O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

“Przestrzenie Teorii” są czasopismem ogólnopolskim wykraczającym jednak poza obszar Polski (zwłaszcza poprzez umiędzynarodowienie Redakcji, dział przekładów oraz recepcję zagraniczną pisma). Są czasopismem literaturoznawczym o charakterze transdyscyplinarnym, podejmują problemy badawcze związane z literaturą, estetyką, naukami o sztuce, zwłaszcza wizualnymi, performatywnymi, teatrem i filmem. Charakter pisma kształtuje koncepcja literaturoznawstwa dramatycznego. Celem pisma jest refleksja nad literaturą i sztuką, rozwijanie i formułowanie oryginalnych ujęć i propozycji teoretycznych, analitycznych i interpretacyjnych, które wyznaczają nowe obszary badawcze lub przeformułowują dawne w duchu humanistyki rozwijanej w dialogu, polemice, wymianie myśli. Publikujemy prace zarówno znanych, dojrzałych badaczy, wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie, jak i artykuły naukowców młodszego pokolenia. „Przestrzenie Teorii” ukazują się dwa razy do roku.
Czasopismo ma także stronę internetową: www.przestrzenieteorii.amu.edu.pl

Proces recenzji

Zasady recenzowania artykułów w „Przestrzeniach Teorii” pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nawiązując do zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce.

Przysłanie przez Autora artykułu do redakcji „Przestrzeni Teorii” jest równoznaczne ze zgodą na przyjęty w czasopiśmie sposób recenzowania.

Wszystkie artykuły w „Przestrzeniach Teorii” są recenzowane w następującym trybie:

  1. Przysyłane artykuły są wstępnie kwalifikowane do recenzji przez redakcję „Przestrzeni Teorii”.
  2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów polskich lub zagranicznych spoza redakcji i jednostki wydającej czasopismo, a także spoza ośrodka, z którego pochodzi autor, wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie, której dotyczy artykuł.
  3. Recenzje dokonywane są anonimowo realizując model tzw. double-blind review proces, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  5. Lista recenzentów zatwierdzana jest przez Radę Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego UAM i publikowana na końcu ostatniego numeru w roku.
  6. Treść recenzji wyrażona w formie pisemnej z wyraźnym wskazaniem na decyzję o druku, druku po poprawkach, lub odrzuceniu znana jest redakcji (w całości, jako poufna) i Autorowi (w części przeznaczonej dla Autora).
  7. Na stronie internetowej czasopisma www.przestrzenieteorii.amu.edu.pl jest dostępny formularz recenzyjny do pobrania przez recenzentów oraz podane zasady recenzowania składanych artykułów.  
  8. Ostateczną decyzję o druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje Redaktor naczelny po konsultacjach z członkami Redakcji lub redaktorem tematycznym numeru polskim lub zagranicznym.

Przyjmowane do publikacji w „Przestrzeniach Teorii” artykuły nie mogą naruszać zasad rzetelności naukowej i łamać zasad etyki obowiązujących w nauce.
Formularz recenzyjny

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ I OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NADUŻYĆ I NIERZETELNOŚCI AUTORSKIEJ

Przestrzenie Teorii, czasopismo teorytycznoliterackie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, publikuje oryginalne, teoretyczne i naukowe artykuły, sprawozdania, opracowania, recenzje, a także studia i krótkie komunikaty przedstawiające wyniki badań. Założone w 2002 roku, współredagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie, pismo w swym zamierzeniu podejmuje  kluczowe problemy współczesnej teorii literatury i krytyki literackiej stwarzając jednocześnie płaszczyznę międzydyscyplinarnego dialogu naukowego. Pismo jest recenzowane i redagowane przez międzynarodowy Komitet Redakcyjny. Publikuje teksty odzwierciedlające szerokie zainteresowania badawcze autorów reprezentujących wiele ośrodków akademickich w Polsce. Ponadto, pismo zamieszcza tłumaczenia tekstów wybitnych obcojęzycznych teoretyków literatury publikujących za granicą.  

Komitet Redakcyjny podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Dla wszystkich stron zaangażowanych w publikację materiałów pozostaje więc niezwykle ważną wzajemna akceptacja obowiązujących norm i standardów oczekiwanego postępowania autorów, redakcji, wydawców i recenzentów.

Komitet Redakcjny Przestrzeni Teorii stosuje się do zasad przedstawionych w zarysie poniżej. Zasady te zostały opracowane, aby zapewnić poprawne, terminowe, uczciwe oraz z zachowaniem standardów etycznych publikacje artykułów naukowych. Wydawca regularnie dokonuje przeglądu stosowanej przez pismo polityki wydawniczej. Komitet Redakcyjny Przestrzeni Teorii przyjął jasno określone i ścisłe zasady dotyczące najlepszych praktyk stosowanych przy publikacji prac naukowych wspólnie z naszymi partnerami akademickimi. Przyjęta polityka wydawnicza służyć ma autorom piszącym do naszego pisma, wydawcom i czytelnikom. W swojej intencji, zapewnić ma wzajemne zaufanie zainteresowanych stron oraz umożliwić przejrzysty i kompetentny proces wydawniczy. Zasady recenzowania artykułów przyjęte przez pismo  pozostają także w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców są w pełni zgodne  ze wskazówkami zawartymi w Zasadach Postepowania COPE (Committee on Publication Ethics).  

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Decyzja Komitetu Redakcyjnego dotycząca przyjęcia lub odrzucenia artykułu do publikacji zależy całkowicie od oceny wartości artykułu, jego oryginalności i jasności przekazu, a także od  związku z tematami objętymi zakresem kompetencji Czasopisma.         Artykuły są publikowane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich. Na autorach spoczywa obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności prac przedłożonych do Czasopisma, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Jeśli w tekście wykorzystane zostały fragmenty lub stwierdzenia innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów i, tam gdzie dotyczy, notatkę na temat dofinansowania badań. Ponadto, autorzy nie mogą składać do publikacji materiałów, które wcześniej zostały opublikowane w tym samym kształcie w innych czasopismach. Jeśli podobne materiały zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu.

Autorzy tekstów oryginalnych zobowiązani są do wiernego zaprezentowania wyników swych opracowań, jak również wynikającej obiektywnej dyskusji dotyczącej tekstów. Artykuł do publikacji powinien zawierać odpowiednią i wystarczającą ilość danych, które umożliwiałyby jego cytowanie przez innych autorów. Autorzy zobowiązani są do udziału w procesie recenzowania swych artykułów.

Artykuły, które zostaną przyjęte do druku w Przestrzeniach Teorii nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce.     

Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują, choć nie są ograniczone do następujących zjawisk: „ghostwriting” – z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach  zamieszczonych w publikacji -  oraz  „guest authorship” ( honorary authorship) – gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. „Guest authorship” jest poważnym naruszeniem  standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelności i niezależność naukową autora.

Jeśli autor odkryje błędy lub niewłaściwe dane umieszczone w swoim rękopisie,  jego obowiązkiem jest poinformowanie o tym fakcie wydawcę, a następnie wycofanie lub poprawienie artykułu. Wszyscy autorzy zobowiązani są do dostarczenia informacji o wycofaniu publikacji lub do wniesienia poprawek do zauważonych błędów.

Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich artykułów publikowanych w Czasopiśmie na konferencjach i zjazdach naukowych.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych  muszą zostać przez autorów wymienione.

Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich.  Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ

Komitet Redakcyjny Przestrzeni Teorii  wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje ostateczną decyzję o zamieszczeniu w Czasopiśmie, biorąc pod uwagę oczekiwania czytelników i autorów. Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Zachowanie anonimowości recenzentów jest sprawą niezwykle istotną.

Na decyzję Wydawcy o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron.

Wydawca zobowiązany jest to przestrzegania procedur polityki Czasopisma w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.

Wydawca zobowiązany jest do dokonania  oceny przesłanych rękopisów biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową treści artykułu bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów.

Redakcja może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie autorowi, recenzentom, wydawcy lub innym doradcom redakcyjnym. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, Redakcja zobowiązana jest do publikacji stosownych poprawek lub do zamieszczenia informacji o odwołaniu publikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału, Redakcja nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.  

Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeśli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Recenzenci nie powinni  być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami.

Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności i powstrzymania się od osobistej krytyki. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę  przedstawiając własną argumentację.

W miarę możliwości, recenzenci powinni zidentyfikować fragmenty publikacji, które nie znalazły się w cytowaniach/przypisach autorskich,  jak również poinformować o ewentualnych podobieństwach złożonej publikacji do innych wcześniej opublikowanych artykułów.

W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich niepublikowaniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie. Recenzje artykułów winne być przeprowadzane w sposób poufny. Podjęte decyzje zachowują klauzulę poufności.

ZADSADY ETYKI (PROCES WYDAWNICZY)

Wraz z publikacją, wszystkie wersje złożonych artykułów naukowych pozostają do wglądu. W sytuacji, gdy dostępne jest kilka wersji tego samego artykułu, obowiązkiem Wydawcy jest zapewnienie ich czytelnego oznaczenia wraz z datą publikacji i numerem wersji.

Zachowanie zapisu publikacji. Zachowanie artykułów w formie ich pełnotekstowej wersji elektronicznej na platformie o stałym dostępie online jest istotnym składnikiem współczesnego procesu wydawniczego. Przestrzenie teorii  korzysta z tzw. “third-party agreement” z instytucjonalnym repozytorium UAM. Repozytorium AMUR administruje archiwizowaną treścią materiałów zamieszczonych w Czasopiśmie i jest członkiem DART Europe, międzynarodowego projektu naukowej platformy cyfrowej.

Aby zapewnić precyzyjne cytowania publikacji umieszczanych w Przestrzeniach Teorii oraz stabilną dostępność do nich w sieci, Czasopismo przyjęło system identyfikacji elektronicznych wersji publikacji naukowych według indentyfikatora dokumentu elektronicznego DOI.  

Tłumaczenia artykułów wcześniej publikowanych w innych źródłach są dopuszczalne. Dotyczy to również rozszerzonych wersji  materiałów pokonferencyjnych. W takich przypadkach, autor zobowiązany jest do podania wszystkich danych związanych z w/w publikacją dla zachowania pełnej przejrzystości, choć dodatkowo konieczne może okazać się uzyskanie stosownej zgody na publikację od pierwszego wydawcy publikującego tekst.

Kiedy autorzy w swoich publikacjach poruszają tematy interdyscyplinarne, powinni być świadomi jasno określonych zasad polityki Czasopisma, która w swoim zamierzeniu ma spełniać ich oczekiwania.  

Procedura antyplagiatowa

W celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck. CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomóc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców.

Wszelkie naruszenie zasad rzetelności naukowej oraz zasad etyki obowiązującej w nauce oraz wszelkie przykłady takich praktyk będą ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, które są pracodawcą autora, towarzystw naukowych, zrzeszeń, wydawców naukowych, itd.). Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do archiwizowania informacji o naruszeniu zasad rzetelności naukowej i łamaniu zasad etyki obowiązującej w nauce.

Recenzenci

Lista dotychczasowych recenzentów „Przestrzeni Teorii” powołanych przez Radę Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego UAM:
prof. UJ dr hab. Wojciech Baluch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Piotr Bogalecki (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Bohdan Burdziej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
prof. UW dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Agnieszka Czechowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski, Opole)
prof. dr hab. Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Katarzyna Fazan (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Maryla Hopfinger (Instytut Badań Literackich, Warszawa)
prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. IBL dr hab. Jerzy Kandziora (Instytut Badań Literackich, Warszawa)
dr hab. Agnieszka Karpowicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr Bożena Karwowska (University of British Columbia, Vancouver, Canada)
prof. dr hab. Izolda Kiec (Uniwersytet Artystyczny, Poznań)
dr hab. Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. Usz dr hab. Mirosława Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
dr Bartosz Kwieciński (Centrum Badań Holokaustu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki, Warszawa)
prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Katarzyna Lukas (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
prof. UW dr hab. Paweł Majewski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, Łódź)
prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Teresa Pękala (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. UŚ dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Adam Poprawa (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
prof. dr hab. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
prof. dr hab. Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Elżbieta Rzewuska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. dr hab. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Marta Skwara (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Marek Stanisz (Rzeszów)
prof. UŁ dr hab. Barbara Stelmaszczyk (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
dr hab. Monika Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Bożena Tokarz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. UJ dr hab. Joanna Walaszek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. UMK dr hab. Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. UMK dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Statystyki

Liczba pobrań artykułów z czasopisma Bilbioteka według miesięcy za 2018 rok. (Raport systemu COUNTER)

MONTH

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total

2018

3854

2266

3817

3071

1242

3138

2337

1450

197

484

 bd

bd

21856

 

 

Sponsors


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Przestrzenie Teorii nr 1-8 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

„Przestrzenie Teorii” powstały na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w 2002 roku. Pomysłodawczynią, inicjatorką i redaktor naczelną jest prof. zw. dr hab. Anna Krajewska. Powstaniu pisma towarzyszyło przeświadczenie o zmianach zachodzących we współczesnej humanistyce. Z założenia od początku proponowało ono charakter transdyscyplinarny, podkreślając jednocześnie jako własną specyfikę formułę literaturoznawstwa dramatycznego.  Pismo powstało i jest redagowane w ścisłej współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2002- 2007 pismo było rocznikiem, a od 2007 – do teraz jest półrocznikiem.