Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Autorzy wszystkich materiałów (artykułów, recenzji polemik, informacji) zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze.
  • Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami polityki Open Access Policy przyjętymi przez czasopismo.
  • Autorzy proszeni są o zapoznanie się z procedurą recenzowania tekstów.

Wytyczne dla autorów

Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków)
Recenzje, polemiki i informacje nie powinny przekraczać połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.
Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych; do redakcji należy przesłać ostateczną postać materiału

WYMOGI EDYTORSKIE
Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:
a. edytor tekstu: Winword, czcionka Times New Roman, rozmiar 12
b. odstępy między wierszami – 1,5
c. marginesy 2,5;
d. Imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej)
e. Uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej)
f. Tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyśrodkowanie )
g. Podtytuły (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyśrodkowanie)
h. cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy)
i. kursywa w tekście powinna być stosowana wyłącznie do zapisu tytułów książek, tytułów artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw
Do tekstu proszę dołączyć:
- tytuł w jęz. angielskim
- streszczenie (max. 1200 znaków) w języku polskim i angielskim
- Słowa kluczowe: max. 5 słów kluczowych – w języku polskim i angielskim
- Informację biograficzną w jęz. polskim (150-200 znaków) i w jez. angielskim.
TEKSTY NIEKOMPLETNE LUB PRZYGOTOWANE NIEZGODNIE Z WYMOGAMI EDYTORSKIMI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE PRZEZ REDAKCJĘ.

PRZYPISY
Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować system „oksfordzki”, polegający na odesłaniu do określonej pozycji umieszczonej w bibliografii
Odesłania powinny być zamieszczane w nawiasie obok stosownej informacji, opinii, poglądu w
następującym porządku (nazwisko, data wydania, strona), np:
• (Nowak, 1999, s. 10) – gdy przywoływana praca ma jednego autora;
• (Nowak, Kowalski, 2000, s. 145-150) – gdy przywoływana praca ma dwóch i więcej autorów;
• (Inquiry) – Pierwsze słowo tytułu podajemy w przypadku powoływania się na publikację, w której nie ma informacji o autorze
• Fragment tytułu (2 lub więcej słów) publikacji podajemy, gdy w bibliografii jest kilka tytułów zaczynających się od tych samych słów:
Przypisy wyjaśniające należy umieszczać na dole strony.

BIBLIOGRAFIA
Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia),
zamieszczonej na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według
nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (dodając małe litery np. 2003a, 2003b,
2003c).

Przykładowe zapisy:
Barber B. R. (2003), Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley-Los Angeles- London.
Friedent L. A. (1998), New Citizenship, „Media & Society”, vol. 18, nr 2.
Inquiry into Democracy. Report (2003), Parliament of Victoria, http://www.parliament.jhgiutiguigui,html.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.
Kowalski P. (2008), Rozwój cywilizacji j, Wydawnictwo ABC, Warszawa.
Krasuski K. (2009), Nowy pomysł na prywatyzację giełdy, „Rzeczpospolita” z dnia 27.11.2009 r.
Miserez M.-A., Switzerland: a country of politicians, 24.08.2009, Swissinfo.ch,
http://www.swissinfo.ch/eng/specials/switzerland_for_the_record/world_records/Switzerland:_a_country_of_politicians.html?cid=669352, 15.10.2012.
Nowak R. (1999), Władza i demokracja, [w:] Demokracja i władza, red. J. Kowalski, Wydawnictwo XYZ, Warszawa.
Rybińska A. „Nie” dla rozbrojenia narodu, 14.02.2011, „Rzeczpospolita”,
http://www.rp.pl/artykul/611851_-Nie--dla-rozbrojenia-narodu.html. 15.10.2012.

TABELE, WYKRESY I RYSUNKI
Każdy wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, bold, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle – pod prezentowanym wykresem, tabelą lub
rysunkiem.
Jakość zdjęć: zdjęcia powinny być w jakości do 300 dpi.
Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień, tytuł naukowy
c. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem
Autorzy tekstów przyjętych do druku zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze. Stosowne oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej czasopisma.
W przypadku tekstów anglojęzycznych prosimy zadbać o to, by były one sprawdzone przez
korektora językowego.

ArtykułyPolityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.