Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

Prosimy o przyjęcie następującego schematu edycji tekstu: Imię Nazwisko Afiliacja Tytuł: Times New Roman 12, bold. Tekst podstawowy: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5. Cytowania: Przywoływane fragmenty tekstów źródłowych prosimy zaznaczać przez cudzysłów. Wypowiedzi osób badanych, analizowane wypowiedzi prasowe lub internetowe prosimy zaznaczać kursywą. Przypisy: Dół strony, Times New Roman 10, interlinia 1. Tytuły cytowanych prac: kursywa. Np. 1 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 3. Bibliografia na końcu tekstu: Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce, [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. Śliwerski B., Wielopragmatyczność w ponowoczesnej myśli pedagogicznej, „Rocznik Pedagogiczny” 2008, t. 31. Przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu: [dostęp: dd.mm.rrrr] Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie redakcji krótkiego streszczenia w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem i słowami kluczowymi według wzoru: Author(s): Title: Keywords: Discipline: Language: Document type: Publication order reference: Abstract: Prosimy także o krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim. Informujemy, że streszczenia artykułów zamieszczamy na stronie internetowej pisma oraz w bazie internetowej CEJSH.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.