Zapowiedzi wydawnicze: Międzykulturowość w glottodydaktyce jako nauce autonomicznej

Redakcja czasopisma Neofilolog wraz z Redaktorkami tomu tematycznego zapraszają wszystkich zainteresowanych do przesyłania propozycji artykułów do zeszytu nr 52/2 (2019), poświęconego zagadnieniu międzykulturowości postrzeganej z perspektywy glottodydaktyki jako nauki autonomicznej.

Przyjęcie koncepcji glottodydaktyki jako nauki autonomicznej w przypadku refleksji naukowej nad międzykulturowością oznacza konieczność uwzględnienia w badaniach teoretycznych i empirycznych specyfiki terminologicznej, epistemologicznej i metodologicznej właściwej glottodydaktyce, a więc dyscyplinie, która bada proces nauczania i uczenia się języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych i społeczno-kulturowych. Jednocześnie, uznanie autonomii glottodydaktyki nie wyklucza interdyscyplinarnego charakteru jej przedmiotu poznania, który objawia się koniecznością podjęcia dialogu z przedstawicielami nauk pokrewnych. Podejście interdyscyplinarne powinno stworzyć szansę na "sensowne poszerzenie własnego spojrzenia i podjęcie stosownych badań w odnowionej perspektywie" pod warunkiem uchwycenia założeń teoretycznych właściwych dla każdej z dyscyplin (Wilczyńska, Michońska-Stadnik, 2010: 26).


Autorom artykułów proponujemy podjęcie, przykładowo, następujących wątków tematycznych (nie jest to lista zamknięta):

  • problemy terminologiczne na poziomie konceptualizacji naukowej w glottodydaktycznym obszarze międzykulturowości;
  • interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w definiowaniu i badaniu międzykulturowości jako przedmiotu poznania naukowego w glottodydaktyce;
  • relacja pomiędzy glottodydaktyką jako nauką a praktyką kształcenia językowego opartego na założeniach podejścia międzykulturowego;
  • relacja pomiędzy kompetencją międzykulturową a wielo- i różnojęzycznością osób uczących się i nauczających języka obcego.

O ile we wcześniejszych zeszytach Neofilologa (zob. Smuk, Sobańska, red. 2016; Jaroszewska, Smuk, red. 2016; Jaroszewska, Sujecka-Zając, red. 2016), koncentrowano się na ogół na zagadnieniach dotyczących praktycznych elementów i uwarunkowań procesu nauczania-uczenia się języka obcego oraz na poziomie konkretnych aplikacji dydaktycznych w ujęciu międzykulturowym, to w proponowanym numerze tematycznym chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na poziom teoretycznego modelowania, obejmujący konceptualizację kompetencji międzykulturowej, jej komponentów, rodzaje wzajemnych zależności między nimi, jak i związki kompetencji międzykulturowej z innymi kompetencjami, postawami oraz tożsamością osób uczących się i nauczających języków obcych. Zachęcamy też, aby przyjrzeć się inter- oraz transdyscyplinarności przedmiotu poznania w glottodydaktycznym obszarze międzykulturowości, co sytuuje naszą propozycję na poziomie analiz o charakterze metaglottodydaktycznym (zob. Bańczerowski, 1975; Macaire, Narcy-Combes, Portine, red. 2010; Dakowska 2014).

Wybór glottodydaktycznego obszaru międzykulturowości jako przestrzeni dla refleksji naukowej w niniejszym tomie wydaje się pożądany nie tylko ze względu na zmieniający się kontekst społeczno-kulturowo-polityczny kształcenia językowego we współczesnej Europie, ale także na dynamiczny kontekst instytucjonalny, w jakim funkcjonują naukowcy specjalizujący się w glottodydaktyce.

Artykuły zredagowane w językach angielskim, francuskim, niemieckim lub polskim prosimy przesłać bezpośrednio do obu Redaktorek tomu na następujące adresy:

Czekamy na Państwa teksty do 15 grudnia 2018 i przypominamy, że należy je opracować zgodnie z wymogami edytorskimi Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, wydawcy czasopisma Neofilolog, dostępnymi na stronie PTN w zakładce NEOFILOLOG. Językami komunikacji z redaktorkami tomu tematycznego są angielskifrancuski i polski.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Bańczerowski, J. (1975), Is Metaglottodidactics Necessary? (w) Glottodidactica nr VIII, str. 21-26. 

Dakowska, M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Macaire, D., Narcy-Combes, J.-P., Portine, H. (red.) (2010), Interrogations épistémologiques en didactique des langues. Le FDM. Recherches et applications nr 48. Paris: Clé International.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A. (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon.