Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Poznańskie Studia Teologiczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. „Poznańskie Studia Teologiczne” oprócz tekstów w języku polskim publikują artykuły w językach kongresowych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, w podwójnej wersji: papierowej oraz elektronicznej (format pdf) na stronie internetowej czasopisma http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl
 2. Elektroniczna wersja wszystkich artykułów (lub anglojęzycznych wersji streszczeń wszystkich artykułów) zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma, w repozytorium AMUR oraz „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH).
 3. Materiały, które mają zostać opublikowane w danym roku kalendarzowym, należy dostarczyć do redakcji najpóźniej do końca czerwca. Teksty przesłane później mogą być zamieszczone w następnym roku kalendarzowym.
 4. Do tekstów nadesłanych do redakcji czasopisma trzeba dołączyć streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe po polsku i po angielsku oraz własnoręcznie podpisany tekst oświadczenia autora, który znajduje się w zakładce „Oświadczenie”.
 5. Każdy tekst należy przysyłać do redakcji w dwóch wersjach: elektronicznej w formacie Word oraz na wydruku.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty, aby zunifikować tekst z normami edytorskimi obowiązującymi dla czasopisma.
 7. W przypadku dokonania korekt redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych” zobowiązuje się przesłać tekst do jego autora w celu uzyskania aprobaty i zgody na jego publikację.
 8. Strona tytułowa artykułu powinna zawierać w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora, nazwę uczelni lub instytucji, do której jest afiliowany, oraz miasto.
 9. W celu ułatwienia kontaktu z Redakcją autor zobowiązany jest do podania swojego adresu, adresu mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego.
 10. Przypisy bibliograficzne należy redagować w następujący sposób:
  książki: J. Moskałyk, Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej, Poznań 2013.
  artykuły publikowane w czasopismach: J. Nawrot, Jaką rolę odgrywają starsi Izraela w tekstach przedstawiających epokę Mojżesza?, „Poznańskie Studia Teologiczne” 27(2013), s. 117-138.
  artykuły publikowane w pracach zbiorowych: J. Salij, Mądrościowy wymiar teologii, w: O naturze teologii, red. B. Kochaniewicz, Poznań 2013, s. 47-56.
  materiały zamieszczone w internecie: http://www.gramsima.com.pl [dostęp 23.04.2011].
 11. Na końcu artykułu należy zamieścić ułożoną w porządku alfabetycznym bibliografię załącznikową.
 12. Redakcja wysyła autorowi egzemplarz czasopisma, w którym został opublikowany jego artykuł.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo