Proces recenzyjny

Wstępna ocena

 1. Publikacje w Czasopiśmie Prawno-Historycznym są recenzowane zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami procedury recenzowania i polityką wydawniczą przyjętą w CPH.
 2. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych). Teksty niespełniające tych wymogów zostają zwrócone autorom w celu ich ewentualnej poprawy. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.
 3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy redaktorem a autorem redaktor wycofuje się z oceny złożonego tekstu i przekazuje go do oceny innemu członkowi Redakcji.

Zasady recenzowania

 1. Recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review process). Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest ujawniana autorom, a recenzenci nie znają tożsamości autorów.
 2. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: zgodność z profilem czasopisma, charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, aktualność problemu i oryginalność ujęcia tematu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury i orzecznictwa, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki, poprawność argumentacji.
 3. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w CPH.
 4. Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje oceny, popierając je odpowiednimi argumentami.
 5. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak informacje poufne. Nie można ich ujawniać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnieni do tego członkowie Redakcji.
 6. Informacje poufne muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż przygotowanie recenzji.

Wybór recenzentów

 1. Wyboru recenzentów dokonuje się spośród specjalistów z danej dziedziny. Ze względu na tematykę artykułów nadsyłanych do czasopisma w wypadku braku odpowiedniego recenzenta recenzentem może zostać wyznaczony członek Rady naukowej lub Komitetu redakcyjnego.
 2. Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym Redakcję w ciągu tygodnia od otrzymania prośby o recenzję.
 3. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według sformułowanych tu reguł.

Proces recenzowania

 1. Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny nadesłane artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów niebędących członkami Redakcji czasopisma (poza wyjątkami określonymi w § 3 pkt 1) oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się relacje wynikające z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji o charakterze osobistym, finansowym lub zawodowym recenzenta z którymkolwiek z autorów lub instytucji związanych ze zgłoszonym manuskryptem. Recenzenci powinni być spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
 2. Recenzent powinien poinformować Redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.
 3. Recenzja ma formę pisemną. Konkluzja zawarta w recenzji może mieć postać: a) dopuszczającą do druku, b) dopuszczającą do druku pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian, c) negatywną, z komentarzem recenzenta.
 4. W wypadku diametralnie różnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów Redakcja może wyznaczyć trzeciego recenzenta.
 5. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu w ciągu 14 dni od otrzymania recenzji.
 6. Autor załącza odpowiedzi na recenzje do poprawionej wersji tekstu. W przypadku, gdy autor nie zgadza się z uwagami recenzenta lub redaktora, powinien uzasadnić pisemnie swój sprzeciw.
 7. Poprawiony tekst wraz z odpowiedzią na recenzję przekazywany jest do akceptacji Redakcji.

Przyjęcie tekstu do druku

 1. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są dwie jednoznacznie pozytywne recenzje z zastrzeżeniem pkt 4.
 2. Warunkiem publikacji poprawionego tekstu jest uwzględnienie przez autora uwag recenzyjnych.
 3. Po pozytywnych recenzjach ostateczną decyzję o publikacji artykułu w konkretnym numerze podejmuje Redaktor Naczelny.
 4. Redaktor Naczelny podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułów w oparciu o recenzje oraz poprawki naniesione przez Autora. Decyzja Redaktora jest ostateczna.

Dane recenzentów

 1. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.
 2. Nazwiska recenzentów z danego roku kalendarzowego publikowane są w drugim numerze CPH danego roku oraz na stronie internetowej.

Formularz recenzji CPH