Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Polska, mariola.jaworska@uwm.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-7581-4194

Redaktor pomocniczy

dr hab. Dorota Werbińska, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Filologii, Katedra Neofilologii, Polska,  dorota.werbinska@apsl.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-1502-7199

dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Polska, r.kucharczyk@uw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-1861-1358

dr Magdalena Makowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Polska,  magdalena.makowska@uwm.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-9414- 048X

Sekretarze redakcji

dr Beata Gałan, Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, Polska,  beata.galan@us.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-9244-448X

dr Katarzyna Kozińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Polska, katarzyna.kozinska@uwm.edu.pl https://orcid.org/0000-0001-5836-5596

mgr Katarzyna Posiadała, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Polska, katarzyna.posiadala@uw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-8053-7574

Redaktor językowy – język niemiecki

dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Polska, cbkizik@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-0733-3054

Redaktor językowy – język angielski

dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Polska, melanie.ellis@polsl.pl, https://orcid.org/0000-0002-7274-0564

Redaktor językowy – język polski

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Polska, aseretny@poczta.onet.pl, https://orcid.org/0000-0002-5377-4881

Redaktor językowy – język francuski

mgr Pascale Peeters, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Polska, ppeeters21@gmail.com

Redaktor statystyczny

dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. UP., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Polska, agnieszka.kubik@up.lublin.pl, https://orcid.org/0000-0002-4258-0133

Redaktor techniczny

lic. Piotr Bajak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Polska, bajak@amu.edu.pl

Projekt okładki

Ewelina Jarosz

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Bernhard Brehmer, Universität Greifswald, Niemcy, https://orcid.org/0000-0002-5065-7719

Prof. dr hab. Anna Cieślicka, Texas A&M International University, USA, https://orcid.org/0000-0002-9676-4819

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, https://orcid.org/0000-0001-8735-4466

Prof. Terry Lamb, University of Westminster, Anglia, https://orcid.org/0000-0002-6715-0965

Prof. dr hab. Lidia Lebas-Frączak, Université Clermont Auvergne, Francja, https://orcid.org/0000-0001-8057-989X

Prof. dr hab. Jan Majer, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. dr hab. Bonny Norton, University of British Columbia, Kanada, https://orcid.org/0000-0001-7449-3598

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, UAM Poznań/Kalisz, Polska, https://orcid.org/0000-0001-7448-355X

Prof. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy, https://orcid.org/0000-0003-1294-9216

Prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, https://orcid.org/0000-0003-1294-9216

Prof. dr hab David Singleton, Trinity College, Irlandia

Prof. dr hab. Freiderikos Valetopoulos, Université de Poitiers, Francja, https://orcid.org/0000-0001-8703-6230

Prof. dr hab. Steve Walsh, Newcastle University, Anglia, https://orcid.org/0000-0003-4524-7827

Prof. dr hab. Marzena Watorek, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Francja, https://orcid.org/0000-0001-5672-1446

Prof. dr hab. Halina Widła, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Sosnowiec, Polska, https://orcid.org/0000-0001-7384-5897

Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, https://orcid.org/0000-0002-4550-4988

 

Zadania i kompetencje poszczególnych organów Redakcji czasopisma Neofilolog

Rada naukowa:

 1. Czuwa nad poziomem merytorycznym czasopisma;
 2. Wyznacza w porozumieniu z redaktorem naczelnym obszary badań podejmowanych w ramach poszczególnych numerów tematycznych;
 3. Dba o przestrzeganie zasad etyki i informuje redaktora naczelnego o przypadkach nieuczciwości naukowej;
 4. Promuje czasopismo w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 Redaktor naczelny:

 1. Współpracuje z członkami rady naukowej;
 2. Nadzoruje pracę zespołu redakcyjnego;
 3. Dba o standardy etyczne i merytoryczne czasopisma;
 4. Nadzoruje wybór recenzentów;
 5. Współpracuje z wydawcą czasopisma;
 6. Ustala plan wydawniczy;
 7. Analizuje numer czasopisma i zatwierdza jego zawartość;
 8. Reprezentuje czasopismo na spotkaniach i konferencjach naukowych.

 Redaktorzy pomocniczy:

 1. Współpracują z redaktorem naczelnym oraz redaktorami tematycznymi w zakresie podejmowania decyzji o wyborze redaktora numeru, a także o dalszym procedowaniu lub odrzuceniu tekstu;
 2. W przypadku podejrzenia łamania zasad etyki przez autorów i/lub recenzentów wstrzymują publikację tekstu oraz powiadamiają jednostkę wskazaną przez autora i/lub recenzenta w afiliacji o podejrzeniu nierzetelności naukowej;
 3. Zatwierdzają listę recenzentów oraz przekazują ją redaktorowi naczelnemu;
 4. Zatwierdzają teksty przeznaczone do publikacji oraz przedstawiają je redaktorowi naczelnemu;
 5. Zgłaszają numery czasopisma do krajowych i międzynarodowych naukowych baz danych, w których czasopismo jest indeksowane.

 Redaktorzy tematyczni:

 1. Oceniają wstępnie wartość merytoryczną i językową tekstów oraz ich zgodność z tematem przewodnim numeru;
 2. Współpracują z redaktorem naczelnym oraz redaktorami pomocniczymi w zakresie podejmowania decyzji o dalszym procedowaniu lub odrzuceniu tekstu;
 3.  Konsultują z redaktorem numeru wybór recenzentów w zależności od tematu tekstu i metodologii przyjętej przez autorów;
 4.  Współpracują z redaktorem numeru w sprawach merytorycznych i językowych.

 Redaktor numeru:

 1. Analizuje otrzymane teksty oraz opinie wyrażone przez redaktorów tematycznych;
 2. Współpracuje z redaktorami pomocniczymi i redaktorami tematycznymi w sprawie listy recenzentów;
 3. Nawiązuje kontakt z kandydatami na recenzentów, pozyskuje zgodę na recenzowanie, wysyła teksty do recenzji oraz prowadzi bieżącą korespondencję z recenzentami;
 4. Przekazuje otrzymane recenzje autorom tekstów;
 5. Sprawdza, czy autorzy uwzględnili uwagi i wskazania recenzentów;
 6. Sprawdza zgodność tekstu z wytycznymi dla autorów;
 7. Konsultuje się z redaktorami językowymi i tematycznymi w sprawach merytorycznych i językowych;
 8. Przekazuje gotowe teksty redaktorowi technicznemu, odbiera je po ich opracowaniu i wysyła autorom do korekty;
 9. Sprawdza, czy korekta została prawidłowo wykonana;
 10. Przekazuje ostateczną wersję tekstów redaktorom pomocniczym do zatwierdzenia.

 Sekretarze redakcji:

 1. Prowadzą bazę zgłoszonych tekstów;
 2. Informują autorów o decyzji redaktorów co do odrzucenia tekstu lub jego dalszego procedowania;
 3. Współpracują ze skarbnikiem PTN w zakresie wysyłki egzemplarzy czasopisma autorom i członkom zespołu redakcyjnego;
 4. Prowadzą korespondencję w sprawach bieżących czasopisma;
 5. Redagują pisma w sprawach związanych z rozwojem i popularyzacją czasopisma;
 6. Aktualizują stronę internetową czasopisma;
 7. Sprawdzają przyjęte artykuły w systemie antyplagiatowym;
 8. Wprowadzają numery na platformę Pressto;
 9. Współpracują z przewodniczącym PTN i redaktorem naczelnym.

 Redaktorzy językowi:

 1. Oceniają poprawność językową tekstów złożonych do druku;
 2. Współpracują z redaktorem numeru i redaktorami tematycznymi w zakresie konsultacji językowych.

 Redaktor statystyczny:

 1. Kontroluje poprawność stosowanych przez autorów metod statystycznych;
 2. We współpracy z redaktorem naczelnym gromadzi informacje dotyczące cytowań artykułów i wskaźników oceny czasopisma.

 Redaktor techniczny:

 1. Składa i edytuje czasopismo;
 2. Odpowiada za graficzną stronę czasopisma;
 3. Przesyła teksty do korekty redakcyjnej i autorskiej;
 4. Nanosi proponowane zmiany i niezbędne poprawki, a następnie wysyła numer do drukarni;
 5. Pośredniczy w kwestiach finansowych między drukarnią a redaktorami numeru;
 6. Wprowadza nowe numery czasopisma do Index Copernicus;
 7. Współpracuje z redaktorem naczelnym, redaktorami numeru oraz sekretarzami redakcji.