Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx); grafiki lub specjalne znaki, które są osadzone w tekście, załączone w osobnym pliku graficznym JPG o wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią cudzą własność, autor powinien posiadać pisemną zgodę, którą jest zobowiązany przedłożyć Redakcji. 
  • Tekst został sformatowany zgodnie z zaleceniami technicznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii i przypisów.
  • Proszę się upewnić, czy we wiadomości do redaktora został wskazany numer czasopisma Neofilolog, do którego zgłaszany jest tekst ?

Zalecenia merytoryczne i formalne

Głównym celem czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. W czasopiśmie publikujemy teksty związane z tematyką dorocznych konferencji PTN. Plan wydawniczy obejmuje również tomy tematyczne poświęcone wybranej problematyce z zakresu językoznawstwa, akwizycji języków, glottodydaktyki oraz translatoryki. O tematach kolejnych tomów potencjalni autorzy oraz czytelnicy są informowani z wyprzedzeniem na stronie internetowej PTN.

Do druku przyjmowane są artykuły w językach: polskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Wszystkie podlegają procedurze recenzowania określonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że po uzyskaniu pozytywnej opinii wstępnej Rady Naukowej czasopisma, teksty są kierowane do dwóch recenzentów zewnętrznych (→zob.: Pierwszy etap ewaluacji;   Formularz recenzji).

Warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji jest ich pełne dostosowanie do wymogów merytorycznych (dobór tematyki, sposób prowadzenia wywodu i prezentacja danych empirycznych), technicznych (odpowiednia organizacja tekstu) i formalnych (dostarczenie tekstu do redakcji w wersji elektronicznej wraz z odpowiednimi danymi). Przedkładając artykuł, autor oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany oraz że nie został złożony do druku w innym miejscu.

Artykuły proponowane do druku powinny spełniać wymogi stylu naukowego, który nakazuje, by przytaczane treści i przykłady były stosownie oznaczone i ściśle udokumentowane ze wskazaniem źródła pochodzenia, a każdy pogląd zapożyczony od innych autorów podsumowywany, omawiany bądź interpretowany z właściwym dystansem, jak również opatrzony odnośnikiem źródłowym. Jeśli artykuł ma na celu prezentację rezultatów badań własnych autora, poza wynikami i wnioskami należy omówić wykorzystaną w nich metodologię, tj. paradygmat badawczy, problemy badawcze, przedmiot i cel badań, tezy i/lub hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również przedstawić kontekst sytuacyjny badań oraz scharakteryzować próbę badawczą.

Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (plagiat, autoplagiat, zatajenie wkładu innych współautorów) będą niezwłocznie ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Propozycje artykułów prosimy dostarczać pocztą elektroniczną na adres e-mail redaktora tomu tematycznego, a także logując się do systemu PRESSto. 

Zalecenia techniczne

–  Format artykułu: MS Word (doc, docx) z wyłączoną funkcją dzielenia wyrazów; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Tabele, schematy, diagramy: osadzone w tekście, zalecane czarno-białe, ponumerowane i opatrzone tytułem bądź podpisane; jeżeli pochodzą z cudzych prac, należy podać źródło ich zapożyczenia lub adaptacji (w nawiasie po tytule/podpisie); czcionka Times New Roman 10, interlinia 1 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Grafiki: osadzone w tekście, zalecane czarno-białe, ponumerowane i podpisane z adnotacją o autorze lub źródle pochodzenia, ponadto załączone w osobnym pliku graficznym JPG o wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią cudzą własność, autor powinien posiadać pisemną zgodę, którą jest zobowiązany przedłożyć Redakcji.

– Objętość: dla artykułu naukowego do 15 stron komputeropisu (ok. 30 tys. znaków ze spacjami), dla recenzji do 5 stron komputeropisu (ok. 10 tys. znaków ze spacjami); w uzasadnionych przypadkach Redakcja może podjąć decyzję o publikacji tekstu dłuższego.

– Układ strony: pionowy, marginesy 2,5 cm każdy, tekst w jednej kolumnie (wyjątek stanowią tabele).

– Imię i nazwisko autora: na pierwszej stronie w prawym górnym rogu; czcionka Times New Roman 12, kursywa wytłuszczona, wyrównanie do prawego marginesu.

– Afiliacja autora: nazwa macierzystej jednostki naukowej bezpośrednio pod imieniem i nazwiskiem; czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do prawego marginesu.

– Numer ORCID: bezpośrednio pod afiliacją; czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do prawego marginesu.

– Adres e-mail autora: bezpośrednio pod numerem ORCID; czcionka Times New Roman 12, kursywa, wyrównanie do prawego marginesu.

– Tytuł artykułu: 3 puste wiersze poniżej adresu e-mail autora; czcionka Times New Roman 14, wytłuszczony, zapis wersalikami, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do prawego marginesu.

– Tytuł w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej tytułu głównego; czcionka Times New Roman 10, wytłuszczony, interlinia 1,5 pkt, wyśrodkowany.

– Abstrakt w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej tytułu w języku angielskim, objętość do 200 słów; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; powinien zawierać: uzasadnienie podjętych badań,  omówienie zastosowanej metody badawczej oraz prezentację uzyskanych wyników.

– Słowa kluczowe w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej abstraktu, maksymalnie dwie linijki tekstu; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, poprzedzone wytłuszczonym słowem: Keywords i dwukropkiem.

– Słowa kluczowe w języku polskim: 1 pusty wiersz poniżej Keywords, maksymalnie dwie linijki tekstu; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, poprzedzone wytłuszczonymi wyrazami: Słowa kluczowe i dwukropkiem.

– Śródtytuły (zalecane): numerowane, oddzielone od tekstu głównego 1 pustym wierszem; pierwszy śródtytuł 1 pusty wiersz poniżej słów kluczowych; czcionka Times New Roman 12, wytłuszczony, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Tekst główny: 1 pusty wiersz poniżej śródtytułu; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; w pierwszym akapicie po tytule i śródtytułach brak wcięcia akapitowego, w kolejnych akapitach wcięcie 1,25 cm.

– Przypisy dolne: kolejno numerowane, przeznaczone do zamieszczania wyłącznie dodatkowych uwag, wyjaśnień; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Podziękowania: należy zamieścić na końcu artykułu 1 pusty wiersz poniżej tekstu głównego (przed listą pozycji bibliograficznych); czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Przypisy bibliograficzne w tekście głównym: styl harwardzki (autor, data: strona), np. (Komorowska, 2004: 15), (Wilczyńska, Michońska-Stadnik, 2010: 67), (Uhert, Kowalski, Nowak, 2011: 23), (Barkowski i in., 2017: 366); zapis każdorazowo dostosowany do języka, w którym został napisany artykuł.

– Cytaty: krótsze niż 3 linijki w tekście artykułu, ujęte w cudzysłów; dłuższe niż 3 linijki w bloczku, wcięcie 1,25 pkt, interlinia 1 pkt.

– Bibliografia: na końcu artykułu 1 pusty wiersz poniżej tekstu głównego, poprzedzona wytłuszczonym i pisanym wersalikami nagłówkiem: Bibliografia; pozycje w układzie alfabetycznym, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wysunięcie 1,25 cm, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; bibliografia powinna zawierać wszystkie przytoczone w artykule pozycje, również te zaczerpnięte z Internetu, jeżeli dostępne są ich pełne dane bibliograficzne, czyli autor, tytuł, rok wydania, strona, wydawnictwo (należy podać również datę wejścia na stronę); zapis należy każdorazowo dostosować do języka, w którym został napisany artykuł.

– Netografia: 1 pusty wiersz poniżej ostatniej pozycji bibliograficznej, poprzedzona wytłuszczonym i pisanym wersalikami nagłówkiem: Netografia; pozycje w układzie alfabetycznym, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wysunięcie 1,25 cm, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; netografia powinna zawierać wszystkie przytoczone w artykule strony internetowe z uwzględnieniem dat wejścia, które należy zamieścić w nawiasie kwadratowym po adresie strony.

Monografia:

Gardner H. (1993), Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Cargill O., Charvat W., Walsh D.D. (1966), The publication of academic writing. New York: Modern Language Association.

Monografia wieloautorska (więcej niż trzech współautorow):

Miodunka W.T. i in. (2018), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Monografia pod redakcją:

Jodłowiec M., Niżegorodcew A. (red.) (2007), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozdział w monografii pod redakcją:

Bowerman M. (2003), Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego, (w:) Dąbrowska E., Kubiński W. (red.), Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas, s. 254–313.

Artykuł w czasopiśmie:

Tolin D.F. (2001), Memory and memory confidence in obsessive-compulsive disorder. „Behaviour Research & Therapy”, nr 39, s. 913–927.

Artykuł ze źródła internetowego:

Kucharczyk R. (2016), Développer la compétence plurilingue dans un pays monolingue – quelles implication pour l’apprentissage/enseignement de la deuxième LE? Le cas des élèves polonais (w:) Nebrija Procedia. Actas del III Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Nebrija: Nebrija Procedia, s. 245–259.
Online: https://www.nebrija.com/la_universidad/servicios/pdf.publicaciones/ActasIIICongresoSLANebrija.pdf [DW 04.01.2017].

 Strony internetowe:

http://poltowneo.org [DW 14.12.2016]

https://www.nauka.gov.pl [DW 03.06.2018]

https://www.ore.edu.pl [DW 12.03.2018]