Zaproszenie do publikacji w numerze 58/2 (2022) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych, w których zostaną poruszone kwestie związane z procesem kształcenia językowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Przez to pojęcie należy rozumieć zarówno uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i tych, którzy mają trudności w realizacji wymagań programowych wynikające:

  • ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (uczeń zdolny, niesłyszący i słabosłyszący, niewidomy i słabowidzący, z autyzmem i zespołem Aspergera, z ADHD, z niepełnosprawnością intelektualną, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 
  • z ograniczeń środowiskowych (uczeń ze statusem uchodźcy lub imigranta, niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym),  
  • ze specyfiki ich funkcjonowania zdrowotnego (uczeń z depresją, z niepełnosprawnością ruchową, z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, z przewlekłą chorobą).

 Przykładowe hasła i tematy, wokół których mogą poruszać się autorzy:

  • organizacja kształcenia językowego (programy, efekty kształcenia),
  • innowacyjne podejścia, metody, narzędzia, wdrożenia,
  • nauczanie subsystemów i sprawności językowych,
  • różnice indywidualne w uczeniu się i nauczaniu języków,
  • kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych pracujących w środowisku SPE.

 

Teksty należy przesłać do 25 lutego 2022 roku za pomocą platformy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/index . Wymogi edytorskie oraz informacje odnośnie do procesu redakcyjnego dostępne są na stronie czasopisma.

Mile widziane będą teksty w językach kongresowych.

 

Redaktor numeru

dr Małgorzata Jedynak : malgorzata.jedynak@uwr.edu.pl