Zaproszenie do publikacji w numerze 62/1 (2024) czasopisma Neofilolog "Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej”

W 2009 roku, pod redakcją prof. Hanny Komorowskiej, ukazała się monografia
wieloautorska pt. Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym. Artykuły opublikowane w
tym tomie dotyczyły m.in. języków obcych w kształceniu filologicznym, rozwijania
kompetencji językowej oraz interkulturowej studentów, kształcenia przyszłych nauczycieli
języków obcych. Pomimo upływu czternastu lat, żadne z tych zagadnień nie straciło na
ważności. Zmieniająca się rzeczywistość przyniosła glottodydaktykom działającym w
przestrzeni akademickiej kolejne wyzwania, cały czas wpływa na konieczność teoretycznego
podejmowania nowych kwestii i przepracowywania tych omawianych wcześniej. W obszarze
zainteresowań współczesnych badaczy podejmujących refleksje teoretyczne w zakresie
uczenia się i nauczania języków obcych w kontekście szkoły wyższej pojawiły się
zagadnienia, które zainspirowały nas do przygotowania numeru czasopisma poświęconego
problemom glottodydaktycznym w szkolnictwie wyższym.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów dotyczących następujących
zagadnień szczegółowych:
1) Nauczanie i uczenie się języków obcych w kształceniu filologicznym i nie-
filologicznym (m.in. Kic-Drgas, Woźniak 2022).
2) Nauczanie i uczenie się języków specjalistycznych (Grucza 2008; Belcher (red.) 2007;
Gajewska, Sowa 2014).
3) Nauczanie komplementarne w akademickiej dydaktyce języków obcych (m.in.
Maciaszczyk 2019; Galwas (red.) 2020).
4) Edukacja plurilingwalna w kształceniu językowym. Dydaktyka wielojęzyczności
(m.in. Kucharczyk 2018).
5) Glottodydaktyczne konteksty edukacji międzykulturowej (m.in. Żydek-Bednarczuk
2015; Wilczyńska, Mackiewicz, Krajka 2019).
6) Nauczanie języków pokrewnych (m.in. Mehlhorn 2018).
7) Mediacja w kształceniu językowym (m.in. Janowska 2017)
8) Nauczanie i promocja języków rzadszych (m.in. Miodunka, Tambor 2018).
9) Sieciowanie uczelni wyższych, tworzenie wspólnych polityk językowych.

Bibliografia
Belcher D. (red.) (2009), English for Specific Purposes in Theory and Practice. Ann Arbor:
The University of Michigan Press.
Gajewska E., Sowa M. (2014), LSP, FOS, Fachsprache… Dydaktyka języków
specjalistycznych. Lublin: Werset.

Galwas B. (red.) (2020), Panorama e-edukacji w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej.
Grucza S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa: KJS UW.
Kic-Drgas J., Woźniak J. (2022). Perspektywy kształcenia nauczycieli języków
specjalistycznych w Polsce. Warszawa: FRSE.
Kucharczyk R. (2018), Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na
przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego). Lublin: Werset.
Maciaszczyk S. (2019), The Design and Implementation of Blended Language Courses in
Tertiary Education. Peter Lang.
Mehlhorn G. (2018), Sprachmittlung aus der und in die Herkunftssprache Polnisch: Ein
Potenzial [w:] Stolarczyk B., Merkelbach C. (red.), Polnisch als Fremd- und Zweitsprache,
Aachen: Shaker Verlag.
Miodunka W., Tambor J. (red.) (2018), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie.
Diagnoza - stan - perspektywy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja międzykulturowa:
wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Żydek-Bednarczuk U. (2015), Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w
glottodydaktyce. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Kalendarz
– Zgłoszenie propozycji artykułu (streszczenie o długości 250-300 słów):
do 21 maja 2023 r. na adres jednego z redaktorów numeru:
dr Andrzej Dąbrowski, andrzej.dabrowski@uw.edu.pl
dr Piotr Kajak, p.kajak@uw.edu.pl
Języki publikacji: polski, francuski, angielski, niemiecki.
– Powiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji: 18 czerwca 2023 r.
– Nadsyłanie pełnych artykułów: 30 września 2023 r.
Tekst artykułu winien być napisany i złożony zgodnie z wytycznymi dla autorów, zob.:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions
– Odesłanie autorom opinii recenzentów: 1-3 grudnia 2023 r.
– Przesłanie poprawionych artykułów: 31 grudnia 2023 r.
– Publikacja tomu: marzec 2024 r.