O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próbą krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji. Rocznik – tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Czasopismo stawia m.in. pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik Pedagogiczny prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo – badawczych.

- integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym
- syntetyczny przegląd informacyjny i krytyczny, dotyczący najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próba krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji

Proces recenzji

Każdy artykuł publikowany w Roczniku Pedagogicznym jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie do druku/odrzucenie tekstu. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. recenzja podwójnie ślepa). Nazwiska recenzentów współpracujących z Rocznikiem Pedagogicznym są publikowane na stronie internetowej pisma.

Zasady etyki

Redakcja Rocznika Pedagogicznego od ponad 30 lat dba o wysoką jakość publikowanych tekstów współpracując tylko z rzetelnymi autorami. Prosimy zatem nadal o:
podawanie informacji o miejscu zatrudnienia,
wymienianie wszystkich współautorów,
podawanie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp. – np. informacja o promotorze pracy doktorskiej, numer, tytuł, kierownik grantu, źródło finansowania projektu badawczego).
Za treść powyższych informacji odpowiada autor.

Recenzenci

Co roku pojawia się nowa lista recenzentów, drukowana w wersji papierowej czasopisma.