Redaktor naczelny

dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Polska

mariola.jaworska@uwm.edu.pl

Redaktor pomocniczy

dr hab. Dorota Werbińska, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Filologii, Katedra Neofilologii, Polska

dorota.werbinska@apsl.edu.pl

dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Polska

r.kucharczyk@uw.edu.pl

dr Magdalena Makowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Polska

magdalena.makowska@uwm.edu.pl

Sekretarze redakcji

dr Katarzyna Kozińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Polska

katarzyna.kozinska@uwm.edu.pl

dr Beata Gałan, Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, Polska

beata.galan@us.edu.pl

mgr Katarzyna Posiadała, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Polska

katarzyna.posiadala@uw.edu.pl

Redaktor tematyczny – glottodydaktyka/językoznawstwo

dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Anglistyki, Polska

krysiad@wa.amu.edu.pl

Redaktor tematyczny – literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Polska

grzegorz.ojcewicz@uwm.edu.pl

Redaktor tematyczny – nauczanie języka polskiego jako obcego

dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Polska

iwona.janowska@uj.edu.pl

Redaktor językowy – język niemiecki

dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Polska

cbkizik@amu.edu.pl

 

Redaktor językowy – język angielski

dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Polska

melanie.ellis@polsl.pl

Redaktor językowy – język polski

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Polska

aseretny@poczta.onet.pl

Redaktor statystyczny

dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. UP., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Polska

agnieszka.kubik@up.lublin.pl

Redakcja techniczna

lic. Piotr Bajak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Polska

bajak@amu.edu.pl

Projekt okładki

Ewelina Jarosz

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Bernhard Brehmer, Universität Greifswald, Niemcy

Prof. dr hab. Anna Cieślicka, Texas A&M International University, USA

dr Małgorzata Jedynak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. Terry Lamb, University of Westminster, Anglia

Prof. dr hab. Lidia Lebas-Frączak, Université Clermont Auvergne, Francja

Prof. dr hab. Jan Majer, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. dr hab. Bonny Norton, University of British Columbia, Kanada

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, UAM Poznań/Kalisz, Polska

Prof. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy

Prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. dr hab David Singleton, Trinity College, Irlandia

Prof. dr hab. Freiderikos Valetopoulos, Université de Poitiers, Francja

Prof. dr hab. Steve Walsh, Newcastle University, Anglia

Prof. dr hab. Marzena Watorek, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Francja

Prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Sosnowiec, Polska

Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 

Zadania i kompetencje poszczególnych organów Redakcji czasopisma Neofilolog

Rada naukowa:

 1. Czuwa nad poziomem merytorycznym czasopisma;
 2. Wyznacza w porozumieniu z redaktorem naczelnym obszary badań podejmowanych w ramach poszczególnych numerów tematycznych;
 3. Dba o przestrzeganie zasad etyki i informuje redaktora naczelnego o przypadkach nieuczciwości naukowej;
 4. Promuje czasopismo w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 Redaktor naczelny:

 1. Współpracuje z członkami rady naukowej;
 2. Nadzoruje pracę zespołu redakcyjnego;
 3. Dba o standardy etyczne i merytoryczne czasopisma;
 4. Nadzoruje wybór recenzentów;
 5. Współpracuje z wydawcą czasopisma;
 6. Ustala plan wydawniczy;
 7. Analizuje numer czasopisma i zatwierdza jego zawartość;
 8. Reprezentuje czasopismo na spotkaniach i konferencjach naukowych.

 Redaktorzy pomocniczy:

 1. Współpracują z redaktorem naczelnym oraz redaktorami tematycznymi w zakresie podejmowania decyzji o wyborze redaktora numeru, a także o dalszym procedowaniu lub odrzuceniu tekstu;
 2. W przypadku podejrzenia łamania zasad etyki przez autorów i/lub recenzentów wstrzymują publikację tekstu oraz powiadamiają jednostkę wskazaną przez autora i/lub recenzenta w afiliacji o podejrzeniu nierzetelności naukowej;
 3. Zatwierdzają listę recenzentów oraz przekazują ją redaktorowi naczelnemu;
 4. Zatwierdzają teksty przeznaczone do publikacji oraz przedstawiają je redaktorowi naczelnemu;
 5. Zgłaszają numery czasopisma do krajowych i międzynarodowych naukowych baz danych, w których czasopismo jest indeksowane.

 Redaktorzy tematyczni:

 1. Oceniają wstępnie wartość merytoryczną i językową tekstów oraz ich zgodność z tematem przewodnim numeru;
 2. Współpracują z redaktorem naczelnym oraz redaktorami pomocniczymi w zakresie podejmowania decyzji o dalszym procedowaniu lub odrzuceniu tekstu;
 3.  Konsultują z redaktorem numeru wybór recenzentów w zależności od tematu tekstu i metodologii przyjętej przez autorów;
 4.  Współpracują z redaktorem numeru w sprawach merytorycznych i językowych.

 Redaktor numeru:

 1. Analizuje otrzymane teksty oraz opinie wyrażone przez redaktorów tematycznych;
 2. Współpracuje z redaktorami pomocniczymi i redaktorami tematycznymi w sprawie listy recenzentów;
 3. Nawiązuje kontakt z kandydatami na recenzentów, pozyskuje zgodę na recenzowanie, wysyła teksty do recenzji oraz prowadzi bieżącą korespondencję z recenzentami;
 4. Przekazuje otrzymane recenzje autorom tekstów;
 5. Sprawdza, czy autorzy uwzględnili uwagi i wskazania recenzentów;
 6. Sprawdza zgodność tekstu z wytycznymi dla autorów;
 7. Konsultuje się z redaktorami językowymi i tematycznymi w sprawach merytorycznych i językowych;
 8. Przekazuje gotowe teksty redaktorowi technicznemu, odbiera je po ich opracowaniu i wysyła autorom do korekty;
 9. Sprawdza, czy korekta została prawidłowo wykonana;
 10. Przekazuje ostateczną wersję tekstów redaktorom pomocniczym do zatwierdzenia.

 Sekretarze redakcji:

 1. Prowadzą bazę zgłoszonych tekstów;
 2. Informują autorów o decyzji redaktorów co do odrzucenia tekstu lub jego dalszego procedowania;
 3. Współpracują ze skarbnikiem PTN w zakresie wysyłki egzemplarzy czasopisma autorom i członkom zespołu redakcyjnego;
 4. Prowadzą korespondencję w sprawach bieżących czasopisma;
 5. Redagują pisma w sprawach związanych z rozwojem i popularyzacją czasopisma;
 6. Aktualizują stronę internetową czasopisma;
 7. Sprawdzają przyjęte artykuły w systemie antyplagiatowym;
 8. Wprowadzają numery na platformę Pressto;
 9. Współpracują z przewodniczącym PTN i redaktorem naczelnym.

 Redaktorzy językowi:

 1. Oceniają poprawność językową tekstów złożonych do druku;
 2. Współpracują z redaktorem numeru i redaktorami tematycznymi w zakresie konsultacji językowych.

 Redaktor statystyczny:

 1. Kontroluje poprawność stosowanych przez autorów metod statystycznych;
 2. We współpracy z redaktorem naczelnym gromadzi informacje dotyczące cytowań artykułów i wskaźników oceny czasopisma.

 Redaktor techniczny:

 1. Składa i edytuje czasopismo;
 2. Odpowiada za graficzną stronę czasopisma;
 3. Przesyła teksty do korekty redakcyjnej i autorskiej;
 4. Nanosi proponowane zmiany i niezbędne poprawki, a następnie wysyła numer do drukarni;
 5. Pośredniczy w kwestiach finansowych między drukarnią a redaktorami numeru;
 6. Wprowadza nowe numery czasopisma do Index Copernicus;
 7. Współpracuje z redaktorem naczelnym, redaktorami numeru oraz sekretarzami redakcji.