Przegląd Politologiczny

Aktualny numer

Nr 1 (2024)
Opublikowany 2024 maja 9

Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Obecnie wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. „Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.

Czasopismo dociera do wszystkich ośrodków akademickich. Jest prenumerowane także przez instytucje i osoby zajmujące się praktyką polityczną. Posiada również stałych odbiorców w innych krajach. Wszystkie publikacje i materiały umieszczane w „Przeglądzie Politologicznym” są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Działa również Rada Programowa czasopisma.

“Redakcja „Przeglądu Politologicznego” ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie. Obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Przeglądu Politologicznego” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, teoria polityki, polityka społeczna, polityka gospodarcza, metodologia badań politologicznych, komunikowanie polityczne, partie polityczne, systemy partyjne, samorząd terytorialny, normy polityczne

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat; Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100

ICV 2021 = 100.00 
DOI:
10.14746/pp
ISSN: 1426-8876
e-ISSN: 2956-5081

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ARCHIWIZACJA: Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN) - zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

"Przegląd Politologiczny" jest zgodny ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

LICENCJA: Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Przegląd Politologiczny” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa. 

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
"Przegląd Politologiczny"
Nr umowy RCN/SP/0145/2021/1 z dnia 23-09-2022
Dofinansowanie: 47 120,98 zł
Całkowita wartość: 47 120,98 zł

Ogłoszenia

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Przegląd Politologiczny" nr 2 (2010), nr 3 (2010), nr 4 (2010), nr 1 (2011), nr 2 (2011), nr 3 (2011), nr 4 (2011), nr 1 (2012), nr 2 (2012), nr 3 (2012) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 listopada 6

Wstęp

Rafał Kamprowski, Mirosław Skarżyński
7-8
Wstęp
PDF

Artykuły

Elżbieta Lesiewicz
9-22
Afganistan w obliczu radzieckiej inwazji 1979–1989
PDF
Rafał Ożarowski
23-33
Afganistan od czasu przejęcia władzy przez talibów w 2021 roku
PDF
Marcin Łukaszewski
35-52
System konstytucyjny Afganistanu w latach 2004–2021 (zarys)
PDF
Jarosław Kardaś
53-63
Federacja Rosyjska wobec problemu afgańskiego w okresie 2014–2021
PDF
Krystian Pachucki-Włosek
65-75
Relacje Republiki Uzbekistanu z Islamskim Emiratem Afganistanu
PDF
Joanna Rak, Roman Bäcker, Kamila Rezmer, Maciej Skrzypek
77-89
Kategorie teoretyczne do analizowania struktur myślenia talibów
PDF
Paweł Stachowiak
91-100
Reżim talibów w Afganistanie wobec dóbr kultury. Casus posągów Buddy z Bamyan
PDF
Mirosław Skarżyński
101-112
Logistyczne aspekty wykorzystania uzbrojenia i sprzętu przejętego przez talibów po wycofaniu wojsk USA z Afganistanu
PDF
Rafał Kamprowski
113-121
Afghanistan’s raw materials policy regarding rare earth elements after the Taliban victory [Polityka surowcowa Afganistanu dotycząca metali ziem rzadkich po zwycięstwie Talibów]
PDF (English)
Klaudia Gołębiowska
123-134
Afganistan: kryzys humanitarny jako zagrożenie dla fundamentalnych praw człowieka
PDF
Anna Potyrała
135-151
Społeczność międzynarodowa wobec uchodźstwa afgańskiego – walka z zagrożeniem, kooperacja względem wyzwania
PDF
Natalia Potera
153-165
Prawa kobiet w Islamskim Emiracie Arabskim
PDF
Karolina Owczarek
167-178
Techniki manipulacji wykorzystywane przez polskie media państwowe: studium przypadku ofensywy talibów w Afganistanie
PDF
Wyświetl wszystkie wydania