Przestrzenie Teorii

Aktualny numer

Nr 36 (2021)
Opublikowany 2021 grudnia 15

„Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i zagranicznych, prezentuje też tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter transdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

INDEKSOWANE W:
SCOPUS, DOAJ, ERIH; ERIH Plus; CEJSH; Index Copernicus; CEEOL; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
Index Copernicus Value ICV: 2019 = 105.32
h5-index: 2 


SCImago Journal & Country Rank

DOI: 10.14746/pt ISSN (Print): 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765

Prace publikowane w czasopiśmie od nr 24 2015 r. dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 
Creative Commons License    

Ogłoszenia

 „Przestrzenie Teorii” mają już 20 lat!

 „Przestrzenie Teorii” mają już 20 lat!

Wydawane bez przerwy od 2002 roku są czasopismem powstałym i rozwijającym się dzięki niezwykle trwałej współpracy dwóch ośrodków – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Polonistyki).

Zawsze życzliwie wspierane przez Władze obu Uczelni, skupiające wielu Autorów polskich i zagranicznych, łączące różne pokolenia badaczy mogły swobodnie rozwijać wiele wizji  literaturoznawstwa. Czasopismo powstałe na początku XXI wieku kształtowało swój charakter w myśl zasad wymiany poglądów, różnorodności stanowisk, otwarcia na dialogi, polemiki, wielogłosowość. W myśl koncepcji literaturoznawstwa dramatycznego, staraliśmy się zawsze budować teatry teorii, pokazywać dramaturgię przekładów, prowadzić scenę krytyczną itp. Nieustannie towarzyszyło nam przekonanie, że najważniejszym celem pisma jest zachowanie rozpoznawalnego sposobu istnienia oraz twórczego kontaktu z czytelnikami.

Chcielibyśmy z tej okazji wydać numer jubileuszowy. Zapraszamy serdecznie wszystkich Sympatyków pisma do napisania tekstów do tego wydania.

Proponujemy temat:

Literatura jako tajemnica. Wariacje na temat sekretu

Liczymy, że temat sprowokuje ciekawe przemyślenia dotyczące literatury, sposobów jej istnienia i działania, istoty procesu twórczego, natury pisania i czytania, koncepcji postrzegania świata i sztuki.

Czekamy na teksty nie przekraczające arkusza oraz tabelkę (z wszystkimi tradycyjnymi dodatkami w języku polskim i angielskim, tj. abstraktem, słowami kluczowymi, notą o Autorze – tu adres mailowy i numer ORCID do publikacji oraz adres do korespondencji zwykłej poczty - tylko dla Redakcji. Tabela  do pobrania na stronie czasopisma na Pressto).

Dla usprawnienia prac redakcyjnych, bardzo prosilibyśmy o przysyłanie tekstów na adres mailowy: akraj@amu.edu.pl  w dwóch załącznikach zatytułowanych:

IMIĘ NAZWISKO _Tytuł

Imię Nazwisko _tabela

Na teksty oczekujemy do końca czerwca 2022 roku.


Więcej…

2022 lutego 9

Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru pisma zatytułowanego Dramaturgie współczesnej humanistyki.

Dramat, dramaturgia, dramatyczność, to pojęcia, które dzisiaj powszechnie wykorzystywane są w humanistyce do nazywania i badania zjawisk znajdujących się nie tylko w sferze literatury i teatru, ale także poza obszarem twórczości artystycznej, w przestrzeni politycznej, społecznej, medialnej, sportowej. Wskazane określenia nie odnoszą się jedynie do specyficznego typu tekstu, lecz funkcjonują jako swoista matryca pojęciowa znajdująca szerokie zastosowanie w refleksji teoretycznej.

Różnorodność zastosowań określeń z obszaru dramatu, dramaturgii i dramatyczności w  myśli teoretycznej zwiększa ich wieloznaczność, a to z kolei zwielokrotnia ich produktywne wykorzystywanie w badaniach naukowych. Dlatego warto zaproponować pogłębioną refleksję dotyczącą znaczeń, praktyk funkcjonowania i zastosowania tych pojęć. Istotne są nie tylko  badania związane ze sztukami performatywnymi, przedstawieniowymi i widowiskami społecznymi, ale też prace pozwalające na wykorzystanie wniosków pochodzących z ich obserwacji do badania innych, pozateatralnych zjawisk artystycznych i pozaartystycznych.  Szczególnie jednak ważne jest zastosowanie dramatycznych pojęć do stworzenia nowych perspektyw badawczych, które pozwoliłyby dookreślić przełom myślenia dokonujący się na naszych oczach we współczesnej humanistyce. Inicjatywę tę uzasadnia rozwój najnowszych nurtów współczesnej humanistyki zwracającej uwagę na wyczerpywanie dotychczasowych modeli akademickiego opisu otaczającego nas świata zarówno w wymiarze naukowym, jak i społecznym.

Dynamiczny rozwój szeroko rozumianej dramaturgii w XXI wieku stwarza nowe perspektywy badawcze, otwierając przestrzeń dla wszechstronnych rozważań teoretycznych.

Zmiany zachodzące w humanistyce i w dramaturgicznych praktykach artystycznych skłaniają do zaproponowania numeru „Przestrzeni Teorii” poświęconego dramaturgicznym wymiarom współczesnej humanistyki.

Proponujemy przykładowe obszary tematyczne tekstów naukowych:

  1. Współczesne praktyki dramaturgiczne w teatrze, tańcu i sztukach performatywnych jako model zmian we współczesnej humanistyce.
  1. Dramaturgiczna estetyka literatury i doświadczenia.
  2. Dramaturgia sztuk wizualnych.
  3. Krytyczny, polityczny i społeczny wymiar dramaturgii.
  4. Dramaturgiczne praktyki pisania tekstów artystycznych i naukowych.

Zapraszamy do składania propozycji artykułów do tematycznego numeru „Przestrzeni Teorii” do końca marca 2021 roku. Prosimy przysyłać na adres akraj@amu.edu.pl tekst zakończony bibliografią (zał. 1 Jan Kowalski_ Pierwsze słowa tytułu) oraz wypełnioną tabelę dla Autorów  (zał. 2 Tabela dla Autorów). Tabela do pobrania na pressto.amu.edu.pl.


Więcej…

2020 grudnia 29

Redakcja „Przestrzeni Teorii” serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów do 31 numeru pisma (2019).

Temat numeru: „Sztuka bez granic”;

Proponowana formuła otwiera szerokie pole dla refleksji nad fenomenem sztuki współczesnej, która od początku XX wieku podważa artystyczne konwencje, rozszerza własne terytorium, otwiera się na ignorowane czy potępiane kiedyś sposoby działania, zaciera rozróżnienie między twórcą, odbiorcą, wykonawcą a własnym przedmiotem, a wreszcie także między tym, co artystyczne i nieartystyczne.

Sztuka dziś daje się opisywać przede wszystkim jako proces, performatywne zdarzenie, często jednorazowe działanie, nieuchwytne, niedefiniowalne, przekraczające granice dyscyplin, wymykające się tradycyjnej estetyce i jej klasycznym kategoriom. Współczesne praktyki artystyczne otwierając się na nowe konteksty i powiązania, wkraczając na tereny obce tradycyjnej sztuce, każą pytać, na jakiej podstawie pewne przedmioty, działania, projekty, a nawet - jak w sztuce konceptualnej - stany świadomości uznajemy za przejawy twórczych działań. Stanowią one tym samym rodzaj wyzwania dla odbiorcy, zwłaszcza w kontekście doświadczenia estetycznego, które radykalnie zmieniło swój charakter w sytuacji, gdy sztuka unieważniła swe wszelkie granice.

 

Termin nadsyłania artykułów – 01 grudnia 2018.

 


Więcej…

2018 maja 16

Seria Biblioteka „Przestrzeni Teorii” - nowy tytuł

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że ukazała się nowa pozycja w  serii Biblioteka „Przestrzeni Teorii”

Dramaturg w teatrze, literaturze, sztuce. Dramaturgia – nowe horyzonty, red. W. Baluch , A. Krajewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019 

Więcej o serii Biblioteka „Przestrzeni Teorii”


Więcej…

2018 maja 10

Finansowanie czasopisma


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Przestrzenie Teorii nr 1-8 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2017 grudnia 30

Rozprawy

Dariusz Kosiński
17-32
Dramat, dramaturgia, dramatologia – retroperspektywy
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.1
PDF
Piotr Dobrowolski
33-55
Dramatyzacja tradycji. Dramaturgiczne konfrontacje z kanonem literackim
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.2
PDF
Aleksandra Kosicka-Pajewska
57-71
Dramatyczność kolorów historii
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.3
PDF
Ewa Wąchocka
73-91
Dramaturgia muzyczna
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.4
PDF
Irena Górska
93-107
Dramaturgia fotografii. Między teorią a osobistym doświadczeniem (przypadek Rolanda Barthes’a)
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.5
PDF
Jakub Kłeczek
109-125
Dramaturgia nowych mediów i performans postcyfrowy. Projektowanie doświadczeń użytkownika we współczesnych sztukach performatywnych
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.6
PDF
Daniel Banasiak
127-135
Styk dramaturgii z poezją: o poetyce Ry Nikonowej
https://doi.org/10.14746/pt. 2021.36.7
PDF
Wojciech Baluch
137-152
Po co dramaturgowi aktor performatywny?
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.8
PDF
Katarzyna Woźniak
153-162
Ku teatrowi agonistycznemu. Pippa Delbona Waleczność rycerska w Teatrze San Carlo
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.9
PDF
Beata Popczyk-Szczęsna
163-175
Dramaturgia współtworzenia znaczeń wypowiedzi scenicznej. Na marginesie lektury Tekstów dla (Starego) Teatru Pawła Demirskiego
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.10
PDF
Grzegorz Ziółkowski
177-198
Kultywując sztukę umierania. W;t Margaret Edson – pomiędzy dramatem a filmem
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.11
PDF (English)
Jan Biedny
199-217
Doświadczanie kina a dramaturgia neomodernizmu filmowego
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.12
PDF
Adrianna Woroch
219-228
Eksperyment somatyczno-dramaturgiczny. Haptyczna wizualność i deziluzyjna dramaturgia w filmie Czarny Łabędź Darrena Aronofsky’ego
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.13
PDF
Monika Błaszczak
227-253
Szorstki i chropowaty dotyk – o dramaturgii zmysłów
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.14
PDF
Inga Mizdrak
257-271
Epifania twarzy czy iluzja maski? O zmaganiu się człowieka w ujęciu filozofii dramatu Józefa Tischnera
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.15
PDF
Halina Monika Wróblewska
273-290
Dramat. Twórczość. Transgresja. Przestrzenie intersubiektywnych doświadczeń w mistrzowskim dyskursie
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.16
PDF
Olena Haleta
291-309
Joanna, żona Chuzy Lesi Ukrainki jako nowy model komunikacji w modernistycznej literaturze ukraińskiej
https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.17
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania