Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc, docx); grafiki lub specjalne znaki, które są osadzone w tekście, załączone w osobnym pliku graficznym JPG o wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią cudzą własność, autor powinien posiadać pisemną zgodę, którą jest zobowiązany przedłożyć Redakcji. 
  • Tekst został sformatowany zgodnie z zaleceniami technicznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii i przypisów.
  • Proszę się upewnić, czy we wiadomości do redaktora został wskazany numer czasopisma Neofilolog, do którego zgłaszany jest tekst ?

Wytyczne dla autorów

Zalecenia merytoryczne i formalne

Głównym celem czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. W czasopiśmie publikujemy teksty związane z tematyką dorocznych konferencji PTN. Plan wydawniczy obejmuje również tomy tematyczne poświęcone wybranej problematyce z zakresu językoznawstwa, akwizycji języków, glottodydaktyki oraz translatoryki. O tematach kolejnych tomów potencjalni autorzy oraz czytelnicy są informowani z wyprzedzeniem na stronie internetowej PTN.

Do druku przyjmowane są artykuły w językach: polskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Wszystkie podlegają procedurze recenzowania określonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że po uzyskaniu pozytywnej opinii wstępnej Rady Naukowej czasopisma, teksty są kierowane do dwóch recenzentów zewnętrznych (→zob.: Pierwszy etap ewaluacji;   Formularz recenzji).

Warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji jest ich pełne dostosowanie do wymogów merytorycznych (dobór tematyki, sposób prowadzenia wywodu i prezentacja danych empirycznych), technicznych (odpowiednia organizacja tekstu) i formalnych (dostarczenie tekstu do redakcji w wersji elektronicznej wraz z odpowiednimi danymi). Przedkładając artykuł, autor oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany oraz że nie został złożony do druku w innym miejscu.

Artykuły proponowane do druku powinny spełniać wymogi stylu naukowego, który nakazuje, by przytaczane treści i przykłady były stosownie oznaczone i ściśle udokumentowane ze wskazaniem źródła pochodzenia, a każdy pogląd zapożyczony od innych autorów podsumowywany, omawiany bądź interpretowany z właściwym dystansem, jak również opatrzony odnośnikiem źródłowym. Jeśli artykuł ma na celu prezentację rezultatów badań własnych autora, poza wynikami i wnioskami należy omówić wykorzystaną w nich metodologię, tj. paradygmat badawczy, problemy badawcze, przedmiot i cel badań, tezy i/lub hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również przedstawić kontekst sytuacyjny badań oraz scharakteryzować próbę badawczą.

Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (plagiat, autoplagiat, zatajenie wkładu innych współautorów) będą niezwłocznie ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Propozycje artykułów prosimy dostarczać pocztą elektroniczną na adres e-mail redaktora tomu tematycznego, a także logując się do systemu PRESSto. 

Zalecenia techniczne

–  Format artykułu: MS Word (doc, docx) z wyłączoną funkcją dzielenia wyrazów; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Tabele, schematy, diagramy: osadzone w tekście, zalecane czarno-białe, ponumerowane i opatrzone tytułem bądź podpisane; jeżeli pochodzą z cudzych prac, należy podać źródło ich zapożyczenia lub adaptacji (w nawiasie po tytule/podpisie); czcionka Times New Roman 10, interlinia 1 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Grafiki: osadzone w tekście, zalecane czarno-białe, ponumerowane i podpisane z adnotacją o autorze lub źródle pochodzenia, ponadto załączone w osobnym pliku graficznym JPG o wysokiej rozdzielczości; na ich wykorzystanie, jeśli stanowią cudzą własność, autor powinien posiadać pisemną zgodę, którą jest zobowiązany przedłożyć Redakcji.

– Objętość: dla artykułu naukowego do 15 stron komputeropisu (ok. 30 tys. znaków ze spacjami), dla recenzji do 5 stron komputeropisu (ok. 10 tys. znaków ze spacjami); w uzasadnionych przypadkach Redakcja może podjąć decyzję o publikacji tekstu dłuższego.

– Układ strony: pionowy, marginesy 2,5 cm każdy, tekst w jednej kolumnie (wyjątek stanowią tabele).

– Imię i nazwisko autora: na pierwszej stronie w prawym górnym rogu; czcionka Times New Roman 12, kursywa wytłuszczona, wyrównanie do prawego marginesu.

– Afiliacja autora: nazwa macierzystej jednostki naukowej bezpośrednio pod imieniem i nazwiskiem; czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do prawego marginesu.

– Numer ORCID: bezpośrednio pod afiliacją; czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do prawego marginesu.

– Adres e-mail autora: bezpośrednio pod numerem ORCID; czcionka Times New Roman 12, kursywa, wyrównanie do prawego marginesu.

– Tytuł artykułu: 3 puste wiersze poniżej adresu e-mail autora; czcionka Times New Roman 14, wytłuszczony, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do prawego marginesu.

– Tytuł w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej tytułu głównego; czcionka Times New Roman 10, wytłuszczony, interlinia 1,5 pkt, wyśrodkowany.

– Abstrakt w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej tytułu w języku angielskim, objętość do 200 słów; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; powinien zawierać: uzasadnienie podjętych badań,  omówienie zastosowanej metody badawczej oraz prezentację uzyskanych wyników.

– Słowa kluczowe w języku angielskim: 1 pusty wiersz poniżej abstraktu, maksymalnie dwie linijki tekstu; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, poprzedzone wytłuszczonym słowem: Keywords i dwukropkiem.

– Słowa kluczowe w języku polskim: 1 pusty wiersz poniżej Keywords, maksymalnie dwie linijki tekstu; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu, poprzedzone wytłuszczonymi wyrazami: Słowa kluczowe i dwukropkiem.

– Śródtytuły (zalecane): numerowane, oddzielone od tekstu głównego 1 pustym wierszem; pierwszy śródtytuł 1 pusty wiersz poniżej słów kluczowych; czcionka Times New Roman 12, wytłuszczony, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Tekst główny: 1 pusty wiersz poniżej śródtytułu; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; w pierwszym akapicie po tytule i śródtytułach brak wcięcia akapitowego, w kolejnych akapitach wcięcie 1,25 cm.

– Przypisy dolne: kolejno numerowane, przeznaczone do zamieszczania wyłącznie dodatkowych uwag, wyjaśnień; czcionka Times New Roman 10, interlinia 1 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Podziękowania: należy zamieścić na końcu artykułu 1 pusty wiersz poniżej tekstu głównego (przed listą pozycji bibliograficznych); czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wyrównanie do lewego i prawego marginesu.

– Przypisy bibliograficzne w tekście głównym: styl harwardzki (autor, data: strona), np. (Komorowska, 2004: 15), (Wilczyńska, Michońska-Stadnik, 2010: 67), (Uhert, Kowalski, Nowak, 2011: 23), (Barkowski i in., 2017: 366); zapis każdorazowo dostosowany do języka, w którym został napisany artykuł.

– Cytaty: krótsze niż 3 linijki w tekście artykułu, ujęte w cudzysłów; dłuższe niż 3 linijki w bloczku, wcięcie 1,25 pkt, interlinia 1 pkt.

– Bibliografia: na końcu artykułu 1 pusty wiersz poniżej tekstu głównego, poprzedzona wytłuszczonym i pisanym wersalikami nagłówkiem: Bibliografia; pozycje w układzie alfabetycznym, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wysunięcie 1,25 cm, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; bibliografia powinna zawierać wszystkie przytoczone w artykule pozycje, również te zaczerpnięte z Internetu, jeżeli dostępne są ich pełne dane bibliograficzne, czyli autor, tytuł, rok wydania, strona, wydawnictwo (należy podać również datę wejścia na stronę); zapis należy każdorazowo dostosować do języka, w którym został napisany artykuł.

– Netografia: 1 pusty wiersz poniżej ostatniej pozycji bibliograficznej, poprzedzona wytłuszczonym i pisanym wersalikami nagłówkiem: Netografia; pozycje w układzie alfabetycznym, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt, wysunięcie 1,25 cm, wyrównanie do lewego i prawego marginesu; netografia powinna zawierać wszystkie przytoczone w artykule strony internetowe z uwzględnieniem dat wejścia, które należy zamieścić w nawiasie kwadratowym po adresie strony.

Monografia:

Gardner H. (1993), Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Cargill O., Charvat W., Walsh D.D. (1966), The publication of academic writing. New York: Modern Language Association.

Monografia wieloautorska (więcej niż trzech współautorow):

Miodunka W.T. i in. (2018), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Monografia pod redakcją:

Jodłowiec M., Niżegorodcew A. (red.) (2007), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozdział w monografii pod redakcją:

Bowerman M. (2003), Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego, (w:) Dąbrowska E., Kubiński W. (red.), Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Universitas, s. 254–313.

Artykuł w czasopiśmie:

Tolin D.F. (2001), Memory and memory confidence in obsessive-compulsive disorder. „Behaviour Research & Therapy”, nr 39, s. 913–927.

Artykuł ze źródła internetowego:

Kucharczyk R. (2016), Développer la compétence plurilingue dans un pays monolingue – quelles implication pour l’apprentissage/enseignement de la deuxième LE? Le cas des élèves polonais (w:) Nebrija Procedia. Actas del III Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Nebrija: Nebrija Procedia, s. 245–259.
Online: https://www.nebrija.com/la_universidad/servicios/pdf.publicaciones/ActasIIICongresoSLANebrija.pdf [DW 04.01.2017].

 Strony internetowe:

http://poltowneo.org [DW 14.12.2016]

https://www.nauka.gov.pl [DW 03.06.2018]

https://www.ore.edu.pl [DW 12.03.2018]

Wytyczne dla Autorów tekstów w języku angielskim zamieszczone są na stronie: Submissions | Neofilolog (amu.edu.pl) w angielskiej wersji językowej i analogicznie do kolejnych języków. 

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) z siedzibą: UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4,  pok. 014, 61-874 Poznań.

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, do których należy, m.in.: wydawanie artykułów naukowych oraz związany z tym kontakt z autorami, zamieszczanie artykułów w bazach bibliograficznych, a także przesyłanie newslettera.

3. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Państwa dane, takie jak: imię i nazwisko, afiliacja naukowa, adres zatrudnienia, służbowy adres poczty elektronicznej, mogą być udostępniane publicznie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i na stronie internetowej czasopisma Neofilolog, w wydaniach papierowych czasopisma Neofilolog, oraz mogą być rozpowszechnianie tylko z powiązanymi artykułami naukowymi.

4. Państwa dane nie są udostępniane w inny sposób podmiotom zewnętrznym. Podstawą udostępniania jest niezbędność do wykonania zadań PTN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak zgody na udostępnianie powyższych danych powoduje brak możliwości realizacji zadań PTN, w tym wydawania artykułów naukowych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji zadań PTN, czyli tak długo, jak będzie istniał PTN i czasopismo Neofilolog.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków.

7. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

8. Ponadto mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poltowneo@gmail.com.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.