W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma Neofilolog:

 

2022

- czerwiec Nr 58/2 - Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod redakcją dr Małgorzaty Jedynak

Kontakt: malgorzata.jedynak@uwr.edu.pl

 

- wrzesień Nr 59/1O tekstach literackich na lekcji języka francuskiego we współczesnych badaniach glottodydaktycznych, pod redakcją prof. UAM dr hab. Bernadety Wojciechowskiej oraz dr Joanny Góreckiej

Kontakt: jgorecka@amu.edu.pl  i bewoj@amu.edu.pl

 

- grudzień Nr 59/2 – numer będzie zawierał teksty związane z tematyką Kongresu FIPLV/PTN

2023

- Nr 60/1 - Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych  pod redakcją prof. UŁ dr hab. Artura Gałkowskiego,  prof. UŁ dr hab. Magdaleny Szeflińska-Baran i dr Joanny Ciesielki 

Kontakt:  magdalena.szeflinska@uni.lodz.plartur.galkowski@uni.lodz.pl
joanna.ciesielka@uni.lodz.pl

- Nr 60/2 – numer będzie zawierał teksty związane z tematyką Kongresu FIPLV/PTN

- Nr 61/1 – numer będzie zawierał teksty związane z tematyką Kongresu FIPLV/PTN

- Nr 61/2 - Specialised language teaching in the era of globalisation /  L’enseignement des langues de spécialité à l’heure de la globalisation, pod redacją prof. Florence Mourlhon-Dallies i  prof. UMCS dr hab. Magdaleny Sowy .

Kontakt: florence.mourlhon-dallies@u-paris.fr i magdalena.sowa@umcs.pl