Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

Aktualny numer

Tom 23 Nr 1 (2023)
Opublikowany 2024 lutego 26

„Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie półrocznika. Czasopismo istnieje od roku 2012. Artykuły w nim publikowane są w języku polskim oraz angielskim, jak również innych językach kongresowych. Każdy z artykułów zawiera tytuł, jak i streszczenie w języku angielskim. Ponadto, strona internetowa czasopisma także zawiera wersję anglojęzyczną. Rada czasopisma składa się z redaktorów tematycznych. Procedura recenzji publikowana jest w każdym z numerów, jak również dostępna jest na stronie czasopisma. Procedura ta jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki zawartych w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z roku 2011. Przesłanie redakcji czasopisma artykułu w celu jego publikacji tożsame jest ze zgodą autora na obowiązującą procedurę recenzji. Redakcja rezerwuje sobie prawo do formalnej oceny nadsyłanych tekstów. Otrzymane teksty zostają przekazane do recenzji dokonywanej przez dwóch recenzentów nie będących członkami rady redakcyjnej. Recenzenci stanowieni są przez samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w zewnętrznej wobec redakcji instytucji. Otrzymane teksty zawsze przesyłane są do recenzentów z instytucji innej niż instytucja, w której zatrudniony jest autor tekstu. Procedura recenzencka jest zawsze anonimowa zgodnie z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich personaliów). Autorzy informowani są o wyniku procedury recenzenckiej. Rada czasopisma stosuje także odpowiednie kroki w celu ochrony przed zjawiskiem „ghostwriting” poprzez wymóg złożenia przez autora/autorkę pisemnego oświadczenia wskazującego, które części tekstu zostały przez niego/nią przygotowane w przypadku tekstów z większą niż jeden liczbą autorów (w części teoretycznej koncepcje i idee badawcze, a w części metodologicznej wyniki badań np. statystycznych). Rada czasopisma podejmuje także kroki w celu udoskonalenia tej procedury poprzez zastosowania innych narzędzi tak, aby wspomniane zjawisko całkowicie wyeliminować. Podejmowane są także kroki w celu zamieszczenia na stronie internetowej skróconej wersji tekstów i abstraktów zamieszczanych w każdym z numerów czasopisma.

INDEKSOWANE W:

CEJSH, Index Copernicus, Biblioteka Nauki, Most Wiedzy, WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS


WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 70

DOI: 10.14746/kse ISSN (Print): 2300-0422 ISSN (Online): 2719-2717

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS  Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodow
Licencja Creative Commons

Ogłoszenia

Zaproszenie do publikacji w Kultura Społeczeństwo Edukacja

Szanowni Państwo, 

obecnie zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru II/2024. 

Zapraszamy do rejestracji i składania tekstów przez platformę PRESSTO

Sekretarz II numeru 

dr Alicja Hekmat- Szał


Więcej…

2024 kwietnia 2

Artykuły

Tatiana Potapchuk, Valentyna Kushnir
7-16
Підготовка фахівців до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти в загально­освітніх закладах України [Training of specialists to work with children in the conditions of inclusive education in general educational institutions of Ukraine].
PDF (Ukrainian)
Martyna Faruga, Krzysztof Polok, Małgorzata Przybysz-Zaremba
17-25
The use of visual media when teaching the skill of writing to autistic students
PDF (English)
Danuta Urbaniak-Zając
27-39
Normatywna i rekonstrukcyjna perspektywa ujmowania metodologii badań w pedagogice
PDF
Monika Czerw, Elena Karpuszenko, Daniel Kukla
41-53
Równowaga pomiędzy nastawieniem na posiadanie a poczuciem odpowiedzialności w życiu
PDF
Andrzej Ćwikliński
55-65
Zachowania autodestrukcyjne i suicydalne adolescentów jako odpowiedź na problemy egzystencjalne
PDF
Joanna Konarska
67-87
Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością przez pryzmat kondycji psychicznej członków rodziny
PDF
Jacek Siewiora
89-100
Idea inkluzji a paradygmat podmiotowości
PDF
Jolanta Zielińska
101-114
Zastosowanie osiągnięć neuronauki w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością – przykładowe badania
PDF
Teresa Myjak
115-126
Motywacja do nauki i jej kształtowanie w świetle zrealizowanych badań
PDF
Barbara Cygan, Barbara Kurowska
127-139
Dziecko z zaburzeniami zachowania – trudności i przeszkody w postępowaniu terapeutycznym
PDF
Izabella Gałuszka, Agnieszka Ochman
141-162
Znaczenie pracy zawodowej dla matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
PDF
Wojciech Dutka
163-175
Rola nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w obecnej edukacji szkolnej w Polsce
PDF
Martyna Jarota
177-190
Proces badawczy jako proces decyzyjny – rozważania w kontekście teorii decyzji
PDF
Anna Łukasiak
191-208
Gry komputerowe jako narzędzie resocjalizacji – wprowadzenie do problematyki i perspektywy badawcze
PDF
Wyświetl wszystkie wydania