Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próbą krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji. Rocznik – tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Czasopismo stawia m.in. pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik Pedagogiczny prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo – badawczych.

INDEKSOWANE W:
 • Baidu Scholar
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC - cnpLINKer
 • EBSCO Discovery Service
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • Semantic Scholar
 • Summon (ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)
 • Most Wiedzy
 • Biblioteka Nauki
 • CEJSH
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MEiN: 40

ISSN: 0137-9585

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Tom 44 (2021): Rocznik Pedagogiczny

Opublikowane: 2021-12-27

Wyświetl wszystkie numery