Zasady etyki

W celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej redakcja czasopisma naukowego Neofilolog zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, zarówno w odniesieniu do autorów publikacji naukowych, jak i recenzentów. Zasady te opierają się na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE).

OBOWIĄZKI REDAKTORA

Monitorowanie standardów etycznych: Rada redakcyjna monitoruje normy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe środki przeciwko wszelkim błędom w publikacji.

Bezstronność i sprawiedliwość: Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

Decyzje o publikacji: Redaktor w czasopiśmie jest odpowiedzialny za decyzje, które artykuły przysłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką komitetu redakcyjnego czasopisma, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innych członkami redakcji i recenzentami. 

Poufność: Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy.

Ujawnienie i konflikt interesów: Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora. 

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne: Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez komunikację redakcji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie artykułu.

Terminowość: Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że sporządzenie recenzji w terminie wyznaczonym przez sekretarza redakcji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji. 

Poufność: Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

Standardy obiektywności: Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. 

Potwierdzenie źródeł: Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie lub częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą.

Ujawnienie i konflikt interesów: Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy przedstawiania raportów badawczych: Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane leżące u podstaw powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Oryginalność i plagiat: Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów, cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne: Autor nie powinien publikować prac naukowych opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub innej pierwotnej publikacji (np. rozdział w monografii). Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne.
                
Potwierdzenie źródeł: W każdej sytuacji autor musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów. Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach: W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji.

Ujawnienie i konflikt interesów: Autor powinien ujawnić w swojej pracy wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub ich interpretację. Wszelkie źródła finansowania projektów winny być ujawnione.

Autorstwo pracy: Autorstwo winno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Wszystkie osoby, które miały znaczący udział w powstaniu pracy powinny być wymienione jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.
Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy i że widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.
W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” (gdy osoba wniosła istotny wkład w publikację, a nie została ujęta jako jeden z autorów) oraz „guest authorship” autor/autorzy zobowiązani są do:

- Określenie wkładu poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji (tj. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. ), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnieni wskazanych danych ponosi składający opracowanie.

- Powinny być również podane wszystkie źródła finansowania artykułu (instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia itp.). Autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia wszystkich zobowiazań finansowych między firmą, której opisywany jest produkt lub firmą konkurencyjną i potwierdzenie tego przez podpisanie oświadczenia. Informacje te nie będą rozpowszechniane i nie wpłyną na decyzję o publikowaniu artykułu.

- Wszystkie wykryte przypadku zjawiska „ghostwriting” lub „guest authorship” będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).