OPIS CZASOPISMA
„Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i zagranicznych, prezentuje też tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter transdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

INDEKSOWANE W:

SCOPUS, DOAJ, ERIH; ERIH Plus; CEJSH; Index Copernicus; CEEOL; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


MNiSW: 70 punktów

Index Copernicus Value ICV: 2019 = 105.32

h5-index: 2 


SCImago Journal & Country Rank

ISSN (Print): 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765
Prace publikowane w czasopiśmie od nr 24 2015 r. dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 
Creative Commons License
 
 

Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru pisma zatytułowanego Dramaturgie współczesnej humanistyki.

2020-12-29

Dramat, dramaturgia, dramatyczność, to pojęcia, które dzisiaj powszechnie wykorzystywane są w humanistyce do nazywania i badania zjawisk znajdujących się nie tylko w sferze literatury i teatru, ale także poza obszarem twórczości artystycznej, w przestrzeni politycznej, społecznej, medialnej, sportowej. Wskazane określenia nie odnoszą się jedynie do specyficznego typu tekstu, lecz funkcjonują jako swoista matryca pojęciowa znajdująca szerokie zastosowanie w refleksji teoretycznej.

Różnorodność zastosowań określeń z obszaru dramatu, dramaturgii i dramatyczności w  myśli teoretycznej zwiększa ich wieloznaczność, a to z kolei zwielokrotnia ich produktywne wykorzystywanie w badaniach naukowych. Dlatego warto zaproponować pogłębioną refleksję dotyczącą znaczeń, praktyk funkcjonowania i zastosowania tych pojęć. Istotne są nie tylko  badania związane ze sztukami performatywnymi, przedstawieniowymi i widowiskami społecznymi, ale też prace pozwalające na wykorzystanie wniosków pochodzących z ich obserwacji do badania innych, pozateatralnych zjawisk artystycznych i pozaartystycznych.  Szczególnie jednak ważne jest zastosowanie dramatycznych pojęć do stworzenia nowych perspektyw badawczych, które pozwoliłyby dookreślić przełom myślenia dokonujący się na naszych oczach we współczesnej humanistyce. Inicjatywę tę uzasadnia rozwój najnowszych nurtów współczesnej humanistyki zwracającej uwagę na wyczerpywanie dotychczasowych modeli akademickiego opisu otaczającego nas świata zarówno w wymiarze naukowym, jak i społecznym.

Dynamiczny rozwój szeroko rozumianej dramaturgii w XXI wieku stwarza nowe perspektywy badawcze, otwierając przestrzeń dla wszechstronnych rozważań teoretycznych.

Zmiany zachodzące w humanistyce i w dramaturgicznych praktykach artystycznych skłaniają do zaproponowania numeru „Przestrzeni Teorii” poświęconego dramaturgicznym wymiarom współczesnej humanistyki.

Proponujemy przykładowe obszary tematyczne tekstów naukowych:

  1. Współczesne praktyki dramaturgiczne w teatrze, tańcu i sztukach performatywnych jako model zmian we współczesnej humanistyce.
  1. Dramaturgiczna estetyka literatury i doświadczenia.
  2. Dramaturgia sztuk wizualnych.
  3. Krytyczny, polityczny i społeczny wymiar dramaturgii.
  4. Dramaturgiczne praktyki pisania tekstów artystycznych i naukowych.

Zapraszamy do składania propozycji artykułów do tematycznego numeru „Przestrzeni Teorii” do końca marca 2021 roku. Prosimy przysyłać na adres akraj@amu.edu.pl tekst zakończony bibliografią (zał. 1 Jan Kowalski_ Pierwsze słowa tytułu) oraz wypełnioną tabelę dla Autorów  (zał. 2 Tabela dla Autorów). Tabela do pobrania na pressto.amu.edu.pl.

Redakcja „Przestrzeni Teorii” serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów do 31 numeru pisma (2019).

2018-05-16

Temat numeru: „Sztuka bez granic”;

Proponowana formuła otwiera szerokie pole dla refleksji nad fenomenem sztuki współczesnej, która od początku XX wieku podważa artystyczne konwencje, rozszerza własne terytorium, otwiera się na ignorowane czy potępiane kiedyś sposoby działania, zaciera rozróżnienie między twórcą, odbiorcą, wykonawcą a własnym przedmiotem, a wreszcie także między tym, co artystyczne i nieartystyczne.

Sztuka dziś daje się opisywać przede wszystkim jako proces, performatywne zdarzenie, często jednorazowe działanie, nieuchwytne, niedefiniowalne, przekraczające granice dyscyplin, wymykające się tradycyjnej estetyce i jej klasycznym kategoriom. Współczesne praktyki artystyczne otwierając się na nowe konteksty i powiązania, wkraczając na tereny obce tradycyjnej sztuce, każą pytać, na jakiej podstawie pewne przedmioty, działania, projekty, a nawet - jak w sztuce konceptualnej - stany świadomości uznajemy za przejawy twórczych działań. Stanowią one tym samym rodzaj wyzwania dla odbiorcy, zwłaszcza w kontekście doświadczenia estetycznego, które radykalnie zmieniło swój charakter w sytuacji, gdy sztuka unieważniła swe wszelkie granice.

 

Termin nadsyłania artykułów – 01 grudnia 2018.

 

Finansowanie czasopisma

2017-12-30

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Przestrzenie Teorii nr 1-8 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Nr 34 (2020)

Opublikowane: 2020-12-15

Teoria splątana

Anna Krajewska

7-15

Bruno Schulz i muzyka. Exordium

Aleksandra Skrzypczyk

75-98

Wyświetl wszystkie numery