Rocznik Pedagogiczny

Aktualny numer

Tom 44 (2021)
Opublikowany 2021 grudnia 27

Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próbą krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji. Rocznik – tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Czasopismo stawia m.in. pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik Pedagogiczny prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo – badawczych.

INDEKSOWANE W:
 • Baidu Scholar
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC - cnpLINKer
 • EBSCO Discovery Service
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • Semantic Scholar
 • Summon (ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)
 • Most Wiedzy
 • Biblioteka Nauki
 • CEJSH
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

MEiN: 40

DOI: 10.14746/rp
ISSN:
0137-9585
eISSN:
2719-888X

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Strona tytułowa

1-4
Strona tytułowa
PDF

Od Redakcji

5-6
Od Redakcji
PDF

Artykuły

Elżbieta Hałas
7-23
Floriana Znanieckiego idea uspołecznienia do altruizmu
PDF
Krystyna Leśniak-Moczuk
25-43
W kręgu socjologii wychowania Floriana Znanieckiego
PDF
Przemysław Wechta
45-60
Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu
PDF
Marek Budajczak
61-69
O nieoczywistościach relacji między olbrzymami a karłami – zamyślenia na marginesie filozofii kultury Floriana Znanieckiego
PDF
Jolanta Sajdera
71-80
Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego
PDF
Arleta Chojniak
81-94
Geneza i zarys psychologii kulturowej Floriana Znanieckiego
PDF
Janusz Kawa
95-106
Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych
PDF
Marzena Buchnat, Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak
107-122
Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek
PDF
Agnieszka Kozłowska
123-150
Edukacja ekologiczna w polskiej podstawie programowej
PDF
Jamila Atamna
151-162
The Relationship between Homework and Motivation for Learning among Arab Elementary School Students in Israel
PDF (English)
Andrzej Ćwikliński
163-174
Depresja dzieci i młodzieży jako skutek problemów osobniczego i społecznego rozwoju
PDF
Marek Derenowski
175-190
Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego jako przejaw nowatorstwa pedagogicznego w wybranych pracach dyplomowych
PDF
Małgorzata Ptak, Mirosław Śmiałek
191-202
Personalna przestrzeń wewnętrzna w przywództwie edukacyjnym
PDF
Mariusz Przybyła
203-226
Kształcenie zdalne – nieuprawniony entuzjazm czy pierwszy milowy krok?
PDF

Spis treści

249
Spis treści
PDF
Wyświetl wszystkie wydania