Zasady etyki

 Zasady etyki

 1. Redakcja Czasopisma Prawno-Historycznego zobowiązuje się do przestrzegania w swoich wszystkich działaniach standardów etycznego postępowania.
 2. Redakcja szczególną wagę przykłada do rzetelności naukowej i przestrzegania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE)Wersja polska zaleceńdostępna jest w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej.
 3. Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check (org/services/similarity-check/).
 4. Wszystkie osoby uczestniczące w procesie publikacji zobowiązane są do przestrzegania zasad etycznych przyjętych w CPH.

Obowiązki autorów

Od autorów oczekuje się:

 1. przestrzegania właściwych przepisów prawa autorskiego, rzetelności i oryginalności zgłaszanych do publikacji tekstów, które nie były wcześniej opublikowane ani w części, ani w całości, a także nie zostały zgłoszone do publikacji w innym miejscu;
 2. prawidłowego i czytelnego przytoczenia w tekście wykorzystanych prac lub cytatów innych autorów: niedopuszczalne są wszystkie formy bezprawnego przypisania sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu bądź celowego wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu (zarówno plagiat jawny, jak i ukryty);
 3. prawidłowego i czytelnego oznaczenia w tekście fragmentów własnych wcześniej opublikowanych utworów (niedopuszczalne są wszelkie formy autoplagiatu);
 4. ujawniania konfliktów interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki badań lub ich interpretację, jeśli takie konflikty występują;
 5. podania informacji o ewentualnym źródle finansowania badań, jeśli tekst jest wynikiem projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych;
 6. podania konkretnego procentowego udziału we współautorstwie utworu, jeśli jest więcej niż jeden autor; ujawnienia jako współautorów wszystkich osób, które wniosły znaczący wkład w tekst w zakresie koncepcji, zaprojektowania, wykonania, interpretacji wyników badań, wniosków itp.;
 7. zamieszczenia podziękowania osobom lub instytucjom, które przyczyniły się do powstania tekstu, ale nie są współautorami;
 8. przeciwdziałania praktykom ghostwritingguest/gift authorship, w szczególności zapewnienie, aby wśród współautorów nie zostały wymienione niewłaściwe osoby, które nie są współautorami tekstu;
 9. podania informacji o afiliacji, zatrudnieniu albo współpracy w celu uniknięcia powiązań i obiektywnego wyboru recenzentów;
 10. spełnienia wymogów CPH w zakresie danych otwartych, w szczególności gotowości do publicznego udostępnienia danych, jeśli jest to możliwe;
 11. udziału w procesie recenzji, w szczególności poprawienia wszystkich wskazanych błędów, dokonania sugerowanych zmian. W przypadku, gdy autor nie zgadza się z uwagami recenzenta lub redaktora, powinien uzasadnić pisemnie swój sprzeciw;
 12. na prośbę Redakcji dostarczenia do recenzji danych badawczych, których dotyczy artykuł;
 13. poinformowania Redakcji o wykryciu znaczącego błędu lub nieścisłości w swojej opublikowanej pracy oraz współpracowania z Redakcją w celu opublikowania sprostowania albo jeśli to konieczne – wycofania artykułu.

Obowiązki członków Redakcji

 1. Redakcja CPH sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad etycznych w całym procesie publikacyjnym w czasopiśmie i przeciwdziała ich naruszeniom.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie:
 • teksty oryginalne, zgodne z profilem, zakresem i celem czasopisma, a także zasadami etyki;
 • teksty bez wad prawnych, wad językowych, w szczególności wszelkie przypadki plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship muszą być wykryte, a właściwe podmioty muszą zostać o nich powiadomione (chodzi o podmioty zatrudniające autorów i inne organizacje, np. towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych) zgodnie z przyjętymi w CPH standardami postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki.
 1. Decyzję o publikacji albo o odrzuceniu zgłoszonego tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, biorąc pod uwagę zgodność z celem i zakresem CPH, spełnienie wymogów publikacyjnych oraz rekomendacje recenzentów i treść recenzji.
 2. Redakcja ocenia tekst biorąc pod uwagę zgodność z celami i zakresem tematycznym CPH, wartość naukową pracy, oryginalność ujęcia problemu oraz przejrzystość wywodu. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, płeć, pochodzenie etniczne, rasa, orientacja seksualna, przekonania religijne, przekonania polityczne autorów.
 3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy redaktorem a autorem redaktor wycofuje się z oceny złożonego tekstu i przekazuje go do oceny innemu członkowi Redakcji.
 4. Redaktorzy nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułów, które sami napisali. Każde takie zgłoszenie podlega zwykłej procedurze obowiązującej w czasopiśmie, a recenzje są rozpatrywane niezależnie od odpowiedniego redaktora.
 5. Przed przekazaniem do recenzji Redakcja sprawdza zgłoszony tekst za pomocą systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.
 6. Sekretarz Redakcji czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu recenzyjnego, w szczególności w zakresie jego uczciwości, poufności i terminowości, anonimowości oraz pośredniczy między autorami a recenzentami.
 7. Redakcja wyznacza co najmniej dwóch recenzentów spoza ośrodka afiliacji autora tekstu. W wypadku tekstów interdyscyplinarnych Redakcja może wyznaczyć dodatkowego recenzenta, przyjmując za kryterium wyboru recenzenta jego wiedzę i dorobek naukowy. Recenzje są obustronnie anonimowe. Ze względu na tematykę artykułów nadsyłanych do CPH w przypadku braku odpowiedniego recenzenta na recenzenta może zostać wyznaczony członek Rady naukowej lub Komitetu wydawniczego. 
 8. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie, odmówi sporządzenia recenzji albo ze względów etycznych nie może przygotować recenzji określonego tekstu, Redakcja wyznacza nowego recenzenta.
 9. Redakcja przyjmuje jedynie recenzje rzetelne i merytoryczne oraz przygotowane zgodnie z dobrymi obyczajami.
 10. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów redaktorzy mogą wyznaczyć trzeciego recenzenta.
 11. Redakcja przyjmuje do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje. 
 12. Redakcja gwarantuje poufność procesu recenzyjnego oraz danych personalnych autorów i recenzentów. 
 13. W przypadku, gdy Redakcja poweźmie podejrzenie co do naruszenia zasad etyki przez autora lub zostanie o tym powiadomiona, Redaktor naczelny wszczyna postępowanie zgodnie z przyjętymi w CPH standardami postępowania.
 14. Redakcja dopuszcza dyskusję dotyczącą opublikowanych artykułów poprzez wysłanie listu do Redakcji na adres alexandrowicz@amu.edu.pl.
 15. W razie potrzeby Redakcja jest gotowa publikować wszelkie niezbędne sprostowania, korekty, wyjaśnienia lub informacje o wycofaniu artykułu oraz przeprosiny.

Obowiązki recenzentów

 1. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka personalna jest niedopuszczalna. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i być wsparte argumentami.
 2. Recenzenci przygotowują recenzje:
 • rzetelne, merytoryczne z konkretnymi wnioskami i konkluzją, a także zgodnie z dobrymi obyczajami;
 • przestrzegające procedury recenzyjnej czasopisma, tj. recenzje sporządzane są na formularzach dostępnych we właściwych wersjach językowych na platformie zarządzania procesem wydawniczym (Open Journal System), recenzje pozostają anonimowe; recenzenci sporządzają je według kryteriów arkusza recenzji;
 • w wyznaczonym terminie, tzn. jednego miesiąca;
 • bezpłatnie (zgodnie z przyjętymi zwyczajami).
 1. Jeżeli recenzenci nie mogą przygotować recenzji (w szczególności z powodu konfliktu interesów, niezgodności tekstu z zainteresowaniami badawczymi i dziedziną nauki, którą się zajmują, niemożliwości terminowego sporządzenia recenzji), informują o tym Redakcję w ciągu tygodnia od otrzymania wniosku o sporządzenie recenzji.
 2. Recenzenci informują Redakcję o:
 • konflikcie interesów, jeśli występuje;
 • wykrytej nierzetelności naukowej autora (plagiat, autoplagiat, ghostwritingguest authorship);
 1. Recenzenci nie mogą wykorzystywać żadnych danych ani wyników recenzowanych badań zawartych w artykule do innych celów niż przygotowanie recenzji.
 2. Recenzenci powinni traktować wszystkie teksty i informacje dotyczące procesu recenzji jako poufne i nie mogą ich ujawniać innym osobom bez zgody Redakcji.

Postępowanie w wypadku naruszenia zasad etyki czasopisma

 1. Redakcja dokumentuje przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania praw autorskich, a także zasad etyki obowiązujących w nauce. Przypadki nierzetelności naukowej to w szczególności plagiat i autoplagiat, ghostwritingoraz guest authorship.
 2. W przypadku podejrzenia wystąpienia przejawów naruszenia zasad etyki przyjętych w CPH stosuje się zasady postępowania określone poniżej, opierając się na wytycznych opracowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE) w formie diagramów: COPE flowcharts (https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts).
 3. Dla zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja używa narzędzi systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check. Wyniki badania antyplagiatowego są analizowane. W razie wykrycia plagiatu lub autoplagiatu zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.
 4. Jeżeli recenzent zgłosi Redakcji podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, Redakcja sprawdza zasadność podejrzenia. Następnie o wynikach badania sprawdzającego Redakcja informuje recenzenta. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.
 5. Jeżeli czytelnicy czasopisma zgłoszą Redakcji podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, Redakcja sprawdza zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego potwierdzającego zarzuty nierzetelności informuje autora. Opublikowany tekst zostaje wycofany ze wszystkich platform internetowych, na których dostępne jest czasopismo. Informacja o podstawie usunięcia tekstu zostaje podana na platformach elektronicznych oraz w wersji drukowanej czasopisma.
 6. O wykrytych przypadkach plagiatu Redakcja informuje odpowiednie podmioty zatrudniające autorów, ewentualnie inne, np. towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych.
 7. W wypadku wykrycia ghostwritingoraz guest authorship tekst zostaje odrzucony. O decyzji i jej podstawie Redakcja informuje autora/autorów tekstu oraz odpowiednie instytucje zatrudniające autora/autorów bądź towarzystwa naukowe, z którymi związany jest autor/autorzy.

Skargi i wnioski

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań i obowiązków przez Redakcję CPH, jej członków lub wydawcę.
 2. Skargę na Redakcję i jej członków składa się do Redaktora naczelnego (stanulewicz@amu.edu.pl).
 3. Skargę na Redaktora naczelnego wnosi się do wydawcy (uamprawo@amu.edu.pl).
 4. Skargę na wydawcę wnosi się do rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rectorof@amu.edu.pl).

Podmiot właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca od jej złożenia, zawiadamiając skarżącego o sposobie załatwienia skargi.