PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW ZGŁOSZONYCH DO PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE NEOFILOLOG

1. Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Neofilolog są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce wykonanego przez Zespół do spraw Etyki w Nauce, co oznacza wstępną selekcję tekstów przez Radę Naukową czasopisma oraz dwie anonimowe recenzje zewnętrzne. Wstępna selekcja tekstów dokonywana jest przez Zespół Redakcyjny danego tomu tematycznego czasopisma Neofilolog na podstawie jasno określonych kryteriów (→zob. Pierwszy etap ewaluacji). Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tych, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. Artykuły te są zwracane autorom z prośbą o dostosowanie tekstu do wymogów redakcyjnych.

2. Teksty są poddawane podwójnej ślepej recenzji (double-blind peer review), która jest obustronnie anonimowa (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Wymaga to przedłożenia redakcji czasopisma wersji elektronicznej artykułu, z którego powinny zostać usunięte wszelkie metadane (zakładka „właściwości" w przypadku edytora tekstu MS Word) pozwalające na identyfikację autora. Plik nie może zawierać atrybutu „tylko do odczytu". Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, identyfikator ORCID, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.

3. Zewnętrznemu opiniowaniu nie są poddawane recenzje naukowe, omówienia książek oraz sprawozdania z konferencji. W przypadku tego rodzaju tekstów decyzje o publikacji podejmuje redaktor numeru w porozumieniu z redaktorem naczelnym.

4. Od numeru 50/1 co najmniej 75% recenzentów publikacji w czasopiśmie Neofilolog stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby, które nie są członkami Rady Naukowej czasopisma, nie są zatrudnione w Redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest Redaktor Naczelny czasopisma.

5. Zespół redakcyjny czasopisma Neofilolog wybiera do każdego tekstu naukowego co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora. Na podstawie dokonanej oceny Recenzent podejmuje decyzję o dopuszczeniu  tekstu do publikacji (1 – dopuścić do druku; 2 – dopuścić do druku po uwzględnieniu zaleceń zawartych w recenzji; 3 – ponownie przedłożyć do recenzji jego poddaną korekcie wersję; 4 – odrzucić). Oceniający jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję i sformułować sugestie poprawek, które zostaną przekazane autorowi. Tożsamość oceniających nie jest przekazywana autorowi.

6. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego zespół redakcyjny, na podstawie przedłożonych opinii, decyduje o przyjęciu tekstu do druku. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje. Każda recenzja ma formę pisemną (→zob. Formularz recenzji) i kończy się jednoznaczną opinią co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o decyzji zespołu redakcyjnego w ciągu 120 dni od przesłania tekstu do Redakcji.

7. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Podpisane przez recenzentów recenzje są własnością czasopisma i są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym RODO.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów czasopisma Neofilolog nie są ujawniane. Lista Recenzentów nadsyłanych materiałów publikowana jest w ostatnim numerze z danego roku czasopisma.

9. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania tekstów kieruje się redakcja czasopisma Neofilolog, są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

10. Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (plagiat, autoplagiat, zatajenie wkładu udziału osób współpracujących w przedstawionych w artykule badaniach i redakcji tekstu) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

 

Formularz recenzji             (DOC) (PDF)

Refereeing template          (DOC) (PDF)

Stellungnahme                   (DOC) (PDF)

Formulaire d'evaluation   (DOC) (PDF) 

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie!

Redaktor Naczelny - dr hab. Mariola Jaworska

 

Lista recenzentów

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 52/1, 52/2, 53/1 i 53/2 czasopisma Neofilolog, opublikowanych w 2019 roku

dr Ewa Andrzejewska, Uniwersytet Gdański
dr Juni Arnfast, University of Copenhagen
prof. UAM dr hab. Camilla Badstuebner-Kizik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Ewa Bandura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Małgorzata Baran-Łucarz, Uniwersytet Wrocławski
prof. AP dr hab. Adriana Biedroń, Politechnika Koszalińska; Akademia Pomorska w Słupsku
dr Jakub Bielak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Christine Rodrigues Blanchard, Université Clermont Auvergne
dr Anna Broszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Uniwersytetu Aix-Marseille Marco Cappellini, Aix-Marseille Université
prof. UMCS dr hab. Halina Chodkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Katarina Chovancova, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
dr Renata Czaplikowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Anna Czura, Uniwersytet Wrocławski
prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Anna Ewert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Joanna Górecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Aleksandra Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Magdalena Kębłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Roman Kopytko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr Anna Kucharska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. UG dr hab. Hadrian Lankiewicz, Uniwersytet Gdański
dr Ewa Lenart, Université de Vincennes – Paris 8

prof. UJ dr hab. Waldemar Martyniuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Dr. Grit Mehlhorn, Uniwersität Leipzig
prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski
prof. UAM dr hab. Nawoja Mikołajczak-Matyja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Zbigniew Możejko, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Agnieszka Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Uniwersytet Warszawski
prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; PWSZ w Koninie
dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UO dr hab. Liliana Piasecka, Uniwersytet Opolski
prof. UO dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, Uniwersytet Opolski
dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Michael Rießler, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
dr Andrzej Ruszer, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
dr Jacek Rysiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Mike Sharwood Smith, Heriot-Watt University
prof. dr hab. Teresa Siek- Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Sobkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UMCS dr hab. Magdalena Sowa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr Katarzyna Sowa-Bacia, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UP dr hab. Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. UR dr hab. Agnieszka Uberman, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. AP dr hab. Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka, Uniwersytet Łódzki

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 50/1, 50/2, 51/1 i 51/2 czasopisma Neofilolog, opublikowanych w 2018 roku

dr hab. Małgorzata Bielicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Neofilologii
dr Monika Janicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr Alina Dorota Jarząbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Beata Karpeta-Peć, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki
dr Kinga Kowalewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr Mariusz Kruk, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii
dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej
dr Jacek Łagun, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Magdalena Makowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
prof. UAM Aleksandra Matulewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej
dr hab. Zbigniew P. Możejko, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii
dr Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
dr Renta Nadobnik, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Anna Pado, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Ewa Półtorak, Uniwersytet, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
dr Jacek Rysiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
dr hab. Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Radosław Supranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Augustyn Surdyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krystyna Szymankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr hab. Emila Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Magdalena Witkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Joanna Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UW, dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Elżbieta Zawadowska-Kittel, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
dr Joanna Zator-Peljan, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Amosa Komeńskiego w Lesznie
prof. UZ, dr hab. Joanna Zawodniak, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii