Rocznik Pedagogiczny

Aktualny numer

Tom 45 (2022)
Opublikowany 2023 czerwca 30

Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próbą krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji. Rocznik – tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Czasopismo stawia m.in. pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik Pedagogiczny prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo – badawczych.

INDEKSOWANE W:
 • Baidu Scholar
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC - cnpLINKer
 • EBSCO Discovery Service
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • Semantic Scholar
 • Summon (ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)
 • Most Wiedzy
 • Biblioteka Nauki
 • CEJSH
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MEiN: 40

DOI: 10.14746/rp
ISSN:
0137-9585
eISSN:
2719-888X

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Strona tytułowa

1-4
Strona tytułowa
PDF

Od Redakcji

5-6
Od Redakcji
PDF

Artykuły

Olha Hordiichuk
7-22
Szkolnictwo wyższe w Ukrainie w czasie wojny: zmiana roli i funkcji wykładowców
PDF
Małgorzata Kamińska
23-36
Koncepcje edukacji w dyskursie posthumanistycznym
PDF
Wanda Dróżka
37-56
Refleksyjność w kontekście podmiotowości i sprawczości nauczyciela. Wnioski dla kształcenia nauczycieli
PDF
Karolina Kołodziejczak, Anna Sajdak-Burska
57-70
‘Let’s play a game’ – inclusive education in the Pierre Bourdieu’s illusio space
PDF
Katarzyna Skalska
71-92
Kształcenie studentów z niepełnosprawnością jako wyraz społecznej odpowiedzialności uniwersytetu
PDF
Stanisława Katarzyna Nazaruk
93-106
Diagnoza kompetencji społecznych dzieci uczęszczających do klas międzykulturowych. Przykłady z praktyki pedagogicznej
PDF
Marzena Ruszkowska, Piotr Zdunkiewicz
107-118
Nie(równość) szans edukacyjnych zdolnych podopiecznych pieczy instytucjonalnej
PDF
Katarzyna Wereszczyńska
119-140
Udział nauczycieli-wychowawców w kształtowaniu zachowań prospołecznych uczniów szkół średnich w dobie przesileń zachodzących we współczesnym świecie
PDF
Zofia Remiszewska
141-154
Samokontrola młodzieży akademickiej w kontekście popełnionych wobec niej błędów wychowawczych. Konstruowanie jej tożsamości
PDF
Paulina Dawid
155-160
Kompromis w trybie offline, czyli Anny Cieplak ciało dziewczyny vs. minister i meta. Niepokoje pedagogiczne wokół podmiotowości i samostanowienia dziewcząt oraz młodych kobiet
PDF
Anna Sanecka
161-172
Rosnę w teatrze – edukacja i wychowanie przez teatr jako alternatywa edukacyjna
PDF

Z życia ośrodków akademickich

Agnieszka Cybal-Michalska, Piotr Kostyło
203-214
XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny z udziałem pedagogów z Ukrainy
PDF

Z żałobnej karty

Zbigniew Kwieciński
243-244
Pożegnanie Krystyny Szafraniec
PDF

Spis treści

245-246
Spis treści
PDF

Informacja dla Autorek i Autorów

247-248
Informacja dla Autorek i Autorów
PDF
Wyświetl wszystkie wydania