OPIS CZASOPISMA 
Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia NaukowaINDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List
CEJSHCEON; ERIH PLUSPKP INDEX ; EBSCO, Google Scholar; SCOPUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00

DOI: 10.14746/n
ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: 

Zaproszenie do publikacji w numerze 60/1 (2023) czasopisma Neofilolog "Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych"

2022-03-16

Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

Tom dedykowany Panu Profesorowi Mieczysławowi Gajosowi

(red. Artur Gałkowski, Magdalena Szeflińska-Baran, Joanna Ciesielka)

 Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów dotyczących następujących kwestii szczegółowych:

- rola szeroko rozumianej kultury w glottodydaktyce (Crozet, Liddicoat 1999),

- rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej w ramach edukacji językowej (Crozet, Liddicoat, Lo Bianco 1999),

- definicja interkulturowości w kontekście glottodydaktycznym, w tym elementy składowe/możliwe poziomy analizy tego pojęcia na gruncie dydaktycznym: poziom językowy (systemowy),

- komponent kulturowy w nauczaniu poszczególnych podsystemów języka (gramatyki, słownictwa, fonetyki) oraz na różnych jego poziomach: dźwiękowym, tekstowym, socjolingwistycznym, pragmatycznym, komunikacyjnym (Balboni 2014, Balboni, Caon 2015),

- kompetencja relacyjna (społeczna) uczących się, empatia (Balboni 2014, Caon, Spaliviero 2015),

- interkulturowość a budowanie własnej tożsamości uczących się (idiokultura),

- włączanie elementów literatury i innych tekstów kultury (twórczości muzycznej, filmowej, telewizyjnej, gier interaktywnych, animacji itp.) do procesu nauczania języków obcych,

- różnice uwarunkowane kulturowo w komunikowaniu wartości i postaw (uczciwości, lojalności, szacunku, stosunku do własności nasze/wasze, statusu, pozycji społecznej, hierarchii), pojęć (prywatne/publiczne) i kategorii czasoprzestrzennych (Ennis, Riley 2017),

- interkulturowość vs kompetencja interkulturowa, w stronę interkulturowej kompetencji komunikacyjnej (Spychała 2014),

- interlingwalizm a interkulturowość w glottodydaktyce – możliwe podejścia teoretyczne (Sercu 2005, Wierzbicka 1985),

- interkulturowość a kody niewerbalne w komunikacji i ich miejsce w glottodydaktyce (mowa ciała, proksemika),

- specjalistyczna kompetencja interkulturowa, która umożliwia skuteczne komunikowanie treści specjalistycznych pomiędzy różnymi kulturami (Grucza 2020),

- nauczyciel jako interkulturowy mediator, jego rola w rozwijaniu zainteresowań odmiennością kulturową innych społeczeństw u uczących się języków obcych,

- kompetencje interkulturowe na poszczególnych etapach kształcenia językowego (od edukacji wczesnoszkolnej do internacjonalizacji studiów),

- ewaluacja kompetencji interkulturowej (Beacco 2013),

- rozwijanie kompetencji interkulturowej a wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych (Wilczyńska, Mackiewicz, Krajka  2019),

- kultura i sztuka w glottodydaktyce - ramy instytucjonalne, FREPA (Framework for Pluralistic  Approaches to Languages and Cultures).

Nr 58/1 (2022): Sprawności i podsystemy w nauczaniu języków obcych: koncepcje – rozwiązania – perspektywy

Wyświetl wszystkie numery