Proces recenzji

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW ZGŁOSZONYCH DO PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE NEOFILOLOG

1. Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Neofilolog są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce wykonanego przez Zespół do spraw Etyki w Nauce, co oznacza wstępną selekcję tekstów przez Radę Naukową czasopisma oraz dwie anonimowe recenzje zewnętrzne. Wstępna selekcja tekstów dokonywana jest przez Zespół Redakcyjny danego tomu tematycznego czasopisma Neofilolog na podstawie jasno określonych kryteriów (→zob. Pierwszy etap ewaluacji). Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tych, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. Artykuły te są zwracane autorom z prośbą o dostosowanie tekstu do wymogów redakcyjnych.

2. Teksty są poddawane podwójnej ślepej recenzji (double-blind peer review), która jest obustronnie anonimowa (autor nie wie, kim są recenzenci, a recenzenci nie wiedzą, kim jest autor). Wymaga to przedłożenia redakcji czasopisma wersji elektronicznej artykułu, z którego powinny zostać usunięte wszelkie metadane (zakładka „właściwości" w przypadku edytora tekstu MS Word) pozwalające na identyfikację autora. Plik nie może zawierać atrybutu „tylko do odczytu". Na potrzeby recenzentów i do czasu nadesłania recenzji redakcja czasopisma usunie z artykułu dane takie jak: imię i nazwisko autora, afiliacja, identyfikator ORCID, adres e-mail, podziękowania, wskazanie źródeł finansowania, jeśli umożliwiają one jego identyfikację.

3. Zewnętrznemu opiniowaniu nie są poddawane recenzje naukowe, omówienia książek oraz sprawozdania z konferencji. W przypadku tego rodzaju tekstów decyzje o publikacji podejmuje redaktor numeru w porozumieniu z redaktorem naczelnym.

4. Od numeru 50/1 co najmniej 75% recenzentów publikacji w czasopiśmie Neofilolog stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby, które nie są członkami Rady Naukowej czasopisma, nie są zatrudnione w Redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest Redaktor Naczelny czasopisma.

5. Zespół redakcyjny czasopisma Neofilolog wybiera do każdego tekstu naukowego co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, będący uznanymi ekspertami w dziedzinie, której dotyczy dany tom tematyczny. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora. Na podstawie dokonanej oceny Recenzent podejmuje decyzję o dopuszczeniu  tekstu do publikacji (1 – dopuścić do druku; 2 – dopuścić do druku po uwzględnieniu zaleceń zawartych w recenzji; 3 – ponownie przedłożyć do recenzji jego poddaną korekcie wersję; 4 – odrzucić). Oceniający jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję i sformułować sugestie poprawek, które zostaną przekazane autorowi. Tożsamość oceniających nie jest przekazywana autorowi.

6. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego zespół redakcyjny, na podstawie przedłożonych opinii, decyduje o przyjęciu tekstu do druku. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje. Każda recenzja ma formę pisemną (→zob. Formularz recenzji) i kończy się jednoznaczną opinią co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o decyzji zespołu redakcyjnego w ciągu 120 dni od przesłania tekstu do Redakcji.

7. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, proponowany artykuł nie zostaje dopuszczony do publikacji. Autor może jednak wnioskować do rady naukowej czasopisma o powołanie kolejnego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Podpisane przez recenzentów recenzje są własnością czasopisma i są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym RODO.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów czasopisma Neofilolog nie są ujawniane. Lista Recenzentów nadsyłanych materiałów publikowana jest w ostatnim numerze z danego roku czasopisma.

9. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania tekstów kieruje się redakcja czasopisma Neofilolog, są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

10. Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (plagiat, autoplagiat, zatajenie wkładu udziału osób współpracujących w przedstawionych w artykule badaniach i redakcji tekstu) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

 

Formularz recenzji             (DOC) (PDF)

Refereeing template          (DOC) (PDF)

Stellungnahme                   (DOC) (PDF)

Formulaire d'evaluation   (DOC) (PDF) 

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie!

Redaktor Naczelny - dr hab. Mariola Jaworska

 

Lista recenzentów

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 58/1, 58/2, 59/1 i 59/2 czasopisma Neofilolog, opublikowanych w 2022 roku

mgr Dehoutee-Vina Ballgobin, University of Mauritus

dr Izabela Bawej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. prof. UAM Małgorzata Bielicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr Karen de Bruin, The University of Rhode Island, USA

dr Agnieszka Bryła-Cruz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr Marek Derenowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Griselda Drouet, Université Rennes 2, Francja

dr hab. prof. UAM Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UP Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Sonia Gerolimich Università di Udine, Włochy

dr Joanna Górecka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Monika Grabowska, Uniwersytet Wrocławski

dr Djaouida Hamdani, Université du Québec à Montréal, Kanada

dr Monika Janicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. prof. UJ Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. prof. UW Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski

dr Marcelina Kałasznik, Uniwersytet Wrocławski 

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Julia Klapa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Krzysztof Kotuła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. prof. UMCS Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Radosław Kucharczyk, Uniwersytet Warszawski

dr Małgorzata Kurek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. UG dr hab. Hadrian Lankiewicz, Uniwersytet Gdański

dr Intareeya Leekancha, Université Rennes 2, Francja

prof. Meri Larjavaara,  Åbo Akademi University, Turku, Finlandia

dr hab. Maciej Mackiewicz, prof. UAM, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr Jean-Paul Narcy-Combes, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, Francja

mgr Sylwia Niewczas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Katarzyna Rokoszewska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

dr Jolanta Sękowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. prof. UW Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Sobańska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UMCS Magdalena Sowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. UAM dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. UWr Joanna Szczęk, Uniwersytet Wrocławski 

dr Krzysztof Świrko, Uniwersytet Warszawski

hab. prof. AP Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku

dr Teresa Maria Włosowicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko-Biała

dr hab. prof. UAM Bernadeta Wojciechowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 56/1/1, 56/2, 57/1 i 57/2 czasopisma Neofilolog, opublikowanych w 2021 roku 

dr hab. prof. UAM Małgorzata Bielicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. prof. UW Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski 

prof. dr Jean Charconnet, Université de Vincennes - Paris 8, Francja 

prof. dr hab. Anna Cieślicka, Texas A & M International University, Stany Zjednoczone 

dr Sebastian Chudak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr Agnieszka Bryła-Cruz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr Kamil Długosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

dr Griselda Drouet, Université Rennes 2, Francja 

dr Beata Gałan, Uniwersytet Śląski w Katowicach  

dr hab. Elżbieta Gajek, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. prof. UP Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

prof. dr hab.  Mieczysław Gajos, Uniwersytet Łódzki 

dr Stéphanie Gobet, University of Poitiers, Francja 

dr Joanna Górecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

dr hab. prof. UJ Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

dr Alina Dorota Jarząbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

dr Małgorzata Jedynak, Uniwersytet Wrocławski  

dr hab. prof. UŁ Dorota Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki 

dr Ryszard Kalamarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

dr Marcelina Kałasznik, Uniwersytet Wrocławski 

dr Agnieszka Karolczuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. prof. KUL Konrad Klimkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

dr Krzysztof Kotuła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr hab. prof. UMCS Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr Mariusz Kruk, Uniwersytet Zielonogórski 

dr Zoja Kuca, Uniwersytet Łódzki  

dr Małgorzata Kurek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. dr Ewa Lenart, Université de Vincennes - Paris 8, Francja 

dr Katarzyna Malesa, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. prof. UMCS Edyta Manasterska-Wiącek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr Hussein Meihami, Imam Khomeini International University, Iran 

dr hab. prof. KUL Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

dr hab. prof. AJP Renata Nadobnik, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski  

dr Anna Pado, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr hab. Sebastian Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

prof. dr Michael Reißler, University of Freiburg 

dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

dr Julia Ruck, Webster Vienna Private University, Austria 

dr hab. prof UW Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski 

dr hab. prof. UMCS Magdalena Sowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr Przemysław Staniewski, Uniwersytet Wrocławski 

dr Augustyn Surdyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. prof. UWr Joanna Szczęk, Uniwersytet Wrocławski 

prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr hab. Krystyna Szymankiewicz, Uniwersytet Warszawski  

dr hab. Magdalena Thien, Uniwersytet w Białymstoku  

dr hab. prof. UP Anna Turula,  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

dr hab. prof. UR Agnieszka Uberman, Uniwersytet Rzeszowski 

prof. dr hab. Freiderikos Valetopoulos, Université de Poitiers, Francja 

dr hab. prof. AP Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku 

prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

dr Marta Wojakowska, Uniwersytet Warszawski 

dr Marta Zawacka-Najgeburska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 52/1, 54/2, 55/1 i 55/2 czasopisma Neofilolog, opublikowanych w 2020 roku

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Renata Asali-van der Wal, University of Jordan
dr hab. Anna Bączkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. UR dr hab. Paweł Bąk, Uniwersytet Rzeszowski
prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski
dr Paulina Borowczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna Cieślicka, Texas A&M International University
dr Andrzej Cirocki, York University
dr Renata Czaplikowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Tadeusz Danilewicz, WSB, Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk
dr Magdalena Dańko, Uniwersytet Opolski
prof. UAM dr hab. Andrzej Denka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marek Derenowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Griselda Drouet, Université Rennes 2
prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Agnieszka Dryjańska, Uniwersytet Warszawski
prof. PŚ dr hab. Przemysław Ernest Gębal, Politechnika Śląska
prof. dr Carmen Rodríguez Gonzalo, Universitat de València
dr Monika Janicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Alina Dorota Jarząbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Tatyana Alexandrovna Kadolo, Moscow State University of Humanities and Economics
prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Ewa Komorowska, Uniwersytet Szczeciński
prof. UMCS dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. UP dr hab. Artur Kubacki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Radosław Kucharczyk, Uniwersytet Warszawski
prof. UJ dr hab. Monika Kusiak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. UG dr hab. Hadrian Lankiewicz, Uniwersytet Gdański
prof. Peter Dr. Menck, Universität Siegen
prof. US dr hab. Krzysztof Nerlicki, Uniwersytet Szczeciński
prof. UW dr hab. Joanna Nijakowska, Uniwersytet Warszawski
dr Izabela Orchowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Dorota Owczarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Rafał Piechocki, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
dr hab. Sebastian Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Ewa Półtorak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. UP dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naro-dowej w Krakowie
dr Katarzyna Rokoszewska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Achim Seeifahrt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski
prof. UMCS dr hab. Magdalena Sowa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
prof. UAM dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Augustyn Surdyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UWr dr hab. Joanna Szczęk, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Marian Szczodrowski, Uniwersytet Gdański
dr hab. Magdalena Thien, Uniwersytet w Białymstoku
prof. UP dr hab. Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. UAM dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. AP dr hab. Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. UAM dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marta Zawacka-Najgeburska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Grażyna Zenderowska-Korpus, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 52/1, 52/2, 53/1 i 53/2 czasopisma Neofilolog, opublikowanych w 2019 roku

dr Ewa Andrzejewska, Uniwersytet Gdański
dr Juni Arnfast, University of Copenhagen
prof. UAM dr hab. Camilla Badstuebner-Kizik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Ewa Bandura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Małgorzata Baran-Łucarz, Uniwersytet Wrocławski
prof. AP dr hab. Adriana Biedroń, Politechnika Koszalińska; Akademia Pomorska w Słupsku
dr Jakub Bielak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Christine Rodrigues Blanchard, Université Clermont Auvergne
dr Anna Broszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Uniwersytetu Aix-Marseille Marco Cappellini, Aix-Marseille Université
prof. UMCS dr hab. Halina Chodkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Katarina Chovancova, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
dr Renata Czaplikowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Anna Czura, Uniwersytet Wrocławski
prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Anna Ewert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Joanna Górecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Aleksandra Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Magdalena Kębłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Roman Kopytko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr Anna Kucharska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. UG dr hab. Hadrian Lankiewicz, Uniwersytet Gdański
dr Ewa Lenart, Université de Vincennes – Paris 8

prof. UJ dr hab. Waldemar Martyniuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Dr. Grit Mehlhorn, Uniwersität Leipzig
prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski
prof. UAM dr hab. Nawoja Mikołajczak-Matyja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Zbigniew Możejko, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Agnieszka Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Uniwersytet Warszawski
prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; PWSZ w Koninie
dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UO dr hab. Liliana Piasecka, Uniwersytet Opolski
prof. UO dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, Uniwersytet Opolski
dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Michael Rießler, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
dr Andrzej Ruszer, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
dr Jacek Rysiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Mike Sharwood Smith, Heriot-Watt University
prof. dr hab. Teresa Siek- Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Sobkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UMCS dr hab. Magdalena Sowa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr Katarzyna Sowa-Bacia, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UP dr hab. Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. UR dr hab. Agnieszka Uberman, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. AP dr hab. Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Wysocka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka, Uniwersytet Łódzki

 

Recenzenci artykułów zamieszczonych w numerach 50/1, 50/2, 51/1 i 51/2 czasopisma Neofilolog, opublikowanych w 2018 roku

dr hab. Małgorzata Bielicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Neofilologii
dr Monika Janicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr Alina Dorota Jarząbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Beata Karpeta-Peć, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki
dr Kinga Kowalewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jarosław Krajka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr Mariusz Kruk, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii
dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej
dr Jacek Łagun, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Magdalena Makowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
prof. UAM Aleksandra Matulewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej
dr hab. Zbigniew P. Możejko, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii
dr Anna Mystkowska-Wiertelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
dr Renta Nadobnik, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Anna Pado, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Ewa Półtorak, Uniwersytet, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
dr Jacek Rysiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
dr hab. Maciej Smuk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Radosław Supranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr Augustyn Surdyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krystyna Szymankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny
dr hab. Emila Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet, Uniwersytet Śląski, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Magdalena Witkowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr Joanna Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UW, dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki
dr Elżbieta Zawadowska-Kittel, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
dr Joanna Zator-Peljan, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Amosa Komeńskiego w Lesznie
prof. UZ, dr hab. Joanna Zawodniak, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii