Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Prosimy o przyjęcie następującego schematu edycji tekstu:

IMIĘ I NAZWISKO

ORCID: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Afiliacja (prosimy podać pełną nazwę uczelni)

E-mail: j.k@xxx.pl (podany w tekście adres e-mail zostanie opublikowany w artykule jako kontakt do autora, jego podanie jest dobrowolne)

Tytuł artykułu: Times New Roman 14, bold, wyśrodkowany

Wprowadzenie i inne śródtytuły pierwszego stopnia (Times New Roman 12, tekst prosty, wyrównanie do lewej)

Śródtytuły drugiego stopnia (Times New Roman 12, kursywa, wyrównanie do lewej)

 

Tekst podstawowy: Times New Roman 12, interlinia 1,5, wyjustowanie tekstu, wcięcie każdego akapitu: 1 cm, margines standardowy (2,5 cm), bez dzielenia wyrazów

Cytowania: przywoływane fragmenty tekstów źródłowych prosimy oznaczać za pomocą zwykłego „cudzysłowu”, natomiast w przypadku konieczności użycia cudzysłowu wewnątrz przytaczanego tekstu należy użyć: «cudzysłowu ostrokątnego». W miarę możliwości należy unikać cytowania pośredniego. Wypowiedzi osób badanych, analizowane wypowiedzi prasowe lub internetowe prosimy zapisywać kursywą (bez cudzysłowów). 

W tekście stosujemy odsyłacze w następującej postaci:

– (nazwisko, rok) – 1 autor (np. Kowalski, 1999)

– (nazwisko i nazwisko, rok) – 2 autorów (np. Kowalski i Nowak, 2013)

– (nazwisko i in., rok) – 3 autorów i więcej (np. Kowalski i in., 2017)

 

W przypadku wskazywania autorów w tekście:

– Kowalski (1999) zauważył, że…

– Kowalski i Nowak (2013) uważają, że…

– Kowalski i in. (2017) zwracają uwagę, że…

 

Jeśli nazwiska w publikacjach wieloautorskich z tym samym rokiem wydania się powtarzają, co uniemożliwiłoby identyfikację pozycji bibliograficznej, należy w powołaniach podać tyle nazwisk, żeby możliwe było zidentyfikowanie pozycji bibliograficznej, np. Kowalski, Nowak i in. 2013; Kowalski, Pietrusiński i in., 2013.

W tekście między nazwiskami dwóch autorów wstawiamy „i”. W bibliografii oddzielamy nazwiska wyłącznie przecinkami.

Przy cytowaniu dosłownym konieczne jest podanie po roku numeru strony, np. Kowalski, 1999, s. 26 lub Kowalski (1999) zauważył, że „tu cytat” (s. 26). W innych sytuacjach podanie strony czy zakresu stron w odsyłaczu jest uznaniowe.

W tekście głównym nie należy stosować inicjałów imion. Przy pierwszym wspomnieniu danej postaci lub na początku zdania dopuszczalne jest użycie pełnego imienia, dalej powinno być używane jedynie nazwisko.

Przypisy dolne należy ograniczyć do minimum – w miarę możliwości istotne treści powinny być wkomponowane w tekst główny.

 

Zamieszczone rysunki i wykresy należy opisać słowem Rysunek oraz kolejnym numerem. Pod spodem należy podać kursywą tytuł, a pod rysunkiem/wykresem wskazać właściwe źródło. W ten sam sposób należy opisać tabelę. Na przykład:

 

Rysunek 1 / Tabela 1

Tytuł

ZAMIESZCZONY RYSUNEK / WYKRES / TABELA

Źródło: badania własne. (lub inne – właściwe)

 

W tekście głównym w odpowiednim miejscu należy zamieścić powołanie na każdą tabelę czy rysunek, np. (rysunek 1) albo (tabela 3) lub informację wkomponować w zdanie.

 

Bibliografia

Bibliografię należy zamieścić na końcu tekstu (poniżej wzorce przywoływania pozycji bibliograficznych)

 

Książka:

Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 

Gordon, T. (2001). Wychowanie bez porażek (tłum. A. Makowska, E. Sujak). Instytut Wydawniczy Pax. 

W przypadku publikacji autorów zagranicznych wydanych w języku polskim należy podać tłumacza.

 

Książka pod redakcją:

Cybal-Michalska, A. (red.). (2019). Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych. Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

Rozdział w pracy zbiorowej:

Kaczan, R., Ohme, M. (2007). Badania nad stereotypami ludzi starszych i przekonaniami na temat własnej starości. Projekt działań psychoedukacyjnych dla gimnazjalistów. W: A. I. Brzezińska. K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 197–213). Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

 

Artykuł w czasopiśmie:

Smykowski, B. (2017). Eksperymentalna metoda podwójnej stymulacji w diagnozowaniu gotowości dzieci do uczenia się pod kierunkiem. Psychologia Wychowawcza, 53(11), 19–40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5503

 

Jeśli artykuł ma numer DOI, należy go podać w formie łącza internetowego. 

Do rozdziałów znajdujących się w publikacjach zbiorowych oraz do artykułów w czasopismach należy podać zakres stron artykułu lub rozdziału w formie pokazanej w przykładach.

 

Dokumenty prawne:

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Dz.U. 2022 poz. 1575 (2022) (Polska).

 

Publikacja ze strony internetowej:

Staśko, M. (2019). „Bądź wstrzemięźliwa, by dla męża została cała róża, a nie sam badyl”. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się na wychowaniu do życia w rodzinie. Wyborcza.pl. https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25487123,lekcja-wychowania-do-zycia-w-rodzinie-badz-wstrzemiezliwa.html

lub (gdy brak daty publikacji)

Staśko, M. (b.d.). „Bądź wstrzemięźliwa, by dla męża została cała róża, a nie sam badyl”. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się na wychowaniu do życia w rodzinie. Wyborcza.pl. Pobrane 24 marca 2020 z: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25487123,lekcja-wychowania-do-zycia-w-rodzinie-badz-wstrzemiezliwa.html

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014–2018. (2019). Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/8/7/1/kapital_ludzki_w_polsce_w_latach_2014-2018.pdf 

lub

GUS. (2022). Informacje o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html

 

Wystąpienie konferencyjne:

Jabłoński, S., Kleka, P. (1–3 czerwca 2017). Hamowanie spontaniczne i reaktywne w wieku przedszkolnym a osiągnięcia szkolne po I etapie edukacyjnym [referat]. XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Potencjał rozwojowy w biegu życia: w kierunku samorealizacji, Szczecin, Polska.

 

Przykłady innych pozycji bibliograficznych i szczegółowa specyfikacja stylu APA zawarta jest w publikacji Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Można ją pobrać ze strony https://apa7.liberilibri.pl/pdf/Skimina-Harasimczuk-Cieciuch(2022)-APA7-PL.pdf

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.