O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo "Poznańskie Studia Teologiczne"  jest forum wymiany myśli polskich i zagranicznych autorów, podejmujących tematy z dziedziny nauk teologicznych oraz zagadnień z pogranicza teologii, mających na celu udostępnienie owoców badań polskich teologów środowiskom zachodnim. oraz przybliżenie myśli zagranicznych polskim czytelnikom. Profil czasopisma sprawia, że na jego łamach publikowane są teksty w języku polskim jak i w językach kongresowych. Czasopismo ukazuje się regularnie raz do roku, pod koniec miesiąca grudnia.

Proces recenzji

  1. Zasady recenzowania tekstów nadesłanych do redakcji „Poznańskich Studiów Teologicznych” opierają się na zaleceniach zawartych w dokumencie pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych” dokonuje wstępnej oceny artykułów i – gdy pierwsze wyniki są pozytywne – przesyła do dwóch recenzentów mających co najmniej stopień doktora.
  3. Przesłane do recenzentów teksty są poddawane ocenie anonimowo (to znaczy, że recenzenci nie znają personaliów autora materiału).
  4. Recenzent przesyła elektroniczną wersję recenzji, sporządzoną na odpowiednim formularzu (który należy pobrać z zakładki „Formularz recenzji”), na adres mailowy redakcji oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem na następujący adres: Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych”, ul. Wieżowa 2/4, 61-100 Poznań, bądź na adres redaktora naczelnego: Bogusław Kochaniewicz, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań.
  5. Redakcja stosuje recenzje typu double blind peer review
  6. Formularz recenzji jest dostępny na stronie czasopisma: www.poznanskiestudia.amu.edu.pl
  7. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu materiału do druku podejmuje redaktor naczelny po zaznajomieniu się z treścią recenzji oraz z ostateczną (nierzadko poprawioną) wersją materiału.
  8. Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych” pod koniec roku publikuje na stronie internetowej czasopisma listę recenzentów, którzy oceniali w tymże roku artykuły do „Poznańskich Studiów Teologicznych”.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych”, w celu zapobieżenia przypadkom  „ghostwritingu” (niepodawania autorstwa bądź współautorstwa w przypadku wniesienia istotnego wkładu w powstanie publikacji) bądź też „guest authorship” (przypisywania sobie autorstwa cudzego tekstu), stanowczo domaga się ukazania pełnego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikowanych na łamach niniejszego czasopisma artykułów.
Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych”, przeciwstawiając się wszelkim formom nierzetelności naukowej, domaga się od autorów, aby składane do redakcji materiały nie były nigdzie wcześniej wydane drukiem ani też wysłane do innych redakcji w celu opublikowania w tym samym czasie. O wszelkich wykrytych przypadkach takich praktyk informowane będą instytucje zatrudniające danych autorów oraz towarzystwa naukowe, do których oni należą.

Recenzenci

2014

Ks. dr Przemysław Artemiuk (UKSW, Warszawa),
ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (UMK, Toruń),
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL, Lublin),
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław),
ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak (UAM, Poznań),  
ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL, Lublin),
ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII, Kraków),
ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (PWT Bobolanum, Warszawa),  
o. prof. UPJPII dr hab. Jarosław Kupczak (UPJPII, Kraków),
o. prof. KUL dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM (KUL, Lublin),
ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot (UAM, Poznań),
ks. dr hab. Bartosz Nowakowski (UAM, Poznań),
ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM, Poznań),
ks. dr Norbert Podhorecki (WSD, Przemyśl),
o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (UW, Warszawa),
o. dr Mateusz Przanowski OP (UPJPII, Kraków),
o. prof. dr hab. Jacek Salij OP (UKSW, Warszawa),
o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM (UAM, Poznań),
ks. dr hab. Wacław Siwak (WSD, Przemyśl),
ks. prof. UKSW dr hab. Marek Skierkowski (UKSW, Warszawa),
o. dr Piotr Skonieczny OP (Angelicum, Roma),
o. dr hab. Borys Jacek Soiński OFM (UAM, Poznań),
prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (UAM, Poznań),
dr hab. Teresa Stanek (UAM, Poznań),
ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak (PWT, Wrocław),
ks. dr hab. Wojciech Szukalski (UAM, Poznań),
o. dr Jan Śliwa OP (Kolegium Fil.-Teol., Kraków),
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław),
ks. dr hab. Paweł Zając OMI (UAM, Poznań)

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Poznańskie Studia Politologiczne za lata 2008-2010, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Poznańskie Studia Teologiczne jest czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikuje wyniki badań naukowych z dziedziny nauk teologicznych autorów polskich oraz zagranicznych. Obszarem zainteresowania są nie tylko kwestie związane z kanonem nauk teologicznych (teologia biblijna, dogmatyczna, moralna) lecz również zagadnienia interdyscyplinarne, obejmujące pytania z pogranicza teologii i innych nauk (filozofii, nauki społeczne, psychologia). Periodyk ukazuje się od 1972 roku, początkowo jako organ Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, a następnie, od 2000 roku jako czasopismo Wydziału Teologicznego UAM. Do tej pory wydano 28 tomów. Począwszy od drugiego tomu (1978) do zeszytu 26 (2012) redaktorem naczelnym czasopisma był ks Feliks Lenort. Od 2013 roku funkcję tę przejął o. Bogusław Kochaniewicz OP, a od 2017 r. ks. Tomasz Nawracała.