Ogłoszenia

 „Przestrzenie Teorii” mają już 20 lat!

2022 lutego 9

 „Przestrzenie Teorii” mają już 20 lat!

Wydawane bez przerwy od 2002 roku są czasopismem powstałym i rozwijającym się dzięki niezwykle trwałej współpracy dwóch ośrodków – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Polonistyki).

Zawsze życzliwie wspierane przez Władze obu Uczelni, skupiające wielu Autorów polskich i zagranicznych, łączące różne pokolenia badaczy mogły swobodnie rozwijać wiele wizji  literaturoznawstwa. Czasopismo powstałe na początku XXI wieku kształtowało swój charakter w myśl zasad wymiany poglądów, różnorodności stanowisk, otwarcia na dialogi, polemiki, wielogłosowość. W myśl koncepcji literaturoznawstwa dramatycznego, staraliśmy się zawsze budować teatry teorii, pokazywać dramaturgię przekładów, prowadzić scenę krytyczną itp. Nieustannie towarzyszyło nam przekonanie, że najważniejszym celem pisma jest zachowanie rozpoznawalnego sposobu istnienia oraz twórczego kontaktu z czytelnikami.

Chcielibyśmy z tej okazji wydać numer jubileuszowy. Zapraszamy serdecznie wszystkich Sympatyków pisma do napisania tekstów do tego wydania.

Proponujemy temat:

Literatura jako tajemnica. Wariacje na temat sekretu

Liczymy, że temat sprowokuje ciekawe przemyślenia dotyczące literatury, sposobów jej istnienia i działania, istoty procesu twórczego, natury pisania i czytania, koncepcji postrzegania świata i sztuki.

Czekamy na teksty nie przekraczające arkusza oraz tabelkę (z wszystkimi tradycyjnymi dodatkami w języku polskim i angielskim, tj. abstraktem, słowami kluczowymi, notą o Autorze – tu adres mailowy i numer ORCID do publikacji oraz adres do korespondencji zwykłej poczty - tylko dla Redakcji. Tabela  do pobrania na stronie czasopisma na Pressto).

Dla usprawnienia prac redakcyjnych, bardzo prosilibyśmy o przysyłanie tekstów na adres mailowy: akraj@amu.edu.pl  w dwóch załącznikach zatytułowanych:

IMIĘ NAZWISKO _Tytuł

Imię Nazwisko _tabela

Na teksty oczekujemy do końca czerwca 2022 roku.

Przeczytaj więcej na temat  „Przestrzenie Teorii” mają już 20 lat!

Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru pisma zatytułowanego Dramaturgie współczesnej humanistyki.

2020 grudnia 29

Dramat, dramaturgia, dramatyczność, to pojęcia, które dzisiaj powszechnie wykorzystywane są w humanistyce do nazywania i badania zjawisk znajdujących się nie tylko w sferze literatury i teatru, ale także poza obszarem twórczości artystycznej, w przestrzeni politycznej, społecznej, medialnej, sportowej. Wskazane określenia nie odnoszą się jedynie do specyficznego typu tekstu, lecz funkcjonują jako swoista matryca pojęciowa znajdująca szerokie zastosowanie w refleksji teoretycznej.

Różnorodność zastosowań określeń z obszaru dramatu, dramaturgii i dramatyczności w  myśli teoretycznej zwiększa ich wieloznaczność, a to z kolei zwielokrotnia ich produktywne wykorzystywanie w badaniach naukowych. Dlatego warto zaproponować pogłębioną refleksję dotyczącą znaczeń, praktyk funkcjonowania i zastosowania tych pojęć. Istotne są nie tylko  badania związane ze sztukami performatywnymi, przedstawieniowymi i widowiskami społecznymi, ale też prace pozwalające na wykorzystanie wniosków pochodzących z ich obserwacji do badania innych, pozateatralnych zjawisk artystycznych i pozaartystycznych.  Szczególnie jednak ważne jest zastosowanie dramatycznych pojęć do stworzenia nowych perspektyw badawczych, które pozwoliłyby dookreślić przełom myślenia dokonujący się na naszych oczach we współczesnej humanistyce. Inicjatywę tę uzasadnia rozwój najnowszych nurtów współczesnej humanistyki zwracającej uwagę na wyczerpywanie dotychczasowych modeli akademickiego opisu otaczającego nas świata zarówno w wymiarze naukowym, jak i społecznym.

Dynamiczny rozwój szeroko rozumianej dramaturgii w XXI wieku stwarza nowe perspektywy badawcze, otwierając przestrzeń dla wszechstronnych rozważań teoretycznych.

Zmiany zachodzące w humanistyce i w dramaturgicznych praktykach artystycznych skłaniają do zaproponowania numeru „Przestrzeni Teorii” poświęconego dramaturgicznym wymiarom współczesnej humanistyki.

Proponujemy przykładowe obszary tematyczne tekstów naukowych:

  1. Współczesne praktyki dramaturgiczne w teatrze, tańcu i sztukach performatywnych jako model zmian we współczesnej humanistyce.
  1. Dramaturgiczna estetyka literatury i doświadczenia.
  2. Dramaturgia sztuk wizualnych.
  3. Krytyczny, polityczny i społeczny wymiar dramaturgii.
  4. Dramaturgiczne praktyki pisania tekstów artystycznych i naukowych.

Zapraszamy do składania propozycji artykułów do tematycznego numeru „Przestrzeni Teorii” do końca marca 2021 roku. Prosimy przysyłać na adres akraj@amu.edu.pl tekst zakończony bibliografią (zał. 1 Jan Kowalski_ Pierwsze słowa tytułu) oraz wypełnioną tabelę dla Autorów  (zał. 2 Tabela dla Autorów). Tabela do pobrania na pressto.amu.edu.pl.

Przeczytaj więcej na temat Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru pisma zatytułowanego Dramaturgie współczesnej humanistyki.

Redakcja „Przestrzeni Teorii” serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów do 31 numeru pisma (2019).

2018 maja 16

Temat numeru: „Sztuka bez granic”;

Proponowana formuła otwiera szerokie pole dla refleksji nad fenomenem sztuki współczesnej, która od początku XX wieku podważa artystyczne konwencje, rozszerza własne terytorium, otwiera się na ignorowane czy potępiane kiedyś sposoby działania, zaciera rozróżnienie między twórcą, odbiorcą, wykonawcą a własnym przedmiotem, a wreszcie także między tym, co artystyczne i nieartystyczne.

Sztuka dziś daje się opisywać przede wszystkim jako proces, performatywne zdarzenie, często jednorazowe działanie, nieuchwytne, niedefiniowalne, przekraczające granice dyscyplin, wymykające się tradycyjnej estetyce i jej klasycznym kategoriom. Współczesne praktyki artystyczne otwierając się na nowe konteksty i powiązania, wkraczając na tereny obce tradycyjnej sztuce, każą pytać, na jakiej podstawie pewne przedmioty, działania, projekty, a nawet - jak w sztuce konceptualnej - stany świadomości uznajemy za przejawy twórczych działań. Stanowią one tym samym rodzaj wyzwania dla odbiorcy, zwłaszcza w kontekście doświadczenia estetycznego, które radykalnie zmieniło swój charakter w sytuacji, gdy sztuka unieważniła swe wszelkie granice.

 

Termin nadsyłania artykułów – 01 grudnia 2018.

 

Przeczytaj więcej na temat Redakcja „Przestrzeni Teorii” serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów do 31 numeru pisma (2019).

Finansowanie czasopisma

2017 grudnia 30


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Przestrzenie Teorii nr 1-8 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Przeczytaj więcej na temat Finansowanie czasopisma