Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Der Beitrag ist bisher unveröffentlicht und wurde auch keiner anderen Zeitschrift vorgelegt (andernfalls ist eine Erklärung in "Kommentare für die Redaktion" beigefügt).
 • Die Datei liegt im Format Microsoft Word, RTF oder WordPerfect vor.
 • Soweit möglich, wurden den Literaturangaben URLs beigefügt.
 • Der Text liegt mit einfachem Zeilenabstand vor, Schriftgröße 12, gegebenenfalls kursiv, nicht unterstrichen (mit Ausnahme der URL-Adressen); alle Illustrationen, Grafiken und Tabellen sind an geeigneter Stelle im Text eingefügt und nicht am Textende.
 • Der Text folgt den stilistischen und bibliografischen Vorgaben in Richtlinien für Autor/innen , die unter "Über uns" zu finden sind.

Wytyczne dla autorów

 1. „Poznańskie Studia Teologiczne” oprócz tekstów w języku polskim publikują artykuły w językach kongresowych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, w podwójnej wersji: papierowej oraz elektronicznej (format pdf) na stronie internetowej czasopisma http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl
 2. Elektroniczna wersja wszystkich artykułów (lub anglojęzycznych wersji streszczeń wszystkich artykułów) zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma, w repozytorium AMUR oraz „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH).
 3. Materiały, które mają zostać opublikowane w danym roku kalendarzowym, należy dostarczyć do redakcji najpóźniej do końca czerwca. Teksty przesłane później mogą być zamieszczone w następnym roku kalendarzowym.
 4. Do tekstów nadesłanych do redakcji czasopisma trzeba dołączyć streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe po polsku i po angielsku oraz własnoręcznie podpisany tekst oświadczenia autora, który znajduje się w zakładce „Oświadczenie”.
 5. Każdy tekst należy przysyłać do redakcji w dwóch wersjach: elektronicznej w formacie Word oraz na wydruku.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty, aby zunifikować tekst z normami edytorskimi obowiązującymi dla czasopisma.
 7. W przypadku dokonania korekt redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych” zobowiązuje się przesłać tekst do jego autora w celu uzyskania aprobaty i zgody na jego publikację.
 8. Strona tytułowa artykułu powinna zawierać w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora, nazwę uczelni lub instytucji, do której jest afiliowany, oraz miasto.
 9. W celu ułatwienia kontaktu z Redakcją autor zobowiązany jest do podania swojego adresu, adresu mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego.
 10. Przypisy bibliograficzne należy redagować w następujący sposób:
  książki: J. Moskałyk, Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej, Poznań 2013.
  artykuły publikowane w czasopismach: J. Nawrot, Jaką rolę odgrywają starsi Izraela w tekstach przedstawiających epokę Mojżesza?, „Poznańskie Studia Teologiczne” 27(2013), s. 117-138.
  artykuły publikowane w pracach zbiorowych: J. Salij, Mądrościowy wymiar teologii, w: O naturze teologii, red. B. Kochaniewicz, Poznań 2013, s. 47-56.
  materiały zamieszczone w internecie: http://www.gramsima.com.pl [dostęp 23.04.2011].
 11. Na końcu artykułu należy zamieścić ułożoną w porządku alfabetycznym bibliografię załącznikową.
 12. Redakcja wysyła autorowi egzemplarz czasopisma, w którym został opublikowany jego artykuł.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.