O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych jak np. socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, historii sztuki, antropologii, językoznawstwa itp. Ma ono zasięg międzynarodowy i ukazuje się w formie półrocznika. Nowe numery ukazują się w połowie i z końcem danego roku kalendarzowego. Celem czasopisma jest stworzenie efektywnej płaszczyzny naukowej dyskusji skupionej wokół najważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa i kultury, także poprzez odniesienia historyczne i studia porównawcze.

Proces recenzji

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, nie będących członkami redakcji czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni w tej samej jednostce, która wydaje czasopismo oraz nie są osobami mogącymi pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie z zasadami "podwójnie ślepej recenzji" (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do ponownego przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących przy każdym numerze (zakładka Recenzenci). 

Formularz recenzji 

System antyplagiatowy

Czasopimo Kultura Społeczeństwo Edukacja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Archiwizacja

„Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN) zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. 

Źródła finansowania

Czasopismo finansowane jest ze środków Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Kultura-Społeczeństwo-Edukacja vol 1-6 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Czasopismo wydawane jest od roku 2012 w formie półrocznika na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wersja pierwotna: drukowana