Ogłoszenia

Redakcja „Przestrzeni Teorii” serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów do 31 numeru pisma (2019).

2018-05-16

Temat numeru: „Sztuka bez granic”;

Proponowana formuła otwiera szerokie pole dla refleksji nad fenomenem sztuki współczesnej, która od początku XX wieku podważa artystyczne konwencje, rozszerza własne terytorium, otwiera się na ignorowane czy potępiane kiedyś sposoby działania, zaciera rozróżnienie między twórcą, odbiorcą, wykonawcą a własnym przedmiotem, a wreszcie także między tym, co artystyczne i nieartystyczne.

Sztuka dziś daje się opisywać przede wszystkim jako proces, performatywne zdarzenie, często jednorazowe działanie, nieuchwytne, niedefiniowalne, przekraczające granice dyscyplin, wymykające się tradycyjnej estetyce i jej klasycznym kategoriom. Współczesne praktyki artystyczne otwierając się na nowe konteksty i powiązania, wkraczając na tereny obce tradycyjnej sztuce, każą pytać, na jakiej podstawie pewne przedmioty, działania, projekty, a nawet - jak w sztuce konceptualnej - stany świadomości uznajemy za przejawy twórczych działań. Stanowią one tym samym rodzaj wyzwania dla odbiorcy, zwłaszcza w kontekście doświadczenia estetycznego, które radykalnie zmieniło swój charakter w sytuacji, gdy sztuka unieważniła swe wszelkie granice.

 

Termin nadsyłania artykułów – 01 grudnia 2018.

 

Finansowanie czasopisma

2017-12-30

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Przestrzenie Teorii nr 1-8 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Aktualności

2017-08-02

Redakcja "Przestrzeni Teorii" uprzejmie informuje, że w serii Biblioteka Przestrzeni Teorii ukazała się książka Hansa Ulricha Gumbrechta, Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać, przekł. Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs, Poznań 2016.