Poznańskie Studia Teologiczne

Aktualny numer

Tom 43 (2023)
Opublikowany 2024 stycznia 19

„Poznańskie Studia Teologiczne” są czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1972 roku (początkowo jako rocznik, a obecnie jako półrocznik) w formie drukowanej (wersja pierwotna) i elektronicznej. Jego podstawowym zadaniem jest prezentacja dorobku naukowego i badań prowadzonych przez naukowców związanych z ośrodkiem teologicznym w Poznaniu oraz ośrodkami w Wielkopolsce. Ponad to służy wymianie myśli teologicznej i pogłębianiu refleksji nad przeszłymi i aktualnymi wydarzeniami z historii Kościoła i chrześcijaństwa w Polsce i na świecie.

Zakres prezentowanych artykułów obejmuje wszystkie dziedziny nauk teologicznych (egzegeza biblijna, teologia patrystyczna, dogmatyczna, fundamentalna, moralna, prawo kanoniczne) oraz nauk pomocniczych (filozofii, nauk społecznych, psychologii). Na łamach czasopisma ukazują się także teksty o charakterze interdyscyplinarnym, szczególnie z pogranicza teologii i innych nauk.

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim oraz językach: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Obok autorskich tekstów naukowych, czasopismo przyjmuje do druku recenzje książek, których publikacja nastąpiła nie wcześniej niż dwa lata od przesłania recenzji.

Złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie tekstów naukowych i przeglądowych w czasopiśmie jest bezpłatne.

Czasopismo „Poznańskie Studia Teologiczne" zostało wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3348.

Czasopismo „Poznańskie Studia Teologiczne" znajduje się w Wykazie Czasopism Naukowych z przypisaną liczbą 70 pkt – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czasopismo “Poznańskie Studia Teologiczne” jest indeksowane w następujących bazach: ERIH PLUS, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, PBN. Ponadto znajduje się w repozytorium AMUR i PRESSto.

INDEKSOWANE W:

ERIH PLUS; CEJSH; INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100

ICV 2020: 90.13
ICV 2019: 89.17

DOI: 10.14746/pst
ISSN: 0209-3472
eISSN: 2451-2273
LICENCJA:

Licencja Creative Commons
Prace publikowane w czasopiśmie "Poznańskie Studia Teologiczne"  dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły naukowe

Janusz Nawrot
7-33
Νίκη w 1 Mch 3,19 wyrazem konfrontacji wiary Izraela z religijnością pogańską
PDF (English)
Paweł Podeszwa
35-49
Gościnność przemienia obcego w gościa. Refleksja w świetle Trzeciego Listu Jana
PDF (Italiano)
Wojciech Wasiak
51-73
Nowa definicja gatunku „Opowiadania o cudzie” w kontekście Trzeciej Ewangelii
PDF (English)
Hanna Górska
75-83
נֵבֵֶֶל – starotestamentalny instrument muzyczny
PDF
Henryk Wejman
85-109
Chrystus: Droga, Prawda i Życie – centrum duchowości człowieka. Studium analityczne nauczania ks. prof. Marka Pyca
PDF
Adam Wojtczak
111-131
Teologia maryjnego tytułu „Uzdrowienie chorych”
PDF
Marek Kluz
133-149
Obrona godności sumienia w nauczaniu Josefa Ratzingera – Benedykta XVI
PDF
Maciej Witała
151-175
Propozycja integralnej narracji protologicznej: współczesna interpretacja upadku pierwszych ludzi i grzechu pierworodnego
PDF (English)
Michał Kieling
177-192
Znaczenie "Reguły św. Benedykta" z Nursji w procesie reformy monastycznej w okresie karolińskim na podstawie źródeł prawnych
PDF
Wojciech Baran
193-203
Kwestia o Marii Magdalenie Benedykta Hessego z Krakowa (Ms. Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 1386, f. IIIv): studium i edycja krytyczna
PDF (English)
Mateusz Hurysz
205-222
Kościół katolicki w Polsce a pierwsza wojna światowa
PDF (Deutsch)
Roman Ceglarek
223-250
Programowanie nauczania religii w szkołach średnich na zjazdach katechetycznych w Królestwie Polskim w pierwszej dekadzie XX wieku
PDF (English)
Piotr Piasecki
251-268
Źródła inspiracji w rozumieniu duchowości misyjnej w myśli Jana Pawła II
PDF (English)
Stanisław Suwiński
269-283
Dojrzałość i radość życia Heleny Kmieć (1991–2017)
PDF
Adam Kalbarczyk
285-295
Niepodległość na ambonie. Kazanie księdza Antoniego Stychla na Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w 1918 roku
PDF
Wyświetl wszystkie wydania