Ogłoszenia

 
 

Zaproszenie do publikacji tekstów w numerach pokonferencyjnych nr 59/2 (2022), 60/2 (2023) oraz nr 61/1 (2023) czasopisma Neofilolog

2022-07-21

Zapraszamy do nadsyłania artykułów opartych na referatach wygłoszonych na czerwcowym
światowym kongresie języków obcych oraz dorocznej konferencji PTN
pt. „Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian – potrzeba współpracy i
nowych perspektyw” organizowanej przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języków
obcych (FIPLV), Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie.


Teksty, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania, zostaną opublikowane w trzech tomach
czasopisma Neofilolog (numery 59/2, 60/2 oraz 61/1). Ich wydanie jest zaplanowane na ostatni kwartał
2022 roku oraz drugi i trzeci kwartał 2023 roku. Redaktorami naukowymi publikacji są:


Beata Peć i Krystyna Szymankiewicz
Anna Jaroszewska i Maciej Smuk
Radosław Kucharczyk i Joanna Sobańska


Zachęcamy szczególnie do przygotowania artykułów w językach kongresowych (angielski, niemiecki,
francuski). Istnieje również możliwość publikacji w języku polskim.
Teksty należy przesłać do 15 września 2022 roku za pomocą platformy Pressto.
Wymogi edytorskie oraz informacje odnośnie do procesu redakcyjnego dostępne są na stronie
czasopisma:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions


Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Zaproszenie do publikacji w numerze 60/1 (2023) czasopisma Neofilolog "Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych"

2022-03-16

Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

Tom dedykowany Panu Profesorowi Mieczysławowi Gajosowi

(red. Artur Gałkowski, Magdalena Szeflińska-Baran, Joanna Ciesielka)

 Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów dotyczących następujących kwestii szczegółowych:

- rola szeroko rozumianej kultury w glottodydaktyce (Crozet, Liddicoat 1999),

- rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej w ramach edukacji językowej (Crozet, Liddicoat, Lo Bianco 1999),

- definicja interkulturowości w kontekście glottodydaktycznym, w tym elementy składowe/możliwe poziomy analizy tego pojęcia na gruncie dydaktycznym: poziom językowy (systemowy),

- komponent kulturowy w nauczaniu poszczególnych podsystemów języka (gramatyki, słownictwa, fonetyki) oraz na różnych jego poziomach: dźwiękowym, tekstowym, socjolingwistycznym, pragmatycznym, komunikacyjnym (Balboni 2014, Balboni, Caon 2015),

- kompetencja relacyjna (społeczna) uczących się, empatia (Balboni 2014, Caon, Spaliviero 2015),

- interkulturowość a budowanie własnej tożsamości uczących się (idiokultura),

- włączanie elementów literatury i innych tekstów kultury (twórczości muzycznej, filmowej, telewizyjnej, gier interaktywnych, animacji itp.) do procesu nauczania języków obcych,

- różnice uwarunkowane kulturowo w komunikowaniu wartości i postaw (uczciwości, lojalności, szacunku, stosunku do własności nasze/wasze, statusu, pozycji społecznej, hierarchii), pojęć (prywatne/publiczne) i kategorii czasoprzestrzennych (Ennis, Riley 2017),

- interkulturowość vs kompetencja interkulturowa, w stronę interkulturowej kompetencji komunikacyjnej (Spychała 2014),

- interlingwalizm a interkulturowość w glottodydaktyce – możliwe podejścia teoretyczne (Sercu 2005, Wierzbicka 1985),

- interkulturowość a kody niewerbalne w komunikacji i ich miejsce w glottodydaktyce (mowa ciała, proksemika),

- specjalistyczna kompetencja interkulturowa, która umożliwia skuteczne komunikowanie treści specjalistycznych pomiędzy różnymi kulturami (Grucza 2020),

- nauczyciel jako interkulturowy mediator, jego rola w rozwijaniu zainteresowań odmiennością kulturową innych społeczeństw u uczących się języków obcych,

- kompetencje interkulturowe na poszczególnych etapach kształcenia językowego (od edukacji wczesnoszkolnej do internacjonalizacji studiów),

- ewaluacja kompetencji interkulturowej (Beacco 2013),

- rozwijanie kompetencji interkulturowej a wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych (Wilczyńska, Mackiewicz, Krajka  2019),

- kultura i sztuka w glottodydaktyce - ramy instytucjonalne, FREPA (Framework for Pluralistic  Approaches to Languages and Cultures).

Call for papers Neofilolog 61/2 (2023) “Specialised language teaching in the era of globalisation”

2022-03-10

Editors:

Florence Mourlhon-Dallies, GRIP, Université de Paris, France

Magdalena Sowa, Université Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Pologne

Areas of reflection

Researchers interested in the perspective we have just outlined are invited to reexamine, in the light of globalisation, what is meant by a specialised language, at the notional level, at the language level and as a teaching/learning object.

Here are the three areas that we propose with examples of questions that could be answered by the articles submitted:

Area 1. Problematic circulation of key concepts in the teaching of specialised languages

Area 2. New ways of teaching specialised languages

Area 3: The training of educational actors in the face of globalisation

Articles may be written in French or English.

Nowy numer czasopisma Neofilolog 57/2 (2021)

2021-12-28

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer czasopisma „Neofilolog” Nr 57/2 (2021) pt. „Kształcenie językowe w dobie pandemii” pod redakcją Radosława Kucharczyka i Jarosława Krajki. 

Zapraszamy do lektury!

OCENA CZASOPISMA NEOFILOLOG

2021-12-03

Z radością informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo Neofilolog uzyskało 70 punktów.
Serdecznie dziękujemy naszym Autorom i Recenzentom i zapraszamy do zgłaszania kolejnych publikacji.

Zespół Redakcyjny 

Nabór artykułów w języku francuskim do numeru 59/1 czasopisma Neofilolog

2021-11-10

Nabór artykułów w języku francuskim do numeru 59/1 czasopisma Neofilolog « Autour des écrits littéraires en français langue étrangère (FLE). Perspectives didactiques »

[pl. O tekstach literackich na lekcji języka francuskiego we współczesnych badaniach glottodydaktycznych].

Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów dotyczących następujących kwestii:

 • cele i sposoby wykorzystania tekstów literackich na zajęciach językowych;
 • wyzwania związane z czytaniem tekstów literackich w językach obcych i modele czytania tekstów literackich w języku ojczystym i w języku obcym;
 • obecność literatury frankofońskiej w podręcznikach do nauki języka francuskiego jako obcego oraz w programach nauczania instytucjonalnego w krajach europejskich i pozaeuropejskich;
 • kompetencje czytania i strategie czytania w języku obcym uczniów/czytelników literatury;
 • poziom wiedzy literackiej nauczycieli języków obcych i modele kompetencji zawodowej nauczycieli;
 • mediacja kulturowa w ramach pracy z tekstem literackim na lekcji języka obcego;
 • obecność literatury i pisarzy we współczesnych mediach i wykorzystanie zasobów medialnych (recenzji prasowych, programów literackich, opinii czytelników etc.) przez nauczycieli i uczniów;
 • opracowanie zasobów dydaktycznych, projektów i scenariuszy lekcji wokół fragmentów i całych utworów literackich online oraz przygotowanie autokorekty.

 

Ewaluacja czasopisma Neofilolog

2021-11-03

Z radością informujemy, że wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki, a określany dla czasopism indeksowanych w bazie Index Copernicus International Journals Master List, w przypadku Neofilologa za rok 2020 wynosi 100. Dziękujemy wszystkim Autorom i ponownie zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.   Zespół redakcyjny Neofilologa

CZASOPISMO NEOFILOLOG W SCOPUS

2021-10-18

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że czasopismo Neofilolog zostało pozytywnie zrecenzowane przez ekspertów i włączone do międzynarodowej bazy indeksacyjnej SCOPUS.

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Zaproszenie do publikacji w numerze 58/2 (2022) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

2021-10-18

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych, w których zostaną poruszone kwestie związane z procesem kształcenia językowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Teksty należy przesłać do 25 lutego 2022 roku za pomocą platformy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/index . Wymogi edytorskie oraz informacje odnośnie do procesu redakcyjnego dostępne są na stronie czasopisma.

Mile widziane będą teksty w językach kongresowych.

Redaktor numeru

dr Małgorzata Jedynak : malgorzata.jedynak@uwr.edu.pl 

Zaproszenie do publikacji w numerze 57/2 (2021) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe w dobie pandemii”

2021-02-07

Zapraszamy do przesyłania artykułów, w których zostaną poruszone następujące kwestie związane z procesem kształcenia językowego:

 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w nauce zdalnej;
 • autonomia i autonomizacja uczniów w czasie nauczania zdalnego;
 • refleksyjna praktyka w kontekście nauki zdalnej;
 • ocenianie i ewaluacja kompetencji językowych w kształceniu na odległość;
 • rozwijanie sprawności i podsystemów języka w czasie nauki zdalnej;
 • nauczanie języków specjalistycznych w trybie zdalnym;
 • dydaktyka szkoły wyższej a kształcenie na odległość;
 • rola czynników afektywnych w językowym kształceniu zdalnym.

 

Teksty należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 roku za pomocą platformy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/index 

Redaktorzy numeru

dr hab. Radosław Kucharczyk: r.kucharczyk@uw.edu.pl

dr hab. prof. ucz. Jarosław Krajka: jarek.krajka@umcs.pl

 

Czasopismo Neofilolog w ERIH PLUS!

2020-12-08

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że czasopismo Neofilolog zostało pozytywnie zrecenzowane przez ekspertów i w dniu 8 grudnia 2020 r. zostało oficjalnie włączone do międzynarodowej bazy indeksacyjnej czasopism ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). 

Profil Czasopisma Neofilolog na Facebooku

2020-11-11

Szanowni Państwo, 

poinformujemy, że nasze czasopismo ma już swój profil na Facebooku: 

https://www.facebook.com/neofilolog/ 

Bardzo serdecznie zachęcamy do polubień i udostępnień. Wierzymy, że będzie to narzędzie skutecznie popularyzujące wiedzę o naszym czasopiśmie i dorobku publikujących w nim Autorów. 

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

2020-11-02

Szanowni Państwo,

przypominamy, że istnieje możliwość nadsyłania artykułów, na podstawie których wygłoszą Państwo swoje referaty podczas konferencji PTN w maju 2021 r. Odbędzie się ona pod tytułem „Sprawności i podsystemy w nauce języków obcych”. Termin dostarczenia tekstów przedłużyliśmy do 30 listopada 2020 r. Propozycje prosimy składać, logując się do systemu PRESSto. Szczegółowe wskazówki dla Autorów udostępniamy pod adresem https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions.

Zapraszamy!

 

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

ICI Journals Master List 2019

2020-10-26

Szanowni Państwo,

pragniemy powiadomić Państwa,  że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2019, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 94.56. 

Pozdrawiamy,

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Nowy numer czasopisma Neofilolog 55/1 (2020)

2020-09-30

Szanowni Państwo,

miło Nam poinformować, iż ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog Nr 55/1 (2020): Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Sebastiana Chudaka i Joanny Góreckiej. Zapraszamy do lektury!

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Nowy numer czasopisma Neofilolog 54/2 (2020)

2020-06-30

Szanowni Państwo,

miło Nam poinformować, iż ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog Nr 54/2 (2020): Metody badawcze w glottodydaktyce.

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog  

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomów poświęconych interdyscyplinarności w glottodydaktyce

2019-10-07

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów opartych na referatach wygłoszonych na wrześniowym kongresie PTN w Poznaniu.

Teksty, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania zostaną opublikowane w dwóch tomach Neofilologa (numery 55/1 oraz 55/2) pod roboczym tytułem „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce”, ich wydanie jest zaplanowane na trzeci i czwarty kwartał 2020 roku. Redaktorami naukowymi publikacji będą Magdalena Aleksandrzak, Joanna Górecka i Sebastian Chudak z Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.

Zachęcamy szczególnie do przygotowania artykułów w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski), istnieje również możliwość publikacji w języku polskim.

Czasopismo Neofilolog umieszczone jest na platformie otwartych czasopism naukowych PRESSto.

Propozycje artykułów prosimy dostarczać drogą elektroniczną, logując się do systemu PRESSto. Wskazówki dotyczące tworzenia konta i umieszczania plików znajdują się pod następującym adresem internetowym:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions#/authorsGuidelines, w sekcji „Przesyłanie tekstów”.

Zgłaszane do recenzji publikacje należy przygotować zgodnie z zaleceniami technicznymi, które podane są na wskazanej witrynie internetowej (sekcja „Wytyczne dla autorów”). Znajdą tam Państwo także szczegółowe informacje dotyczące procedury recenzowania oraz kryteria oceny artykułów złożonych do recenzji.

Prosimy o przesłanie tekstów do 30 grudnia 2019 r.

Neofilolog 53/1

2019-09-30

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny zeszyt „Neofilologa” Nr 53/1 (2019): OCENIANIE FORMALNE pod redakcją Iwony Janowskiej i Anny Seretny. Zapraszamy do lektury.

Neofilolog na liście czasopism MNiSW

2019-08-21

Miło nam poinformować, że Neofilolog znalazł się na liście czasopism, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Jubileuszowy kongres PTN

2019-05-08

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowym kongresie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt.: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce.


Kongres odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w Poznaniu, a miejscem obrad będą: Collegium Minus, Sala Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Collegium Novum, al. Niepodległości 4.

Neofilolog Nr 51/1 (2018)

2018-12-10

Informujemy, że ukazał się kolejny zeszyt „Neofilologa” Nr 51/1, który kontynuuje tematykę związaną z innowacyjnością w glottodydaktyce, podjętą w numerach 50/1 i 50/2.