Przegląd Politologiczny

Aktualny numer

Nr 4 (2023)
Opublikowany 2024 lutego 1

Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Obecnie wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. „Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.

Czasopismo dociera do wszystkich ośrodków akademickich. Jest prenumerowane także przez instytucje i osoby zajmujące się praktyką polityczną. Posiada również stałych odbiorców w innych krajach. Wszystkie publikacje i materiały umieszczane w „Przeglądzie Politologicznym” są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Działa również Rada Programowa czasopisma.

“Redakcja „Przeglądu Politologicznego” ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie. Obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Przeglądu Politologicznego” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, teoria polityki, polityka społeczna, polityka gospodarcza, metodologia badań politologicznych, komunikowanie polityczne, partie polityczne, systemy partyjne, samorząd terytorialny, normy polityczne

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat; Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100

ICV 2021 = 100.00 
DOI:
10.14746/pp
ISSN: 1426-8876
e-ISSN: 2956-5081

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ARCHIWIZACJA: Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN) - zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

"Przegląd Politologiczny" jest zgodny ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

LICENCJA: Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Przegląd Politologiczny” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa. 

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
"Przegląd Politologiczny"
Nr umowy RCN/SP/0145/2021/1 z dnia 23-09-2022
Dofinansowanie: 47 120,98 zł
Całkowita wartość: 47 120,98 zł

Ogłoszenia

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Przegląd Politologiczny" nr 2 (2010), nr 3 (2010), nr 4 (2010), nr 1 (2011), nr 2 (2011), nr 3 (2011), nr 4 (2011), nr 1 (2012), nr 2 (2012), nr 3 (2012) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 listopada 6

Artykuły

Zbigniew Czachór
7-18
Instytucjonalizacja aktywności parlamentów narodowych w systemie Unii Europejskiej. Analiza deterministyczna
PDF
Adam Jaskulski
19-35
Równowaga międzyinstytucjonalna jako kategoria analityczna w badaniach nad systemem politycznym Unii Europejskiej
PDF
Tomasz Browarek
37-49
Podmioty administracji rządowej w zakresie polityki migracyjnej współczesnej Polski
PDF
Filip Kaczmarek
51-68
Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę dla Afryki
PDF
Bartłomiej Secler
69-78
Uchwały rocznicowe Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jako przedmiot badań politologicznych
PDF (English)
Marcin Rachwał
79-90
Rola edukacji obywatelskiej we współczesnym państwie demokratycznym. Wybrane zagadnienia
PDF
Krzysztof Koźbiał
91-105
Wymieranie dinozaurów czeskiej sceny politycznej? Komunistyczna Partia Czech i Moraw w świetle wyborów z 2021 i 2022 roku
PDF
Krzysztof Malinowski
107-121
Wydatki na obronność kluczem do przemian niemieckiej polityki bezpieczeństwa
PDF
Bartosz Mazurkiewicz, Hubert Pachciarek
123-134
Pozapolityczne czynniki wielokadencyjności w procesie zarządzania utrzymaniem władzy w Polsce. Wybrane przypadki burmistrzów
PDF (English)
Jolanta Kaczmarek
135-147
Zjednoczona Prawica a prawa polskich kobiet
PDF (English)
Joanna Podgórska-Rykała
149-167
Deliberatywne mini-publiki jako odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej: pierwsze próby instytucjonalizacji w europejskich miastach
PDF (English)
Agnieszka Stępińska
169-183
Wybory w czasie kryzysu: medialny obraz przełożonych wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku
PDF (English)
Szymon Ossowski; Dagmara Kendzior
185-200
Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce. Analiza porównawcza głównych wydań „Wiadomości” TVP1, „Faktów” TVN i „Wydarzeń” Polsatu z 2014 i 2021 roku
PDF
Alina Balczyńska-Kosman
201-212
Wizerunki medialne Ukrainek w dobie wojny z Rosją w tygodniku „Newsweek Polska” – obraz zmian reprezentacji prasowych kobiet w perspektywie roku wojny
PDF
Paweł Łokić
213-227
Zjawisko phubbingu jako konsekwencja mediatyzacji życia społecznego
PDF
Wyświetl wszystkie wydania