Przestrzenie Teorii

Aktualny numer

Nr 38 (2022)
Opublikowany 2023 lipca 11

„Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i zagranicznych, prezentuje też tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter transdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

INDEKSOWANE W:
SCOPUS, DOAJ, ERIH; ERIH Plus; CEJSH; Index Copernicus; CEEOL; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100
Index Copernicus Value ICV: 2022 = 116.37
h5-index: 2 


SCImago Journal & Country Rank

DOI: 10.14746/pt ISSN (Print): 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765

Prace publikowane w czasopiśmie od nr 24 2015 r. dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 
Creative Commons License    

Ogłoszenia

Rekwizyt w literaturoznawstwie

 

Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru („PT” 2023, nr 40) pisma zatytułowanego Rekwizyt w literaturoznawstwie.

 


Więcej…

2023 lipca 7

 „Przestrzenie Teorii” mają już 20 lat!


Więcej…

2022 lutego 9

Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru pisma zatytułowanego Dramaturgie współczesnej humanistyki.


Więcej…

2020 grudnia 29

Rozprawy

Jacek Popiel
17-26
Od wolności w literaturze do wolności na uniwersytecie
PDF
Elżbieta Muskat-Tabakowska
27-39
Bezkresna przestrzeń na kartce papieru
PDF
Seweryna Wysłouch
41-58
Lech Majewski, metafizyka i Bosch
PDF
Dariusz Kosiński
59-74
Literatura jako wehikuł tajemnicy. O pisarstwie Jerzego Grotowskiego
PDF
Andrzej Denka
75-99
Pomiędzy bestsellerem a poetologią. O aurze dzieła, dyskrecji wobec czytelnika i tajemnicy formy na przykładzie noweli Siegfrieda Lenza Minuta ciszy (2008)
PDF
Adam Dziadek
101-113
Proces twórczy i sekrety błędów
PDF
Giovanna Tomassucci
115-140
„… prawda musi wybrać połowę paradoksu i połowę stereotypu”. O tajemnicach Żyda wiecznego tułacza Aleksandra Wata
PDF
Dorota Kołodziej
141-162
Maran na moście. Sekretne konwersje Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
PDF
Łukasz Tischner
163-178
Sekrety literatury i głód wtajemniczenia
PDF
Marek Hendrykowski
179-191
Siedem sekretów literatury i sztuki
PDF
Elżbieta Winiecka
192-218
Niejednoznaczny urok tajemnicy. Tajniki lektury hipertekstów
PDF
Joanna Grądziel-Wójcik
219-232
Autotematyzm out of the blue. Kilka uwag o poezji Julii Hartwig na marginesie wiersza Reprymenda
PDF
Jakub Knap
233-252
Sztuka Tajemnicy. „Metafantastyka” albo teoria literatury fantastycznej Stefana Grabińskiego
PDF
Dorota Wojda
253-277
Serdeczne idiomy w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza
PDF
Elżbieta Wesołowska
279-289
Klaudian i jego tajemnica
PDF
Daria Kowalczyk-Cantoro
291-300
Kwestia tajemniczego autorstwa renesansowego poematu Sarca
PDF
Anna Stępniak
301-312
O poczuciu tajemnicy i dylematach gatunkowych w obrębie kategorii konfesyjności w prozie Swietłany Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości
PDF
Sylwia Karolak
313-323
Tajemnice Września
PDF
Bożena Tokarz
325-338
Przełożyć czy przetłumaczyć tekst literacki?
PDF
Wojciech Baluch
339-355
New Polish Theatre on the Small Screen: the TV series Artyści (Artists, 2015)
PDF
Wojciech Otto
357-374
Odkrywanie tajemnicy - rozwiązywanie zagadki. O scenariuszu telewizyjnego serialu kryminalnego (na przykładzie serialu Rojst)
PDF
Katarzyna Woźniak-Shukur
375-385
O teatr przyszłości. Zapomniane źródła włoskiego myślenia performatycznego
PDF
Wyświetl wszystkie wydania