięgnąć do jednego z najnowszych numerów CPH.