Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo dociera do wszystkich ośrodków akademickich. Jest prenumerowane także przez instytucje i osoby zajmujące się praktyką polityczną. Posiada również stałych odbiorców w innych krajach. Wszystkie publikacje i materiały umieszczane w „Przeglądzie Politologicznym” są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Działa również Rada Programowa czasopisma.
Zakres tematyczny – słowa kluczowe: politologia, nauki o polityce, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, teoria polityki, polityka społeczna, polityka gospodarcza, metodologia badań politologicznych, komunikowanie polityczne, partie polityczne, systemy partyjne, samorząd terytorialny, normy polityczne.

Proces recenzji

Redakcja czasopisma Przegląd Politologiczny dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora, jak i recenzentów (double-blind review process).
Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.
Czasopismo naukowe “Przegląd Politologiczny” wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w szczególności przypadków “ghostwriting” i “guest authorship”. Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku tekstów przygotowanych przez więcej niż jednego autora – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.

Formularz recenzji

Review form

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

Jarosław Jańczak
Marta Jas-Koziarkiewicz
Helmut Juros
Kazimierz Kik
Sebastian Kubas
Elżbieta Kużelewska
Barbara Krauz-Mozer
Teresa Łoś-Nowak
Andrzej Mania
Maria Marczewska-Rytko
Justyna Miecznikowska
Tadeusz Mołdawa
Yuliya Nesteriak
Bernadetta Nitschke
Edward Olszewski
Rafał Ożarowski
Marek Pietraś
Janusz Ruszkowski
Jerzy Sielski
Elżbieta Stadtmüller
Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Alicja Stępień-Kuczyńska
Stanisław Sulowski
Michał Tomczyk
Grażyna Ulicka
Piotr Wawrzyk
Marta Witkowska
Marian Wolański
Jacek Wojnicki
Waldemar Wojtasik
Konstanty Adam Wojtaszczyk
Stanisław Wójcik
Sylwester Wróbel
Ryszard Zięba
Arkadiusz Żukowski

Zasady etyki

Dobre praktyki w procesie publikowania w czasopiśmie „Przegląd Politologiczny” ISSN 1426-8876
Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.
Redakcja "Przeglądu Politologicznego" ponosi odpowiedzialny za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.
Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.
Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Przeglądu Politologicznego” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

1. Decyzja o publikacji
Na podstawie opinii redakcji czasopisma, redaktor naczelny może zaakceptować lub odrzucić tekst lub wysłać go do modyfikacji.

2. Recenzja artykułu
Redakcja czasopisma „Przegląd Politologiczny” dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając ich oryginalność, adekwatność tematyki artykułu z
profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Nastepnie tekst przekazywany jest do recenzji dwóch recenzentów współpracujących z Redakcją. Recenzenci rekomendują tekst do druku, do modyfikacji lub do odrzucenia.

3. Fair play
Edytor zapewnia, że każdy teksty otrzymywane przez "Przegląd Politologiczny" są oceniane za ich zawartość intelektualną, a nie ze względu na kryterium płci, rasy, religii, obywatelstwa autora itp.

4. Poufność
Redakcja zapewnia, że informacje dotyczące złożonych przez autorów tekstów są poufne.

5. Ujawnienie i konflikt interesów
Redakcja nie można używać nadesłanych niepublikowanych materiałów we własnych badaniach bez uprzedniej zgody autora/ów.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

1. Standardy
Teksty powinny być sformatowane zgodnie z wymaganiami redakcji (zakładka: Dla Autorów).

2. Originality
Autorzy winni zagwarantowac oryginalność badań w przedłożonym do druku tekście

3. Wielokrotne publikowanie tekstów
Autor oświadcza, że złożony do redakcji artykuł nie został opublikowany w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej, monografii.

4. Potwierdzenie źródeł
Autor powinien potwierdzić wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach i wskazać publikacje, które wykorzystane były w pracy badawczej.

5. Autorstwo
Autorstwo powinno być ograniczone tylko do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w projektowaniu, opracowywaniu, realizacji i / lub interpretacji przedłożonego badania. Inne osoby, które wniosły znaczący wkład powinien
być wymieniony jako współautorów. Autorzy winni zatwierdzić ostateczną wersję przedłożonego do druku tekstu.

6. Błędy w opublikowanej pracy
Gdy autor odkrywa istotny błąd lub nieścisłość w nadesłanej przez do Redakcji pracy, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Redakcji.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

1. Poufność Recenzenci, wydawca i redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat złożonych manuskryptów. Nadesłane publikacje są traktowane jako informacje poufne.

2. Potwierdzenie źródeł Recenzenci muszą zapewnić, że autorzy powołali się na wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach. Wszelkiego rodzaju podobieństwa lub pokrywanie się fragmentów w złożonym tekście do innych prac, powinny być niezwłocznie zgłoszone do Redakcji.

3. Obiektywizm Recenzje zgłoszonych prac będą wykonywane w sposób obiektywny. Recenzenci swoje recenzje powinni stosownie uargumentować.

4. Terminowość Jeśli Recenzent uważa, że nie jest możliwe przygotowanie przez niego recenzji we wskazanym terminie, powinien powiadomić o tym sekretarza redakcji.

5. Konflikt interesów Nie może występować konflikt interesów pomiędzy recenzentami, autorami czy instytucjami finansującymi badania w przedłożonych tekstach.

Sponsors

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 259/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020.

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 1. Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów czasopisma "Przegląd Politologiczny" w Internecie).  Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 1. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Przegląd Politologiczny" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopism). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Przegląd Politologiczny" nr 2 (2010), nr 3 (2010), nr 4 (2010), nr 1 (2011), nr 2 (2011), nr 3 (2011), nr 4 (2011), nr 1 (2012), nr 2 (2012), nr 3 (2012) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” w okresie od 27.11.2012 do 26.11.2014 r. w ramach programu Index Plus (Nr IxP 0295 2012) otrzymywało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na umiędzynarodowienie czasopisma i rozwój jego strony internetowej.

Historia czasopisma

Kwartalnik "Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Obecnie wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.