OPIS CZASOPISMA 
Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia NaukowaINDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List
CEJSHCEON; ERIH PLUSPKP INDEX ; EBSCO, Google Scholar; SCOPUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00

DOI: 10.14746/n
ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: 

Zaproszenie do publikacji tekstów w numerach pokonferencyjnych nr 59/2 (2022), 60/2 (2023) oraz nr 61/1 (2023) czasopisma Neofilolog

2022-07-21

Zapraszamy do nadsyłania artykułów opartych na referatach wygłoszonych na czerwcowym
światowym kongresie języków obcych oraz dorocznej konferencji PTN
pt. „Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian – potrzeba współpracy i
nowych perspektyw” organizowanej przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języków
obcych (FIPLV), Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie.


Teksty, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania, zostaną opublikowane w trzech tomach
czasopisma Neofilolog (numery 59/2, 60/2 oraz 61/1). Ich wydanie jest zaplanowane na ostatni kwartał
2022 roku oraz drugi i trzeci kwartał 2023 roku. Redaktorami naukowymi publikacji są:


Beata Peć i Krystyna Szymankiewicz
Anna Jaroszewska i Maciej Smuk
Radosław Kucharczyk i Joanna Sobańska


Zachęcamy szczególnie do przygotowania artykułów w językach kongresowych (angielski, niemiecki,
francuski). Istnieje również możliwość publikacji w języku polskim.
Teksty należy przesłać do 15 września 2022 roku za pomocą platformy Pressto.
Wymogi edytorskie oraz informacje odnośnie do procesu redakcyjnego dostępne są na stronie
czasopisma:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions


Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Nr 58/1 (2022): Sprawności i podsystemy w nauczaniu języków obcych: koncepcje – rozwiązania – perspektywy

Wyświetl wszystkie numery